Közigazgatási jog 1.

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI273N4

 

Jogász szak, nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: AJALK271N3

Egyidejű felvétel: AJKOI254N4

Óraszám: 2 óra / hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, valamint a közigazgatás szervezetére és személyzetére vonatkozó joganyaggal annak érdekében, hogy alapvető ismereteket szerezzenek a közigazgatási jog következő három féléves anyagának megismeréséhez és elsajátításához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.    Az igazgatás

2.    A közigazgatás kialakulása, fogalma, feladatai

3.    A közigazgatási jog alapfogalmai

4.    A közigazgatás-tudomány

5.    A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek I.

6.    A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek II.

7.    A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek III.

8.    A közigazgatás személyzete

9.    A közigazgatás szervezeti rendszere I.

10.  A közigazgatás szervezeti rendszere II.

11.  A közigazgatás központi szervei I.

12.  A közigazgatás központi szervei II.

13.  A közigazgatás területi-helyi szervei I.

14.  A közigazgatás területi-helyi szervei II.

15.  Irányítás, felügyelet, ellenőrzés a közigazgatásban

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-    Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015,

Kreditbeszámítással rendelkező hallgatóknak az alábbi tankönyvi fejezetek kellenek:

  • 3.3. alfejezet
  • 8.-9. fejezet

-    Kötelező jogszabályok: Alaptörvény vonatkozó rendelkezései (pl.: Kormány), a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat

 

6.    Ajánlott irodalom

-    Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.

-    A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.

-    Torma András: A közigazgatási szervek közötti kapcsolatrendszer, különös tekintettel az irányításra és a felügyeletre Magyar Közigazgatás 2004. évi 8. szám

-    White,Jay D. and Guy B. Adams. Research in public administration: reflections on theory and practice.1994.

-    Haroon A. Khan. Introduction to Public Administration. University Press of America, 2008 p.

-    Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2018. február

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza