Közigazgatási jogi gyakorlat 3.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév

Közigazgatási jogi gyakorlat 3.

Tantárgy neve:

Közigazgatási jogi gyakorlat 3.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI254N6

Levelező: AJKOI254L6

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): dr. Szabó Balázs, Dr. Turkovics István, Czékmann Zsolt, dr. Cseh Gergely

Javasolt félév: 6. félév - tavaszi

Előfeltétel:

Közigazgatási jogi gyakorlat 2.

(AJKOI254N5, AJKOI254L5)

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja:

Gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

Nappali:

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához. A gyakorlati foglalkozások célja egyrészt, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

Levelező:

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T10, T11, T13, T14, T15, T17, T18

képesség: K1, K4, K6, K12, K14, K15, K20, K26, K28, K31

attitűd: A2, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14

autonómia és felelősség: F1, F3, F5, F7

 

Tantárgy tematikus leírása:

1. A gazdaság igazgatása (nemzetgazdaság I.)

2. A gazdaság igazgatása (nemzetgazdaság II.)

3. A gazdaság igazgatása (iparigazgatás)

4. A gazdaság igazgatása (kereskedelmi igazgatás)

5. Védelmi igazgatás (lakossági nyilvántartás)

6. Védelmi igazgatás (rendészeti igazgatás I.)

7. Védelmi igazgatás (rendészeti igazgatás II.)

8. Védelmi igazgatás (honvédelmi igazgatás I.)

9. Védelmi igazgatás (honvédelmi igazgatás II.)

10. Területi-műszaki igazgatás (közlekedés igazgatása)

11. A humán igazgatás (egészségügyi igazgatás)

12. A humán igazgatás (gyámügy gyermekvédelem igazgatása)

13. A humán igazgatás (köznevelés igazgatása)

14. A humán igazgatás (felsőoktatás igazgatása)

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján A „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén - 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek előadások, prezentációk tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

Levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A gyakorlaton a hallgatók feladatlapot írnak meg, amelyeknek értékelése során legfeljebb 15 pontot szerezhetnek. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen: 0 – 5 pontig

Elégséges: 6 – 9 pontig

Közepes: 10 – 11 pontig

Jó: 12 – 13 pontig

Jeles: 14 – 15 pontig

 

A tantárgy keretében az óra témájához kapcsolódó esettanulmányokat, jogeseteket oldanak meg a hallgatók. Az esettanulmány, jogeset megoldása során csoportmunkában, szerepjátékokban kell részt venniük. A hallgatók a témához kapcsolódó kiselőadásokat tartanak a gyakorlatok során.

Kötelező irodalom:

  1. Közigazgatási jog 3. (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2017.-e-tananyag)
  2. Gerrit Manssen: Allgemeines Verwaltungsrecht Stuttgart, 2005.

 

Ajánlott irodalom:

  1. Fejezetek szakigazgatásaink köréből (Szerk.: Lapsánszky András) Complex Kiadó Budapest, 2013. (vonatkozó fejezetei)
  2. Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Szerk.: Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi) Complex Kiadó Budapest, 2011.
  3. Patrick O’Morain: The Health of the Nation: The Irish Healthcare System 1957-2007. Dublin, 2007.

 

Miskolc-Egyetemváros, 2019. február 04.

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza