Közigazgatási alapismeretek

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatási alapismeretek tantárgyból

 tárgykód: AJKOI812JFN1 

Jogi felsőoktatási szakképzés, nappali tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István

Előtanulmányi kötelezettség:-

Egyidejű felvétel:-

Óraszám: 2/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, valamint a közigazgatás szervezetére és a hatósági eljárásra vonatkozó joganyaggal annak érdekében, hogy alapvető ismereteket szerezzenek a közigazgatási jog megismeréséhez és elsajátításához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Hét

Témakör

1.

Az igazgatás fogalma, alanya, tárgya.

2.

A közigazgatás fogalma.

3.

A közigazgatás feladatai.

4.

A közigazgatás tevékenységei

5.

A közigazgatási szerv.

6.

A közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek.

7.

A közigazgatás szervezeti rendszere.

8.

A közigazgatás központi szervei I.

9.

A közigazgatás központi szervei II.

10.

A közigazgatás központi szervei III.

11.

A közigazgatás területi-helyi szervei I.

12.

A közigazgatás területi-helyi szervei II.

13.

Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatásban

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

 

5.    Kötelező tananyag

- Az előadáson elhangzottak

- Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015. A tananyag az alább megjelölt fejezeteket foglalja magában:

  • 1. - 3. fejezet - kivéve: 2.1.; 2.2.1.1.; 2.2.2.2. alfejezetek
  • 5. – 10. fejezet – kivéve: 5.7.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 8.1.3.; 8.1.4.; 8.1.5.; 9.4. alfejezetek

-    Kötelező jogszabályok: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

-   A tanszék által elektronikus formában közzétett tananyag

 

6.    Ajánlott irodalom

-    Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.

-    A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.

-    Torma András: A közigazgatási szervek közötti kapcsolatrendszer, különös tekintettel az irányításra és a felügyeletre Magyar Közigazgatás 2004. évi 8. szám

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

 

Hétfő

8.00-10.00.

XIX. ea.

 

Miskolc, 2017. szeptember

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza