Közigazgatási jog 2.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Közigazgatási jog 2.; jogász osztatlan szak

(nappali és levelező tagozat)

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog 2.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI273N5

Levelező: AJKOI273L5

Diplomás levelező: AJKOI273D5

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Nyitrai Péter

Javasolt félév:

Előfeltétel:

Nappali: AJKOI273N4 Közigazgatási jog 1.

Levelező: AJKOI273L4 Közigazgatási jog 1.

Diplomás levelező: AJKOI223D4 Közigazgatási jog 1.

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező és Diplomás levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja:

Kollokvium

Kreditpont:

4

Munkarend:

Nappali és (Diplomás) Levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja az, hogy – az előző félévben elsajátított, alapvetően elméleti, valamint a közigazgatás szervezeti rendszerére vonatkozó ismeretekre építve – a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási szervek cselekvéseivel, továbbá mindezek eljárásjogi kereteivel. Cél az is, hogy elmélyüljön a hallgatók közigazgatási jogesetmegoldó képessége, illetve készsége.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T10, T11, T13, T14

képesség: K1, K4, K6, K12, K14, K15, K20, K26, K28, K31

attitűd: A2, A4, A5, A6, A11, A13, A14

autonómia és felelősség: F3, F5, F7

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. A közigazgatási cselekvések I.
 2. A közigazgatási cselekvések II.
 3. Az Ákr. alapelvei és a törvény hatálya
 4. Alapvető rendelkezések I.
 5. Alapvető rendelkezések II.
 6. Alapvető rendelkezések III.
 7. A kérelemre induló hatósági eljárás I.
 8. A kérelemre induló hatósági eljárás II.
 9. A hatóság döntései
 10. Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés
 11. A hivatalbóli eljárás, a különös szabályok
 12. Jogorvoslatok I..
 13. Jogorvoslatok II.
 14. Az eljárási költség, a végrehajtás

 

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A kollokviumot szóban kell teljesíteni.

A kollokviumi vizsga értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 50 %

Elégséges (2) 51 – 63 %

Közepes (3) 64 – 77 %

Jó (4) 78 – 89 %

Jeles (5) 90 – 100 %

Kötelező irodalom:

Az Általános Közigazgatási Rendtartásról – Jogszabálytükör, Komplex kiadó, Budapest, 2018.

William Wade: Administrative Law. , Oxford, 311-680.p.

 

Kötelező jogszabály:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr).

 

Ajánlott irodalom:

A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

A közigazgatási eljárás szabályai I. - Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata (Szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2017.

Bull, Hans-Peter/Mehde, Veith: Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre, 7. Aufl. 2005.

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza