Közigazgatási jogi gyakorlat 2.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 2. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI254L5

Jogász szakos levelező tagozatos hallgatók részére

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Szabó Balázs

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: AJKOI273L5

Óraszám: 2 óra /félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja az, hogy az elméleti ismeretekre alapozva a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is. A gyakorlati foglalkozások célja az is, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, továbbá lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Téma

A közigazgatási cselekvések I.

A közigazgatási cselekvések II.

A Ket. alapelvei, alapvető rendelkezései, hatálya

Joghatóság, hatáskör, illetékesség

Alapeljárás I.

Alapeljárás II.

Alapeljárás III.

Alapeljárás IV.

Alapeljárás V.

Alapeljárás VI.

Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás, ellenőrzés

Jogorvoslatok I.

Jogorvoslatok II.

A közigazgatási bíráskodás

A végrehajtási eljárás

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a gyakorlaton nem hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a számonkérés során feladatlapot írnak, amiért – maximális teljesítmény esetén – 100 pontot kaphatnak. Az így megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 51 pontig

Elégséges: 51 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Kötelező tananyag

-    Közigazgatási hatósági eljárás (Szerk.: Dr. Kalas Tibor) Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

-    Az előadáson elhangzottak

-    Kötelező jogszabályok: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket), valamint a Pp. XX. Fejezete

-   A közigazgatási eljárási törvény kommentárja (Szerk.: Kilényi Géza) COMPLEX KIADÓ Kft. Budapest, 2009.

 

5.    Ajánlott irodalom

-    Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó Budapest, 2006.X., XII., XIII.,  és XIV. fejezete

     -   A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó   Budapest, 2008.

     -   Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásban I. – II. kötet Magyar Közlöny Lap-  és Könyvkiadó Budapest, 2010.

     -   KÖZÉRDEKVÉDELEM A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője (Szerk.: Varga Zs. András – Fröhlich Johanna) PPKE JÁK - KIM Budapest, 2011.

     -   Friedhelm Hufen: Vewaltungsprozessrecht München, 2011.

     -   Hargitai József: Jogi fogalomtár Magyar Hivatalos Közlönykiadó Budapest, 2005. (vonatkozó címszavai)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

November 18.

(péntek)

17.50 - 19.20

XX

 

Miskolc, 2016. szeptember

  Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza