Közigazgatás szervezete és feladatai

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatás szervezete és feladatai c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI103KSZL2

Közigazgatás-szervező alapszak levelező tagozat

2014/2015. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség: AJALK101KSZL1 Alkotmányjog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 12 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja az, hogy – a korábbi alapozó ismeretekre építve – a hallgatók megismerjék az állami méretű szervező tevékenység sajátosságait, a közigazgatás funkcióit, feladatait és szervezetét, továbbá megismerkedjenek a közigazgatás szervezetéhez és feladataihoz kapcsolódó alapfogalmakkal és a leendő tevékenységükhöz kapcsolódó jogintézményekkel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az állam funkciói és feladatai
 2. A közigazgatás funkciói és feladatai I.
 3. A közigazgatás funkciói és feladatai II.
 4. A közigazgatási szervezetrendszerek felépítése I.
 5. A közigazgatási szervezetrendszerek felépítése II.
 6. A közigazgatás központi szervei I.
 7. A közigazgatás központi szervei II.
 8. A közigazgatás központi szervei III.
 9. A közigazgatás központi szervei IV.
 10. A közigazgatás területi-helyi szervei I.
 11. A közigazgatás területi-helyi szervei II.
 12. A közigazgatás területi-helyi szervei III.
 13. A paraadminisztráció
 14. Kapcsolat a közigazgatás egységei között I.
 15. Kapcsolat a közigazgatás egységei között II.

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2005.
 2. Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (vonatkozó fejezetek) Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs 2009.
 3. Torma András (szerk.): Magyar Közigazgatási Jog Általános rész 1. Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

Miskolc, 2015. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza