Közigazgatási alapismeretek

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Közigazgatási alapismeretek; jogi felsőoktatási szakképzés (FSZ)

(nappali és levelező tagozat)

Tantárgy neve:

Közigazgatási alapismeretek

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI812JFN1

Levelező: AJKOI812JFL1

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):

dr. Cseh Gergely

Javasolt félév:

Előfeltétel:

-

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 10 óra/félév

Számonkérés módja:

Kollokvium

Kreditpont:

2

Munkarend:

Nappali és Levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, valamint a közigazgatás szervezetére és a hatósági eljárásra vonatkozó joganyaggal annak érdekében, hogy alapvető ismereteket szerezzenek a közigazgatási jog megismeréséhez és elsajátításához.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T6

képesség: K2, K19

attitűd: A6, A9

autonómia és felelősség: F2, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

1.     Az igazgatás

2.     A közigazgatás fogalma

3.     A közigazgatási jog alapfogalmai I.

4.     A közigazgatási jog alapfogalmai II.

5.     A közigazgatás személyzete

6.     A közigazgatási szerv I.

7.     A közigazgatási szerv II.

8.     A közigazgatás szervezeti rendszere

9.     A közigazgatás központi szervei I.

10.   A közigazgatás központi szervei II.

11.   A közigazgatás területi szervei

12.   A közigazgatás helyi szervei I.

13.   A közigazgatás helyi szervei II.

14.       Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatásban

 

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A kollokviumot szóban kell teljesíteni.

A kollokviumi vizsga értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 50 %

Elégséges (2) 51 – 63 %

Közepes (3) 64 – 77 %

Jó (4) 78 – 89 %

Jeles (5) 90 – 100 %

 

A Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015. című tananyagból az alább megjelölt fejezeteket kell kollokviumra elsajátítani:

•1. - 3. fejezet - kivéve: 2.1.; 2.2.1.1.; 2.2.2.2. alfejezetek

•5. – 10. fejezet – kivéve: 5.7.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 8.1.3.; 8.1.4.; 8.1.5.; 9.4. alfejezetek

Kötelező irodalom:

Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015. A tananyag az alább megjelölt fejezeteket foglalja magában:

•1. - 3. fejezet - kivéve: 2.1.; 2.2.1.1.; 2.2.2.2. alfejezetek

•5. – 10. fejezet – kivéve: 5.7.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 8.1.3.; 8.1.4.; 8.1.5.; 9.4. alfejezetek

Woodrow Wilson: The study of administration. Political Science Quarterely, 1887. évi 6. szám

 

Kötelező jogszabályok:

Alaptörvény vonatkozó rendelkezései (pl.: Kormány), a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat

 

Ajánlott irodalom:

Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.

A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.

Otto Mayer: Deutsches Verantwaltungsrechts. München – Leipzig 1924.

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza