Közigazgatás-szervező alapszak

KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

 

A közigazgatás-szervező alapszakon az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos nyelvén egy államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges.

Ezt a követelményt a 30/2014. (IX. 30.) KIM rendeletbe foglalt,  a közigazgatás-szervező alapképzési szakra vonatkozó  képzési és kimeneti követelmény 10. pontja tartalmazza.

Az EU hivatalos nyelvei jelenleg:

bolgár

francia

máltai

horvát

német

lengyel

cseh

görög

portugál

dán

magyar

román

holland

ír

szlovák

angol

olasz

szlovén

észt

lett

spanyol

finn

litván

svéd

 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: közigazgatás-szervező (Public Administration

Manager)

 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

- szakképzettség: közigazgatás-szervező

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Public Administration Manager

- választható szakirányok:

a) általános igazgatási;

b) nemzetközi közigazgatási;

- választható szakirányok angolul:

a) General Administration;

b) International Public Administration;

- szakirányhoz rendelt szakképzettség:

a) közigazgatás-szervező általános igazgatási szakirányon;

b) közigazgatás-szervező nemzetközi közigazgatási szakirányon;

- szakirányhoz rendelt szakképzettség angolul:

a) Public Administration Manager with specialisation in General Administration;

b) Public Administration Manager with specialisation in International Administration.

 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai

 

4. Képzési ág: közigazgatási

 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit

6.2. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit

6.6. Intézményen kívüli gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 10 kredit

 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan közigazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése,

akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára, illetve a

közszolgálaton belüli karrierjük fejlesztésére.

 

7.1. A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a

közigazgatásban

- hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket,

- közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére,

- a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre,

- közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,

- közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére,

- alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok követelményeihez,

- az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási,

pénzügyi) feladatokban történő részvételre,

- szervezetszabályozási feladat ellátására,

- szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére,

- személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre,

- közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására,

- hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint

- a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és

nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését.

 

7.2. A képzés a közszféra számára olyan szakembereket biztosít, akik

- a közigazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményeinek megfelelő

tudással és megfelelő színvonalú műveltséggel rendelkeznek, amely a közigazgatás

működésének megértésén keresztül nemcsak képessé, hanem méltóvá teszi őket a haza

és a közérdek szolgálatára,

- gyakorlatorientált ismereteket szereztek, amelyek birtokában képesek az adminisztráció

bármely szakterületén az adott terület specialitásaihoz alkalmazkodva rövid időn belül

hatékony munkát végezni,

- elméleti, tudományos alapozó (pl. államelmélet, államtudományi, alkotmányjogi,

államszervezeti) ismeretek birtokában vannak, amelyek lehetővé teszik számukra a

közigazgatás-tudományi mestertanulmányok folytatását, valamint hosszabb távon és

tudományos érdeklődés esetén a doktori tanulmányok megkezdését,

- felsőfokú szakmai alapismereteket szereznek, amelyekre építve képesek eredményesen

részt venni a közszolgálati továbbképzésben és így könnyen mobilizálhatók a

közszektorban,

- szervezői és vezetői ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével

bekapcsolódhatnak a közszolgálati vezetőképzésbe.

 

7.3. Az alapfokozat birtokában a közigazgatás-szervezők képesek:

- érdemi munkát végezni a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a

közszolgáltatások biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,

- a demokratikusan választott vezetők - közhatalom gyakorlása során hozott - döntéseinek

önálló végrehajtására, igazodva a társadalmi-gazdasági környezet változásaihoz,

- a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,

- az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban

működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,

- a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre

juttatására,

- az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően

együttműködni és kommunikálni a lakossággal,

- szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közigazgatást közelíteni a polgárokhoz.

 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

8.1. alapozó ismeretek: 20-40 kredit

- alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,

- államtani alapismeretek,

- alkotmányjogi ismeretek,

- társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,

- közgazdasági ismeretek,

- közpolitikai ismeretek,

- közpénzügyi alapismeretek,

- nemzetpolitika,

- közigazgatás-tani ismeretek,

- közigazgatás-szervezés,

- rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,

- hadelmélet és katonai műveletek,

- vezetés- és szervezéselmélet,

- általános politológiai ismeretek.

 

8.2. szakmai törzsanyag: 70-90 kredit

- államszervezet és a közigazgatási szervezetrendszer,

- közfeladatok és közigazgatási funkciók,

- közigazgatási földrajz, urbanisztika, önkormányzati ismeretek,

- a közigazgatás működése és általános közigazgatási jog,

- közigazgatási eljárások és hatósági eljárásjog,

- közigazgatási feladatrendszer és szakigazgatási alapismeretek,

- közszolgálati munkajog, közszolgálati életpályák és humán-erőforrásgazdálkodás,

- statisztikai ismeretek,

- polgári jogi alapismeretek,

- államháztartási, számviteli ismeretek,

- nemzetközi közjogi és európai uniós alapismeretek,

- katasztrófavédelmi ismeretek,

- közigazgatási informatika és információs rendszerismeret,

- közigazgatási büntetőjog,

- közszolgálati logisztika,

- nemzetbiztonsági tanulmányok,

- közös közszolgálati gyakorlat,

- integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció.

 

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit

a) általános igazgatási szakon:

- alapjogvédelem a közszolgálatban,

- szakigazgatási ismeretek,

- közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás),

- e-közszolgálati ismeretek,

- emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek,

- államháztartási ellenőrzési ismeretek,

- szociálpszichológiai ismeretek,

- támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek,

- szaknyelvi ismeretek.

b) nemzetközi közigazgatási szakirány:

- nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,

- EU intézményrendszere és közpolitikái,

- magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,

- EU jogrendszere,

- külügyi igazgatási ismeretek,

- emberi és kisebbségi jogok,

- regionális tanulmányok,

- nemzetközi és EU pénzügytani ismeretek,

- szaknyelvi ismeretek.

 

9. Szakmai gyakorlat: 10 kredit

Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálati szakmai

gyakorlat elvégzése.

 

10. Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag

elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi

bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ ADATOK

a) A képzés megnevezése: közigazgatás-szervező alapképzési szak

b) A képzés kódja: BSZKKSZ

c) A képzés besorolása: közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

d) Szakirány(ok):

  • · általános igazgatási

e) Specializáció(k): -

f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat (ISCED 6)

g) Megszerezhető szakképzettség(ek):

  • · közigazgatás-szervező általános igazgatási szakirányon)

h) A képzés nyelve: magyar

i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc)

j) Képzési idő: 6 félév

k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

l) A nyilvántartásba vétel ideje:

  • · FF/474-6/2014. számú határozat szerint

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2014/2015. tanév I. félév

n) A meghirdetés utolsó tanéve: 2014/2015. tanév I. félév

o) Képzési együttműködések: -

p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: -

q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: -

r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem

s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:

_ ME 508/2013. számú szenátusi határozat (2013. december 18.)

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Torma András, 72132002590

u) Képzési és kimeneti követelmény: 24/2013. (X. 2.) KIM rendelet

Vissza