Közigazgatási jog 2.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI273D5 

Jogász szakos diplomás levelező tagozatos hallgatók részére

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Szabó Balázs

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI273D4

Egyidejű felvétel:

Óraszám: 12 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja az, hogy – az előző félévben elsajátított, alapvetően elméleti, valamint a közigazgatás szervezeti rendszerére vonatkozó ismeretekre építve – a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási szervek cselekvéseivel, továbbá mindezek eljárásjogi kereteivel. Cél az is, hogy elmélyüljön a hallgatók közigazgatási jogesetmegoldó képessége, illetve készsége.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Konzultáció

Téma

1.

A közigazgatási cselekvések I.

1.

A közigazgatási cselekvések II.

1.

A Ket. alapelvei, alapvető rendelkezései, hatálya

1.

Joghatóság, hatáskör, illetékesség

2.

Alapeljárás I.

2.

Alapeljárás II.

2.

Alapeljárás III.

2.

Alapeljárás IV.

3.

Alapeljárás V.

3.

Alapeljárás VI.

3.

Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás, ellenőrzés

3.

Jogorvoslatok I.

4.

Jogorvoslatok II.

4.

A közigazgatási bíráskodás

4.

A végrehajtási eljárás

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-    Közigazgatási hatósági eljárás (Szerk.: Dr. Kalas Tibor) Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

-    A konzultációkon elhangzottak

-    Kötelező jogszabályok: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket), valamint a Pp. XX. Fejezete

-   A közigazgatási eljárási törvény kommentárja (Szerk.: Kilényi Géza) COMPLEX KIADÓ Kft. Budapest, 2009.

 

6.    Ajánlott irodalom

-    Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó Budapest, 2006.  X., XII., XIII.,  és XIV. fejezete

     -   A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó  Budapest, 2008.

     -   Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásban I. – II. kötet Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Budapest, 2010.

     -   KÖZÉRDEKVÉDELEM A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője (Szerk.: Varga Zs. András – Fröhlich Johanna) PPKE JÁK - KIM Budapest, 2011.

     -   Friedhelm Hufen: Vewaltungsprozessrecht München, 2011.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

 

 

 

Szeptember 24.

(szombat)

8.30 - 11.50

XX

November 4.

(péntek)

14.10 - 17.30

XXI

November 18.

(péntek)

14.10 - 17.30

XX

 

 

 

 

 

Miskolc, 2016. szeptember

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza