Közigazgatási eljárásjog gyakorlat

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatási eljárásjog gyakorlat c. tantárgyból c. tantárgyból

 tárgykód: AJALK107KSZL3

Közigazgatás-szervező alapszakos

levelező tagozatos hallgatók számára

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Paulovics Anita egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: --

Egyidejű felvétel: --

Szemeszter: 3

Óraszám: 6 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A közigazgatási eljárásjog gyakorlat keretében a hallgatók elsajátítják a Közigazgatási eljárásjog tárgy keretében tanultak elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának módját. A tárgy keretében a közigazgatási hatósági eljárás során fontos iratok szerkesztésére kerül sor, továbbá jogesetek megoldására.

A közigazgatási eljárási jogban fontos iratok önálló szerkesztésére való képesség kialakítása, továbbá a hallgatók jogesetmegoldó képességének elmélyítése.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1. A közigazgatási jogalkalmazás és a hatósági jogalkalmazás.

2. A közigazgatási cselekvések. A közigazgatási aktusok csoportosítása.

3. Az aktusok érvényességi kellékei.

4. A hibás aktusok.

5. A közigazgatási eljárásjog szabályozásának rövid története.

6. A Ket. alapelvei és alapvető rendelkezései.

7. Joghatóság, hatáskör, illetékesség.

8. Az alapeljárás. Az eljárás megindítása. Az eljárás résztvevői. Eljárási cselekmények.

9. A bizonyítási rendszer. Tárgyalás. A bizonyítás elvei és a bizonyítási eszközök.

10. A közigazgatási döntések. A határozat, végzés. Egyezség. Hatósági szerződés.

11. A döntések kihirdetése, kézbesítése.

12. Jogorvoslati eljárás. A jogorvoslat fogalma. A kérelemre igénybe vehető jogorvoslatok.

13. A hivatalbóli döntés-felülvizsgálat eszközei. A semmisség.

       14. Végrehajtási eljárás. A végrehajtás fogalma, feltételei.

       15. Végrehajtható határozatok. A végrehajtás elrendelése. Végrehajtási módok.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

 

A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése. A félévi aláírás feltétele a gyakorlaton való részvétel. Az aláírás pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében, továbbá a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség.

 

4.    Számonkérés követelményei

 

A gyakorlat értékelése 1-5 terjedő érdemjeggyel történik. A gyakorlati jegy a félév során megírásra kerülő írásbeli beszámoló értékelése alapján kerül kialakításra.

 

 

5.    Kötelező tananyag

 

Kalas – Torma – Paulovics – ifj. Kalas: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013.

Gerencsér - Gyurita - Lapsánszky - Mudráné - Patyi - Varga: Közigazgatási hatósági eljárás. (szerk.: Patyi András) Dialog - Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2009.

Paulovics Anita: Guarantees of the Legality of Administration and Administrative Procedure in Hungary. Law and Economics Review Danube, 2011./2. Published by European Association Comenius, Brno, 43-53. o.

 

6.    Ajánlott irodalom

 

A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. (szerk.:Kilényi Géza), Complex, Budapest, 2008.

Szabó Lajos - Gyergyák Ferenc - Darák Péter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. (Kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez) Unió Kiadó, Budapest, 2005.

Paulovics Anita: Jogorvoslat és jogerő a magyar közigazgatási eljárásjogban. Jogtudományi Közlöny, LXIV. 2009. 9. szám, 357-369.

Patyi András: Administrative Justice and Constitutionality in Hungary. In: The Role of Prosecutors Outside the Criminal Law Field. (ed.: Varga Zs. András - Pintér Zsuzsanna) Pázmány Press, Budapest, 2013. 53-66. o.

 

 

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Közigazgatási eljárásjog gyakorlatból csak az a levelező tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult közigazgatási eljárásjog gyakorlatot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik, ügyintéző: Szigeti Erika

 

 

Miskolc, 2015. június

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza