Közigazgatási jogi gyakorlat 3.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 3. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI254N6

Jogász szakos nappali tagozatos hallgatók részére

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Szabó Balázs, Dr. Turkovics István, Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI223N5

Egyidejű felvétel: AJKOI253N6

Óraszám: 2óra /hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közi­gaz­ga­tási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. A szakigazgatás helye a közigazgatási jogban

2. Területi-műszaki igazgatás

3. Az építésügyi igazgatás

4. A területfejlesztés

5. Védelmi igazgatás

6. Rendészeti igazgatás

7. Rendészeti igazgatás

8. Honvédelmi igazgatás

9. Nemzetbiztonsági igazgatás

10. Népesség-nyilvántartás

11. Humán igazgatás

12. Egészségügyi igazgatás

13. Oktatási igazgatás

14. Kulturális igazgatás

15. Gyermekvédelmi igazgatás

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá a leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A gyakorlati foglalkozások célja egyrészt, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével. A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján A „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén - 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Kötelező tananyag

- Közigazgatási jog 3. (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2017.-e-tananyag)

- Szakigazgatási ismeretek (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2016. megjelenés alatt)

-  Magyar Közigazgatási Jog Különös rész (Szerk.: Ficzere Lajos) OSIRIS Kiadó, 2006.

- Gerrit Manssen: Allgemeines Verwaltungsrecht Stuttgart, 2005.

 

5.    Ajánlott irodalom

- Fejezetek szakigazgatásaink köréből (Szerk.: Lapsánszky András) Complex Kiadó Budapest, 2013. (vonatkozó fejezetei)

- Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Szerk.: Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi) Complex Kiadó Budapest, 2011.

- Patrick O’Morain: The Health of the Nation: The Irish Healthcare System 1957-2007. Dublin, 2007.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2018. február

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza