Közigazgatási jogi gyakorlat 2.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Közigazgatási jogi gyakorlat 2; jogász osztatlan szak

(nappali tagozat)

Tantárgy neve:

Közigazgatási jogi gyakorlat 2.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI254LN5

Levelező: AJKOI254L5

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Nyitrai Péter, Dr. Czékmann Zsolt, dr. Szabó Balázs

Javasolt félév:

Előfeltétel:

Nappali: AJKOI254N4 Közigazgatási jogi gyakorlat 1.

Levelező: AJKOI254L4 Közigazgatási jogi gyakorlat 1.

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja:

Gyakorlat

Kreditpont:

1

Munkarend:

Nappali és Levelező

Tantárgy feladata és célja:

Nappali:

A tantárgy oktatásának célja az, hogy az elméleti ismeretekre alapozva a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is. A gyakorlati foglalkozások célja az is, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, továbbá lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

Levelező:

A tantárgy oktatásának célja az, hogy az elméleti ismeretekre alapozva a hallgatók alapvető készségeket szerezzenek a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásához.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T10, T11, T13, T14, T15, T17, T18

képesség: K1, K4, K6, K12, K14, K15, K20, K26, K28, K31

attitűd: A2, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14

autonómia és felelősség: F1, F3, F5, F7

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

 1. A közigazgatási cselekvések I.
 2. A közigazgatási cselekvések II.
 3. Az Ákr. alapelvei és a törvény hatálya
 4. Alapvető rendelkezések I.
 5. Alapvető rendelkezések II.
 6. Alapvető rendelkezések III.
 7. A kérelemre induló hatósági eljárás I.
 8. A kérelemre induló hatósági eljárás II.
 9. A hatóság döntései
 10. Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés
 11. A hivatalbóli eljárás, a különös szabályok
 12. Jogorvoslatok I..
 13. Jogorvoslatok II.
 14. Az eljárási költség, a végrehajtás

 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján A „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén - 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek előadások, prezentációk tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

Levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A gyakorlaton a hallgatók feladatlapot írnak meg, amelyeknek értékelése során legfeljebb 15 pontot szerezhetnek. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 7 pontig

Elégséges: 8 – 9 pontig

Közepes: 10 – 11 pontig

Jó: 12 – 13 pontig

Jeles: 14 – 15 pontig

 

A tantárgy keretében az óra témájához kapcsolódó esettanulmányokat, jogeseteket oldanak meg a hallgatók. Az esettanulmány, jogeset megoldása során csoportmunkában, szerepjátékokban kell részt venniük. A hallgatók a témához kapcsolódó kiselőadásokat tartanak a gyakorlatok során.

 

Kötelező irodalom:

Az Általános Közigazgatási Rendtartásról – Jogszabálytükör, Komplex kiadó, Budapest, 2018.

William Wade: Administrative Law. , Oxford, 311-680.p.

 

Kötelező jogszabály:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr).

 

Ajánlott irodalom:

A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

A közigazgatási eljárás szabályai I. - Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata (Szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2017.

Bull, Hans-Peter/Mehde, Veith: Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre, 7. Aufl. 2005.

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza