Közigazgatási eljárásjog alapkérdései 2. - Záróvizsga felkészítő

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási eljárásjog alapkérdései 2. (záróvizsga felkészítő) c. tantárgyból

tárgykód: AJALK104ISZL6

igazgatásszervező alapszak levelező tagozat

2014/2015. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 9 óra/félév

Számonkérés módja: záróvizsga

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Felkészítés a záróvizsgára. A tananyag lényeges pontjainak ismétlése és a bekövetkezett változások ismertetése.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A közigazgatási cselekvések fajai. Az aktusok. A jogi hatással nem bíró cselekvések. A közigazgatási jogi aktusok fajai. A közigazgatási jogi aktusok érvényességi kellékei. A hibás közigazgatási aktus fogalma, fajai. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, tagozódása, szabályozásának rövid története. Az eljárási törvény célja. Az alapelvek. A hatály fogalma. Az eljárási törvény szervi és tárgyi hatálya. A törvény személyi hatálya.  Az ügyfélképesség és az eljárási képesség. A törvény időbeli és területi hatálya. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya. Nyelvhasználat. Jogutódlás. A joghatóság fogalma, fajai. A hatáskör fogalma és szabályai. Az eljárási kötelezettség. A hatáskörelvonás tilalma. A közigazgatási szerv hallgatása elleni jogvédelem szabályai. Az illetékesség fogalma, alapja, fajtái. Joghatóság, hatáskör és illetékesség vizsgálata. Ideiglenes intézkedés. Hatásköri, illetékességi vita. Eljárás az illetékességi területen kívül. A jogsegély.

 

 1. Az elsőfokú eljárás megindítása. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése. Az ügyintézési határidő. Az eljáró szerv visszafizetési kötelezettsége. A kérelem. A jegyzőkönyv, az egyszerűsített jegyzőkönyv. A képviselet célja, fajai, szabályozása. A hatósági közvetítő. A kizárás. A szakhatósági közreműködés. Az idézés, értesítés. A tényállás tisztázása és a bizonyítás. Az eljárási törvény bizonyítási rendszere. Az ügyfél nyilatkozata. Az irat fogalma, fajai. A szemle. A tanú, hatósági tanú. A szakértői közreműködés szabályai. A tolmács. Az eljárási bírság. A tárgyalás és a közmeghallgatás. Egyezség. Határidő számítás. Igazolási kérelem. Az iratbetekintés. A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel. A döntések. A határozat fajai, tartalmi kellékei. A végzés. Teljesítési kedvezmények. Egyezség jóváhagyása. A hatósági szerződés. A döntés közlése. Kézbesítési vélelem. A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése.

 

 1. A jogorvoslat és a döntés-felülvizsgálat elhatárolása. A jogorvoslat fogalma, elemei. A kötött jogorvoslati rendszer. A fellebbezés szabályai. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai. A bíróság döntései. Az újrafelvételi eljárás. A döntés módosítása és visszavonása. A felügyeleti eljárás. A semmisség. A végrehajtás fogalma, módozatai, feltételrendszere. A végrehajtás elrendelése. A végrehajtás foganatosítása. A pénzfizetési kötelezettség végrehajtása. Késedelmi pótlék. Fizetési kedvezmény. Meghatározott cselekmény végrehajtása. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. A végrehajtáshoz való jog elévülése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Záróvizsga. A számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

4.    Számonkérés követelményei

Záróvizsga.

A záróvizsga kérdései

 1. A közigazgatási cselekvések fajai. Az aktusok. A jogi hatással nem bíró cselekvések. A közigazgatási jogi aktusok fajai.
 2. A közigazgatási jogi aktusok érvényességi kellékei. A hibás közigazgatási aktus fogalma, fajai.
 3. A közigazgatási hatósági eljárás fogalma, tagozódása, szabályozásának rövid története. Az eljárási törvény célja. Az alapelvek.
 4. A hatály fogalma. Az eljárási törvény szervi és tárgyi hatálya. A törvény személyi hatálya.  Az ügyfélképesség és az eljárási képesség.
 5. A törvény időbeli és területi hatálya. Az általános és speciális eljárási szabályok viszonya. Nyelvhasználat. Jogutódlás.
 6. A joghatóság fogalma, fajai. A hatáskör fogalma és szabályai. Az eljárási kötelezettség. A hatáskörelvonás tilalma.
 7. A közigazgatási szerv hallgatása elleni jogvédelem szabályai.
 8. Az illetékesség fogalma, alapja, fajtái. Joghatóság, hatáskör és illetékesség vizsgálata. Ideiglenes intézkedés.
 9. Hatásköri, illetékességi vita. Eljárás az illetékességi területen kívül. A jogsegély.
 10. Az elsőfokú eljárás megindítása. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése. Az ügyintézési határidő. Az eljáró szerv visszafizetési kötelezettsége.
 11. A kérelem. A jegyzőkönyv, az egyszerűsített jegyzőkönyv. A képviselet célja, fajai, szabályozása. A hatósági közvetítő.
 12. A kizárás. A szakhatósági közreműködés. Az idézés, értesítés.
 13. A tényállás tisztázása és a bizonyítás. Az eljárási törvény bizonyítási rendszere. Az ügyfél nyilatkozata. Az irat fogalma, fajai. A szemle.
 14. A tanú, hatósági tanú. A szakértői közreműködés szabályai. A tolmács. Az eljárási bírság. A tárgyalás és a közmeghallgatás.
 15. Egyezség. Határidő számítás. Igazolási kérelem. Az iratbetekintés. A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel.
 16. A döntések. A határozat fajai, tartalmi kellékei. A végzés. Teljesítési kedvezmények. Egyezség jóváhagyása. A hatósági szerződés.
 17. A döntés közlése. Kézbesítési vélelem. A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése.
 18. A jogorvoslat és a döntés-felülvizsgálat elhatárolása. A jogorvoslat fogalma, elemei. A kötött jogorvoslati rendszer. A fellebbezés szabályai.
 19. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai. A bíróság döntései. Az újrafelvételi eljárás.
 20. A döntés módosítása és visszavonása. A felügyeleti eljárás. A semmisség.
 21. A végrehajtás fogalma, módozatai, feltételrendszere. A végrehajtás elrendelése. A végrehajtás foganatosítása.
 22. A pénzfizetési kötelezettség végrehajtása. Késedelmi pótlék. Fizetési kedvezmény.  Meghatározott cselekmény végrehajtása.
 23. Biztosítási intézkedések. A végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése. A végrehajtáshoz való jog elévülése. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban.

 

5.    Kötelező tananyag

Kalas – Torma – Paulovics – ifj. Kalas: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013.

Gerencsér - Gyurita - Lapsánszky - Mudráné - Patyi - Varga: Közigazgatási hatósági eljárás. (szerk.: Patyi András) Dialog - Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2009.

Paulovics Anita: Guarantees of the Legality of Administration and Administrative Procedure in Hungary. Law and Economics Review Danube, 2011./2. Published by European Association Comenius, Brno, 43-53. o.

 

6.    Ajánlott irodalom

A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. (szerk.:Kilényi Géza), Complex, Budapest, 2008.

Ivancsics Imre: A jogorvoslati rendszer fejlődése a közigazgatási hatósági eljárási törvényben. In: A közigazgatás egyes eljárási alapproblémái. Emlékkötet Martonyi János halálának 25. évfordulója alkalmából. (szerk.: Kaltenbach Jenő), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2007.

Patyi András: Administrative Justice and Constitutionality in Hungary. In: The Role of Prosecutors Outside the Criminal Law Field. (ed.: Varga Zs. András - Pintér Zsuzsanna) Pázmány Press, Budapest, 2013. 53-66. o.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik. Ügyintéző: Szigeti Erika.

 

Miskolc, 2015. január 30.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza