Közigazgatási jog 1.

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév

Közigazgatási jog 1.

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI273N4

Levelező: AJKOI273L4

Diplomás levelező: AJKOI223D4

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): dr. Szabó Balázs

Javasolt félév:

4. félév - tavaszi

Előfeltétel:

Alkotmányjog 1.

(AJALK271N3, AJALK271L3, AJALK271D3)

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező és diplomás levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja:

Kollokvium

Kreditpont: 4

Munkarend: nappali/(diplomás)levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, valamint a közigazgatás szervezetére és személyzetére vonatkozó joganyaggal annak érdekében, hogy alapvető ismereteket szerezzenek a közigazgatási jog következő három féléves anyagának megismeréséhez és elsajátításához.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T10, T11, T13, T14

képesség: K1, K4, K6, K12, K14, K15, K20, K26, K28, K31

attitűd: A2, A4, A5, A6, A11, A13, A14

autonómia és felelősség: F3, F5, F7

 

Tantárgy tematikus leírása:

1.     Az igazgatás

2.     A közigazgatás kialakulása, fogalma, feladatai

3.     A közigazgatási jog alapfogalmai

4.     A közigazgatás-tudomány

5.     A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek I.

6.     A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek II.

7.     A közigazgatás személyzete

8.     A közigazgatás szervezeti rendszere I.

9.     A közigazgatás szervezeti rendszere II.

10.   A közigazgatás központi szervei I.

11.   A közigazgatás központi szervei II.

12.   A közigazgatás területi-helyi szervei I.

13.   A közigazgatás területi-helyi szervei II.

14.       Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatásban

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A kollokviumot szóban kell teljesíteni.

A kollokviumi vizsga értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 50 %

Elégséges (2) 51 – 63 %

Közepes (3) 64 – 77 %

Jó (4) 78 – 89 %

Jeles (5) 90 – 100 %

 

Kreditbeszámítással rendelkező hallgatóknak az alábbi tankönyvi fejezeteket kell vizsgára elsajátítani:

•3.3. alfejezet

•8.-9. fejezet

Kötelező irodalom:

  1. Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015.
  2. Woodrow Wilson: The study of administration. Political Science Quarterely, 1887. évi 6. szám

 

Kötelező jogszabályok:

Alaptörvény vonatkozó rendelkezései (pl.: Kormány), a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat

 

Ajánlott irodalom:

  1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.
  2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.
  3. Otto Mayer: Deutsches Verantwaltungsrechts. München – Leipzig 1924.

 

Miskolc-Egyetemváros, 2019. február 04.

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza