Közigazgatási eljárásjog

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási eljárásjog c. tantárgyból

tárgykód: AJALK106KSZL3

Közigazgatás-szervező alapszakos

levelező tagozatos hallgatók számára

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Paulovics Anita

Előtanulmányi kötelezettség: Közigazgatási alapismeretek

Egyidejű felvétel: Közigazgatási eljárásjog gyakorlat

Szemeszter: 3

Óraszám: 14/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy megismerteti a hallgatókat a közigazgatási szervek cselekvéseivel, a hatósági jogalkalmazással és a hatósági eljárás általános szabályaival. A tárgy keretében bemutatásra kerülő tárgykörök: a közigazgatási eljárásjog szabályozásának rövid története, a közigazgatási eljárás alapelvei és alapvető rendelkezései, az alapeljárás, a jogorvoslati eljárás és a végrehajtási eljárás főbb jogintézményei.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1. A közigazgatási jogalkalmazás és a hatósági jogalkalmazás.

2. A közigazgatási cselekvések. A közigazgatási aktusok csoportosítása.

3. Az aktusok érvényességi kellékei.

4. A hibás aktusok.

5. A közigazgatási eljárásjog szabályozásának rövid története.

6. A Ket. alapelvei és alapvető rendelkezései.

7. Joghatóság, hatáskör, illetékesség.

8. Az alapeljárás. Az eljárás megindítása. Az eljárás résztvevői. Eljárási cselekmények.

9. A bizonyítási rendszer. Tárgyalás. A bizonyítás elvei és a bizonyítási eszközök.

10. A közigazgatási döntések. A határozat, végzés. Egyezség. Hatósági szerződés.

11. A döntések kihirdetése, kézbesítése.

12. Jogorvoslati eljárás. A jogorvoslat fogalma. A kérelemre igénybe vehető jogorvoslatok.

13. A hivatalbóli döntés-felülvizsgálat eszközei. A semmisség.

       14. Végrehajtási eljárás. A végrehajtás fogalma, feltételei.

       15. Végrehajtható határozatok. A végrehajtás elrendelése. Végrehajtási módok.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. Az értékelés öt fokozatú.

 

4.    Számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

 

Vizsgakérdések

 

1.A közigazgatási cselekvések fajai. Az aktusok. A jogi hatással nem bíró cselekvések. A közigazgatási jogi aktusok fajai.

2. A közigazgatási jogi aktusok érvényességi kellékei. A hibás közigazgatási aktus fogalma, fajai.

3. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, tagozódása, szabályozásának rövid története. Az eljárási törvény célja. Az alapelvek.

4. A hatály fogalma. Az eljárási törvény szervi és tárgyi hatálya. A törvény személyi hatálya.  Az ügyfélképesség és az eljárási képesség.

5. A törvény időbeli és területi hatálya. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya. Nyelvhasználat. Jogutódlás.

6. A joghatóság fogalma, fajai. A hatáskör fogalma és szabályai. Az eljárási kötelezettség. A hatáskörelvonás tilalma.

7. A közigazgatási szerv hallgatása elleni jogvédelem szabályai.

8. Az illetékesség fogalma, alapja, fajtái. Joghatóság, hatáskör és illetékesség vizsgálata. Ideiglenes intézkedés.

9. Hatásköri, illetékességi vita. Eljárás az illetékességi területen kívül. A jogsegély.

10. Az elsőfokú eljárás megindítása. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése. Az ügyintézési határidő. Az eljáró szerv visszafizetési kötelezettsége.

11. A kérelem. A jegyzőkönyv, az egyszerűsített jegyzőkönyv. A képviselet célja, fajai, szabályozása. A hatósági közvetítő.

12. A kizárás. A szakhatósági közreműködés. Az idézés, értesítés.

13. A tényállás tisztázása és a bizonyítás. Az eljárási törvény bizonyítási rendszere. Az ügyfél nyilatkozata. Az irat fogalma, fajai. A szemle.

14. A tanú, hatósági tanú. A szakértői közreműködés szabályai. A tolmács. Az eljárási bírság. A tárgyalás és a közmeghallgatás.

15. Egyezség. Határidő számítás. Igazolási kérelem. Az iratbetekintés. A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel.

16. A döntések. A határozat fajai, tartalmi kellékei. A végzés. Teljesítési kedvezmények. Egyezség jóváhagyása. A hatósági szerződés.

17. A döntés közlése. Kézbesítési vélelem. A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése.

18. A jogorvoslat és a döntés-felülvizsgálat elhatárolása. A jogorvoslat fogalma, elemei. A kötött jogorvoslati rendszer. A fellebbezés szabályai.

19. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai. A bíróság döntései. Az újrafelvételi eljárás.

20. A döntés módosítása és visszavonása. A felügyeleti eljárás. A semmisség.

21. A végrehajtás fogalma, módozatai, feltételrendszere. A végrehajtás elrendelése. A végrehajtás foganatosítása.

22. A pénzfizetési kötelezettség végrehajtása. Késedelmi pótlék. Fizetési kedvezmény.  Meghatározott cselekmény végrehajtása.

23. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. A végrehajtáshoz való jog elévülése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Kalas – Torma – Paulovics – ifj. Kalas: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013.

Gerencsér - Gyurita - Lapsánszky - Mudráné - Patyi - Varga: Közigazgatási hatósági eljárás. (szerk.: Patyi András) Dialog - Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2009.

Paulovics Anita: Guarantees of the Legality of Administration and Administrative Procedure in Hungary. Law and Economics Review Danube, 2011./2. Published by European Association Comenius, Brno, 43-53. o.

 

 

6.    Ajánlott irodalom

A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. (szerk.:Kilényi Géza), Complex, Budapest, 2008.

Szabó Lajos - Gyergyák Ferenc - Darák Péter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. (Kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez) Unió Kiadó, Budapest, 2005.

Paulovics Anita: Jogorvoslat és jogerő a magyar közigazgatási eljárásjogban. Jogtudományi Közlöny, LXIV. 2009. 9. szám, 357-369.

 

Patyi András: Administrative Justice and Constitutionality in Hungary. In: The Role of Prosecutors Outside the Criminal Law Field. (ed.: Varga Zs. András - Pintér Zsuzsanna) Pázmány Press, Budapest, 2013. 53-66. o.

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Közigazgatási eljárásjogból csak az a levelező tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult közigazgatási eljárásjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik, ügyintéző: Szigeti Erika

 

 

Miskolc, 2015. június

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza