Közigazgatási ügyvitel 1.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási ügyvitel 1. című tárgyból

Tárgykód: AJKOI714JAL3

Jogi asszisztens képzés  levelező tagozat

2013/2014. tanév 1. félév

 

1.    Az oktatás célja

       A tantárgy oktatásának célja, hogy a megszerzett, alapvetően elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók továbbfejlesszék a jogalkalmazási készségüket. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók iratszerkesztő, jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

2.    Előtanulmányi kötelezettség: ---

      

3.    A gyakorlat elfogadásának feltételei, a gyakorlati foglalkozások követelményei és értékelése:

       A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá a leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a foglalkozásokon részt vegyen. Az utolsó foglalkozáson feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

      Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    A tananyag:

Az előadásokon elhangzottak.

 

5.    Tárgyfelelős:

Dr. Szabó Annamária Eszter egyetemi adjunktus

 

6.    A  tananyag témakörei:

Az előadásokon a közigazgatási szervek gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeket és cselekvések kerülnek bemutatásra. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 

1. Iratszerkesztés

1.1.                                                                                                                                                                                Az önkormányzatok alapvető dokumentumainak szerkesztésére (rendelet, megállapodás, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírás, előterjesztés, képviselőtestület. és bizottság határozata, kinevezés, minősítés)

1.2. A közigazgatási hatósági eljárás iratainak szerkesztése (beadvány, értesítés eljárás megindításáról, jegyzőkönyv, határozat, végzés, fellebbezés, ügyészi óvás, hatósági bizonyítvány, keresetlevél, ítélet stb.)

1.3. A kormányhivatal működésével kapcsolatos dokumentumok (SZMSZ, ügyrend, határozat, végzés, az önkormányzatok tevékenységével kapcsolatos határozat, az önkormányzatok tevékenysége feletti felügyelet módszerei, eszközei)

1.4.                                                                                                                                                                                  A központi közigazgatási szervek működésével kapcsolatos feladatok (a Kormány ülésének megszervezése, előterjesztés, stb., miniszteri rendelet megalkotása, egy minisztérium, egy kormányhivatal és egy központi hivatal SZMSZ-ének megalkotása)

 

Miskolc, 2013. szeptember

                                                                                                                                                                                   

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza