Közigazgatási jog 4.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 4. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI223D7 

Diplomás jogász szak, levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár,  Dr. Szabó Balázs,

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI273D6

Óraszám:  12/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

E tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók - a közigazgatási jog általános- és kü­lö­nös ré­szének megismerése után, az ott elsajátított ismeretek birtokában - meg­is­mer­ked­jenek az Európai Unió központi szerveinek működésével, a területi-helyi közigazgatással és az Európai Unió jogrendszerének közigazgatási alapjaival.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Hét

Témakör

Oktató

1.

Az EU kialakulásának és fejlődésének főbb közjogi elemei, Az EU központi közigazgatása, Az EU központi szerveinek személyzete,

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

2.

Az EU területi-helyi szervei, Az EU közig. igazgatástudományi működési modellje,

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

3.

Az EU jogrendszerének közigazgatási alapjai,

Az EU jogi aktusainak végrehajtási mechanizmusa,

Az EU központi szerveinek eljárása  

Prof. Dr. Torma András/ Dr. Szabó Balázs

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

- Az előadáson elhangzottak

- Közigazgatási Jog IV. Európai Közigazgatás (Szerk.: Dr. Torma András, Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013.)

-   A tanszék által elektronikus formában közzétett tananyag

-    Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

6.    Ajánlott irodalom

- Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok (Virtuóz Kiadó Budapest, 2001.)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Szeptember 16.

(péntek)

14.10 - 17.30

XX

Október 7.

(péntek)

14.10 - 17.30

XX

November 25.

(péntek)

14.10 - 17.30

XVIII

 

 

Miskolc, 2016. szeptember

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

 

Vissza