Közigazgatási jog 4.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Közigazgatási jog 4.; jogász osztatlan szak

(nappali és levelező tagozat)

Tantárgy neve:

Közigazgatási jog 4.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI223N7

Levelező: AJKOI223L7

Diplomás levelező: AJKOI223D7

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):

Prof. Dr. Torma András, dr. Szabó Balázs

Javasolt félév:

Előfeltétel:

Nappali: AJKOI273N6 Közigazgatási jog 3.

Levelező: AJKOI273L6 Közigazgatási jog 3.

Diplomás levelező: AJKOI273D6 Közigazgatási jog 3.

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező és Diplomás levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja:

Kollokvium

Kreditpont:

Nappali és levelező: 3

Diplomás levelező: 4

Munkarend:

Nappali és (Diplomás) Levelező

Tantárgy feladata és célja:

E tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók - a közigazgatási jog általános- és különös részének megismerése után, az ott elsajátított ismeretek birtokában - megismerkedjenek az Európai Unió központi szerveinek működésével, a területi-helyi közigazgatással és az Európai Unió jogrendszerének közigazgatási alapjaival.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T10, T11, T13, T14

képesség: K1, K4, K6, K12, K14, K15, K20, K26, K28, K31

attitűd: A2, A4, A5, A6, A11, A13, A14

autonómia és felelősség: F3, F5, F7

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

1.

Az EU kialakulásának és fejlődésének főbb közjogi elemei I.

2.

Az EU központi közigazgatása I.

3.

Az EU központi közigazgatása II.

4.

Az EU központi közigazgatása III.

5.

Az EU központi szerveinek személyzete

6.

Az EU területi-helyi szervei I.

7.

Az EU területi-helyi szervei II.

8.

Az EU területi-helyi szervei III.

9.

Az EU közig. igazgatástudományi működési modellje I.

10.

Az EU jogrendszerének közigazgatási alapjai I.

11.

Az EU jogrendszerének közigazgatási alapjai II.

12.

Az EU jogi aktusainak végrehajtási mechanizmusa

13.

Az EU központi szerveinek eljárása

14.

Az európai közigazgatás fogalma

 

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A kollokviumot szóban kell teljesíteni.

A kollokviumi vizsga értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 50 %

Elégséges (2) 51 – 63 %

Közepes (3) 64 – 77 %

Jó (4) 78 – 89 %

Jeles (5) 90 – 100 %

Kötelező irodalom:

Közigazgatási Jog IV. Európai Közigazgatás (Szerk.: Dr. Torma András, Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2015.)

Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

Ajánlott irodalom:

Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok (Virtuóz Kiadó Budapest, 2001.)

Szigeti Ernő (szerk.): Az önkormányzati közigazgatás az EU csatlakozás tükrében. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest 2004.

Derek W. Urwin: A közös Európa. Az európai integráció 1945-től napjainkig. Corvina Kiadó, Budapest, 2000.

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza