Közigazgatási jog 2.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatási jog 2. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI133MTN3

Munkaügyi és társadalombiztosítási alapszak nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI133MTN2-Közigazgatási jog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

  

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja az, hogy – az előző félévben elsajátított, alapvetően elméleti, valamint a közigazgatás szervezeti rendszerére vonatkozó ismeretekre építve – a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási szervek cselekvéseivel, továbbá mindezek eljárásjogi kereteivel. Cél az is, hogy elmélyüljön a hallgatók közigazgatási jogesetmegoldó képessége, illetve készsége.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 

Konzultáció

Téma

1.

A közigazgatási cselekvések I.

2.

A közigazgatási cselekvések II.

3.

Az Ákr. alapelvei és a törvény hatálya

4.

Alapvető rendelkezések I.

5.

Alapvető rendelkezések II.

6

Alapvető rendelkezések III.

7.

A kérelemre induló hatósági eljárás I.

8.

A kérelemre induló hatósági eljárás II.

9.

A hatóság döntései

10.

Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés

11.

A hivatalbóli eljárás, a különös szabályok

12.

Jogorvoslatok I..

13.

Jogorvoslatok  II.

14.

Az eljárási költség, a végrehajtás

 

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-    A konzultációkon elhangzottak

-    Kötelező jogszabályok: Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).

 

6.    Ajánlott irodalom

-    Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó Budapest, 2006.X., XII., XIII.,  és XIV. fejezete

     -   A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó   Budapest, 2008.

     -   Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásban I. – II. kötet Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Budapest, 2010.

     -   KÖZÉRDEKVÉDELEM A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője (Szerk.: Varga Zs. András – Fröhlich Johanna) PPKE JÁK - KIM Budapest, 2011.

     -   Friedhelm Hufen: Vewaltungsprozessrecht München, 2011.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Hétfő

12.00-14.00.

XXI. ea.

 

Miskolc, 2017. szeptember

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

 

Vissza