Közigazgatási jogi gyakorlat 2.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Közigazgatási jog gyakorlat 2.; igazságügyi igazgatási alapszak (BA)

(nappali tagozat)

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog gyakorlat 2.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI132IÜN3

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

dr. Turkovics István

Javasolt félév:

Előfeltétel:

-

Óraszám:

Nappali: 1 óra/hét

Számonkérés módja:

gyakorlat

Kreditpont:

1

Munkarend:

Nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja az, hogy az elméleti ismeretekre alapozva a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is. A gyakorlati foglalkozások célja az is, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, továbbá lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T8, T11

képesség: K1, K4

attitűd: A2, A6, A8

autonómia és felelősség: F3, F5

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

Az Ákr. alapelvei és a törvény hatálya

Alapvető rendelkezések I.

Alapvető rendelkezések II.

Alapvető rendelkezések III.

A kérelemre induló hatósági eljárás I.

A kérelemre induló hatósági eljárás II.

A kérelemre induló hatósági eljárás III.

A kérelemre induló hatósági eljárás IV.

A hatóság döntései

Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés

A hivatalbóli eljárás, a különös szabályok

Jogorvoslatok I..

Jogorvoslatok II.

Az eljárási költség, a végrehajtás

 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján A „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén - 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek előadások, prezentációk tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

A tantárgy keretében az óra témájához kapcsolódó esettanulmányokat, jogeseteket oldanak meg a hallgatók. Az esettanulmány, jogeset megoldása során csoportmunkában, szerepjátékokban kell részt venniük. A hallgatók a témához kapcsolódó kiselőadásokat tartanak a gyakorlatok során.

Kötelező irodalom:

Az Általános Közigazgatási Rendtartásról – Jogszabálytükör, Komplex kiadó, Budapest, 2018.

William Wade: Administrative Law. , Oxford, 311-680.p.

 

Kötelező jogszabály:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr).

 

Ajánlott irodalom:

A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

A közigazgatási eljárás szabályai I. - Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata (Szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2017.

Bull, Hans-Peter/Mehde, Veith: Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre, 7. Aufl. 2005.

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza