Közigazgatási alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási alapismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI101KSZN1

Közigazgatás-szervező alapszak nappali tagozat

2014/2015. tanév I. félév

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: AJKOI102KSZN1 Közigazgatási alapismeretek gyakorlat

Óraszám: 2 óra / hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatás és társadalmi környezetének kapcsolatát, a jogállamok közigazgatásával kapcsolatos elvárásokat, az állami méretű szervező tevékenység sajátosságait, a közigazgatás működésének alapelveit és a közigazgatás külső és belső kontrollját. További cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatáshoz kapcsolódó alapfogalmakkal és a leendő tevékenységükhöz kapcsolódó alapvető jogintézményekkel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.

A közigazgatás társadalmi környezete

2.

A hatalommegosztás elmélete

3.

A közigazgatás helye a társadalom irányítási rendszerében I.

4.

A közigazgatás helye a társadalom irányítási rendszerében II.

5.

A közigazgatás helye az államszervezetben I.

6.

A közigazgatás helye az államszervezetben II.

7.

A jogállamok közigazgatásával szembeni elvárások I.

8.

A jogállamok közigazgatásával szembeni elvárások II.

9.

A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága I.

10.

A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága II.

11.

A közigazgatás alapelvei I.

12.

A közigazgatás alapelvei II.

13.

A közigazgatás belső kontrollja

14.

A közigazgatás külső kontrollja I.

15.

A közigazgatás külső kontrollja II.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

Torma András (szerk.): Magyar Közigazgatási Jog Általános rész 1. Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013. megjelölt fejezetei

 

6.    Ajánlott irodalom

  1. Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2005.
  2. Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (vonatkozó fejezetek) Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs 2009.
  3. Torma András (szerk.): Magyar Közigazgatási Jog Általános rész 1. Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Kedd

10.00-12.00.

A1/ 309.

 

 

Miskolc, 2014. július

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

           

 

Vissza