Közigazgatási jog 2.

Vizsgakérdések

Közigazgatási Jog 2.

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási és Igazságügyi Igazgatási alapszakos hallgatók részére

2018/2019. tanév I. félév

 

 1. A közigazgatási eljárás fogalma, tagozódása, szabályozása
 2. A közigazgatási hatósági eljárás célja, alapelvei
 3. Az Ákr. hatálya
 4. Az Ákr. személyi hatálya
 5. Az ügyféli jogutódlás szabályai
 6.  Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya
 7. Eljárási képesség és képviselet
 8.  Az eljárási kötelezettség
 9. Az illetékesség fogalma
 10. A hatásköri és illetékességi vita, eljárás az illetékességi területen kívül
 11. Nyelvhasználat a hatósági eljárásban
 12. A kizárás
 13. A megkeresés és a kapcsolattartás szabályai
 14. Adatkezelés, az adatok zárt kezelése
 15. A kiskorú, a cselekvőképtelen és a fogyatékossággal élő személy eljárási védelme
 16. A támogató, betekintés az eljárás irataiba,
 17. A kérelem
 18. A sommás eljárás és a teljes eljárás
 19. A hiánypótlás és a kapcsolódó eljárás
 20. A kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése
 21. Az eljárás felfüggesztése és szüneteltetése
 22. Az ügyintézési határidő és a határidő számítása
 23. Igazolási kérelem
 24. A szakhatóság közreműködése
 25. Az idézés, értesítés eljárási cselekményről
 26. A tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú
 27. A szemle, a szakértő, a tolmács
 28. A tárgyalás, az egyezségi kísérlet
 29. A bizonyítékok ismertetése, az eljárás akadályozásának következményei, az eljárási cselekmények rögzítése
 30. A határozat és a végzés
 31. A hatóság döntéseinek véglegessége, az egyezség jóváhagyása, az azonnali végrehajthatóság
 32. A döntés közlése
 33. A döntés kijavítása és kiegészítése, a hatósági szerződés
 34. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás
 35. A hatósági ellenőrzés
 36. A hivatalbóli eljárás
 37. Az egyes hatósági intézkedések különös szabályai
 38. Jogorvoslat fogalma, rendszere
 39. Fellebbezés
 40. Bírósági felülvizsgálat
 41. A döntés módosítása és visszavonása, felügyeleti eljárás, Ügyészi fellépés.
 42.  Semmisség
 43. A végrehajtás fogalma, helye a közigazgatási hatósági eljárás rendszerében. A végrehajtás feltételrendszere A végrehajtás elrendelése és foganatosítása.
 44. A pénzügyi intézménynél vezetett összegre, valamint a kötelezett munkabérére foganatosított végrehajtás. Fizetési kedvezmény a pénzösszeg végrehajtása során
 45. Ingó és ingatlan-végrehajtás. Kielégítési sorrend a pénzfizetési kötelezettség végrehajtása során, a késedelmi pótlék
 46. Meghatározott cselekmény végrehajtása.
 47. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban. A végrehajtási jog elévülése.
 48. Eljárási költség

 

Miskolc, 2018. szeptember

Közigazgatási Jogi tanszék

Vissza