Közigazgatás szervezete és feladatai

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatás szervezete és feladatai c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI103KSZN2

Közigazgatás-szervező alapszak nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség: AJALK101KSZN1

Egyidejű felvétel:

Óraszám: 2 óra / hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja az, hogy – a korábbi alapozó ismeretekre építve – a hallgatók megismerjék az állami méretű szervező tevékenység sajátosságait, a közigazgatás funkcióit, feladatait és szervezetét, továbbá megismerkedjenek a közigazgatás szervezetéhez és feladataihoz kapcsolódó alapfogalmakkal és a leendő tevékenységükhöz kapcsolódó jogintézményekkel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.

Az állam funkciói és feladatai

2.

A közigazgatás funkciói és feladatai I.

3.

A közigazgatás funkciói és feladatai II.

4.

A közigazgatási szervezetrendszerek felépítése I.

5.

A közigazgatási szervezetrendszerek felépítése II.

6.

A közigazgatás központi szervei I.

7.

A közigazgatás központi szervei II.

8.

A közigazgatás központi szervei III.

9.

A közigazgatás központi szervei IV.

10.

A közigazgatás területi-helyi szervei I.

11.

A közigazgatás területi-helyi szervei II.

12.

A közigazgatás területi-helyi szervei III.

13.

A paraadminisztráció

14.

Kapcsolat a közigazgatás egységei között I.

15.

Kapcsolat a közigazgatás egységei között II.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

 

6.    Ajánlott irodalom

  1. Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2005.
  2. Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (vonatkozó fejezetek) Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs 2009.
  3. Torma András (szerk.): Magyar Közigazgatási Jog Általános rész 1. Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez

legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2015. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza