Közigazgatási jogi gyakorlat 3.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 3. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI254L6 

Jogász szakos levelező tagozatos hallgatók részére

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr.Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Szabó Balázs

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI223L5

Egyidejű felvétel: AJKOI253L6

Óraszám: 2/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közi­gaz­ga­tási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.Területi-műszaki igazgatás, Védelmi igazgatás, Humán igazgatás

 

3.    A gyakorlat elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A gyakorlat értékelése

A gyakorlaton a hallgatók feladatlapot írnak meg, amelyeknek értékelése során legfeljebb 15 pontot szerezhetnek. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 5 pontig

Elégséges: 6 – 9 pontig

Közepes: 10 – 11 pontig

Jó: 12 – 13 pontig

Jeles: 14 – 15 pontig

 

5.    Kötelező tananyag

- Közigazgatási jog 3. (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2017.-e-tananyag)

-  Szakigazgatási ismeretek (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2014. megjelenés alatt)

-  Magyar Közigazgatási Jog Különös rész (Szerk.: Ficzere Lajos) OSIRIS Kiadó, 2006.

- Gerrit Manssen: Allgemeines Verwaltungsrecht Stuttgart, 2005.

 

6.    Ajánlott irodalom

- Fejezetek szakigazgatásaink köréből (Szerk.: Lapsánszky András) Complex Kiadó Budapest, 2013. (vonatkozó fejezetei)

- Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Szerk.: Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi) Complex Kiadó Budapest, 2011.

- Patrick O’Morain: The Health of the Nation: The Irish Healthcare System 1957-2007. Dublin, 2007.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2018. február

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza