Közigazgatási jog 2.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Közigazgatási jog 2.; igazságügyi igazgatási alapszak (BA)

(nappali és levelező tagozat)

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog 2.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI131IÜN3

Levelező: AJKOI131IÜ3

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

dr. Turkovics István

Javasolt félév:

Előfeltétel:

Nappali: AJKOI131IÜN2 Közigazgatási jog 1.

Levelező: AJKOI131IÜ2 Közigazgatási jog 1.

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 14 óra/félév

Számonkérés módja:

Kollokvium

Kreditpont:

Nappali: 2

Levelező: 3

Munkarend:

Nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja az, hogy az elméleti ismeretekre alapozva a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is. A gyakorlati foglalkozások célja az is, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, továbbá lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T8, T11

képesség: K1, K4

attitűd: A2, A6, A8

autonómia és felelősség: F3, F5

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. A közigazgatási cselekvések I.
 2. A közigazgatási cselekvések II.
 3. Az Ákr. alapelvei és a törvény hatálya
 4. Alapvető rendelkezések I.
 5. Alapvető rendelkezések II.
 6. Alapvető rendelkezések III.
 7. A kérelemre induló hatósági eljárás I.
 8. A kérelemre induló hatósági eljárás II.
 9. A hatóság döntései
 10. Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés
 11. A hivatalbóli eljárás, a különös szabályok
 12. Jogorvoslatok I..
 13. Jogorvoslatok II.
 14. Az eljárási költség, a végrehajtás

 

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A kollokviumot szóban kell teljesíteni.

A kollokviumi vizsga értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 50 %

Elégséges (2) 51 – 63 %

Közepes (3) 64 – 77 %

Jó (4) 78 – 89 %

Jeles (5) 90 – 100 %

 

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés.

Kötelező irodalom:

Az Általános Közigazgatási Rendtartásról – Jogszabálytükör, Komplex kiadó, Budapest, 2018.

William Wade: Administrative Law. , Oxford, 311-680.p.

 

Kötelező jogszabály:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr).

 

Ajánlott irodalom:

A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

A közigazgatási eljárás szabályai I. - Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata (Szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2017.

Bull, Hans-Peter/Mehde, Veith: Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre, 7. Aufl. 2005.

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza