Közigazgatási jogi gyakorlat 2.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 2. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI254L5

Jogász szakos levelező tagozatos hallgatók részére

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Szabó Balázs

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: AJKOI273L5

Óraszám: 2 óra /félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja az, hogy az elméleti ismeretekre alapozva a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is. A gyakorlati foglalkozások célja az is, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, továbbá lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 

Konzultáció

Téma

1.

A közigazgatási cselekvések I.

2.

A közigazgatási cselekvések II.

3.

Az Ákr. alapelvei és a törvény hatálya

4.

Alapvető rendelkezések I.

5.

Alapvető rendelkezések II.

6

Alapvető rendelkezések III.

7.

A kérelemre induló hatósági eljárás I.

8.

A kérelemre induló hatósági eljárás II.

9.

A hatóság döntései

10.

Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés

11.

A hivatalbóli eljárás, a különös szabályok

12.

Jogorvoslatok I..

13.

Jogorvoslatok  II.

14.

Az eljárási költség, a végrehajtás

 

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a gyakorlaton nem hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a számonkérés során feladatlapot írnak, amiért – maximális teljesítmény esetén – 100 pontot kaphatnak. Az így megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 51 pontig

Elégséges: 51 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

5.    Kötelező tananyag

-    A konzultációkon elhangzottak

-    Kötelező jogszabályok: Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).

 

6.    Ajánlott irodalom

-    Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó Budapest, 2006.X., XII., XIII.,  és XIV. fejezete

     -   A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó   Budapest, 2008.

     -   Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásban I. – II. kötet Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Budapest, 2010.

     -   KÖZÉRDEKVÉDELEM A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője (Szerk.: Varga Zs. András – Fröhlich Johanna) PPKE JÁK - KIM Budapest, 2011.

     -   Friedhelm Hufen: Vewaltungsprozessrecht München, 2011.

 

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

November 17.

(péntek)

17.50 - 19.20

XXI

 

Miskolc, 2017. szeptember

  Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

 

 

Vissza