Közigazgatási jog 3.

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 3. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI273N6

Jogász szakos nappali tagozatos hallgatók részére

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI273N5

Egyidejű felvétel: AJKOI254N6

Óraszám: 2óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közi­gaz­ga­tási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. A gazdaság igazgatása

2. A gazdaság igazgatása

3. Védelmi igazgatás

4. Védelmi igazgatás

5. Védelmi igazgatás

6. Védelmi igazgatás

7. Védelmi igazgatás

8. Területi-műszaki igazgatás

9. Területi-műszaki igazgatás

10. Területi-műszaki igazgatás

11. Területi-műszaki igazgatás

12. A humán igazgatás   

13. A humán igazgatás   

14. A humán igazgatás   

15. A humán igazgatás   

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-  Közigazgatási jog 3. (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2017.-e-tananyag)

-  Magyar Közigazgatási Jog Különös rész (Szerk.: Ficzere Lajos) OSIRIS Kiadó, 2006.

- Gerrit Manssen: Allgemeines Verwaltungsrecht Stuttgart, 2005.

 

6.    Ajánlott irodalom

- Fejezetek szakigazgatásaink köréből (Szerk.: Lapsánszky András) Complex Kiadó Budapest,  2013. (vonatkozó fejezetei)

- Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Szerk.: Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi) Complex Kiadó Budapest, 2011.

- Patrick O’Morain: The Health of the Nation: The Irish Healthcare System 1957-2007. Dublin, 2007.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

 

Miskolc, 2018. február

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza