Közigazgatási jogi gyakorlat 2.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 2. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI132IÜN3

Igazságügyi igazgatási szakos, nappali tagozatos hallgatók részére

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója:  Dr. Turkovics István

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: AJKOI131IÜN3

Óraszám: 1 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja az, hogy az elméleti ismeretekre alapozva a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is. A gyakorlati foglalkozások célja az is, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, továbbá lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Okt. h.

Téma

1.

A közigazgatási cselekvések I.

2.

A közigazgatási cselekvések II.

3.

A Ket. alapelvei, alapvető rendelkezései, hatálya

4.

Joghatóság, hatáskör, illetékesség

5.

Alapeljárás I.

6.

Alapeljárás II.

7.

Alapeljárás III.

8.

Alapeljárás IV.

9.

Alapeljárás V.

10.

Alapeljárás VI.

11.

Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás, ellenőrzés

12.

Jogorvoslatok I.

13.

Jogorvoslatok II.

14.

A közigazgatási bíráskodás

15.

A végrehajtási eljárás

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén – 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 51 pontig

Elégséges: 51 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Kötelező tananyag

 

-    Közigazgatási hatósági eljárás (Szerk.: Dr. Kalas Tibor) Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

-    Az előadáson elhangzottak

-    Kötelező jogszabályok: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket), valamint a Pp. XX. Fejezete

-   A közigazgatási eljárási törvény kommentárja (Szerk.: Kilényi Géza) COMPLEX KIADÓ Kft. Budapest, 2009.

 

5.    Ajánlott irodalom

-    Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó Budapest, 2006. X., XII., XIII.,  és XIV. fejezete

     -   A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó   Budapest, 2008.

     -   Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásban I. – II. kötet Magyar Közlöny Lap- .   és Könyvkiadó Budapest, 2010.

     -   KÖZÉRDEKVÉDELEM A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője (Szerk.: Varga Zs. András – Fröhlich Johanna) PPKE JÁK - KIM Budapest, 2011.

     -   Friedhelm Hufen: Vewaltungsprozessrecht München, 2011.

     -   Hargitai József: Jogi fogalomtár Magyar Hivatalos Közlönykiadó Budapest, 2005. (vonatkozó címszavai)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Időpont

Helyszín

Tankör

Oktató

Csütörtök A hét

12.00-14.00.

A1/307

01

Turkovics István

Csütörtök B hét

12.00-14.00.

A1/307

02

Turkovics István

 

 

Miskolc, 2016. szeptember

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza