Közigazgatási jogi gyakorlat 4.

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jogi gyakorlat 4. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI254N7

Jogász szak nappali tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szabó Balázs, Dr. Nyitrai Péter, dr. Cseh Gergely

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI253N6

Egyidejű felvétel:  AJKOI223N7

Óraszám: 2 óra/ hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja a közigazgatási szervek és a közigazgatási ügyekkel foglalkozó bíróság gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeinek megismertetése és a cselekvések gyakoroltatása.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Okt. h.

Témakör

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A gyakorlatok témáját - a foglalkozást megelőző alkalommal - a gyakorlatvezető határozza meg, a következők figyelembevételével. A gyakorlatokon a közigazgatási szervek és a közigazgatási ügyekkel foglalkozó bíróság gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeket és cselekvéseket kell gyakoroltatni. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani:

a.) az önkormányzatok alapvető dokumentumainak szerkesztésére (rendelet, megállapodás, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírás, előterjesztés, képviselőtestület és bizottság határozata, kinevezés, minősítés)

b.) iratszerkesztése (beadvány, értesítés eljárás megindításáról, jegyzőkönyv, határozat, végzés, fellebbezés, ügyészi óvás, hatósági bizonyítvány, keresetlevél, ítélet stb.)

c.) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveinek működésével kapcsolatos dokumentumok (SZMSZ, ügyrend, határozat, végzés, az önkormányzatok tevékenysége)

d.) tárgyalások megszervezésére (szabálysértési, birtokháborítási ügyekben, versenytárgyalás, kisajátítási tárgyalás és közigazgatási bírósági tárgyalás)

e.) közigazgatási bírósági tárgyaláson való részvételre

f.) a központi közigazgatási szervek működésével kapcsolatos feladatok (a Kormány ülésének megszervezése, előterjesztés, stb, miniszteri rendelet megalkotása, egy minisztérium, egy kormányhivatal és egy központi hivatal SZMSZ-ének megalkotása)

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

       A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá a leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell.

       Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

       A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, ezekért – maximális teljesítmény esetén - 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További 10-10 pontot, összesen 30 pontot szerezhetnek az általuk választott csoporton belüli iratszerkesztésért, egyéb feladatok megoldásáért, valamint 20 pontot a gyakorlatokon, a csoportszinten elvégzett feladatokon kívül nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Kötelező tananyag

A gyakorlaton elhangzottak, megjelölt dokumentumok és kiadott cikkek, tanulmányok.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Időpont

Helyszín

Tankör

Oktató

Kedd

08.00-10.00.

A6/220.

403

Cseh Gergely

Szerda

14.00-16.00.

A5/204.

401

Nyitrai Péter

Szerda

16.00-18.00.

A1/308.

404

Nyitrai Péter

Csütörtök

12.00-14.00.

A6/216.

402

Szabó Balázs

 

 

Miskolc, 2017. augusztus

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

 

 

Vissza