Közigazgatási jog 4.

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 4. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI223L7 

Jogász szak, levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI273L6

Egyidejű felvétel: AJKOI254L7

Óraszám: 12/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

E tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók - a közigazgatási jog általános- és kü­lö­nös ré­szének megismerése után, az ott elsajátított ismeretek birtokában - meg­is­mer­ked­jenek az Európai Unió központi szerveinek működésével, a területi-helyi közigazgatással és az Európai Unió jogrendszerének közigazgatási alapjaival.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Hét

Témakör

Oktató

1.

Az EU kialakulásának és fejlődésének főbb közjogi elemei I.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

2.

Az EU központi közigazgatása I.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

3.

Az EU központi közigazgatása II.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

4.

Az EU központi közigazgatása III.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

5.

Az EU központi szerveinek személyzete

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

6.

Az EU területi-helyi szervei I.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

7.

Az EU területi-helyi szervei II.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

8.

Az EU területi-helyi szervei III.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

9.

Az EU közig. igazgatástudományi működési modellje I.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

10.

Az EU közig. igazgatástudományi működési modellje II.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

11.

Az EU jogrendszerének közigazgatási alapjai I.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

12.

Az EU jogrendszerének közigazgatási alapjai II.

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

13.

Az EU jogi aktusainak végrehajtási mechanizmusa

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

14.

Az EU központi szerveinek eljárása

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

15.

Az európai közigazgatás fogalma

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

- Az előadáson elhangzottak

- Közigazgatási Jog IV. Európai Közigazgatás (Szerk.: Dr. Torma András, Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013.)

-   A tanszék által elektronikus formában közzétett tananyag

-    Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

6.    Ajánlott irodalom

- Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok (Virtuóz Kiadó Budapest, 2001.)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Október 13.

(péntek)

14.10 - 17.30

XXI

Október 20.

(péntek)

14.10 - 17.30

XX

November 24.

(péntek)

14.10 - 17.30

XIX

 

Miskolc, 2017. szeptember

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza