Közigazgatási jogi gyakorlat 4.

 

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Közigazgatási jogi gyakorlat 4.; jogász osztatlan szak

(nappali és levelező tagozat)

Tantárgy neve:

Közigazgatási jogi gyakorlat 4.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI254N7

Levelező: AJKOI254L7

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):

dr. Szabó Balázs, Dr. Nyitrai Péter, Dr. Turkovics István

Javasolt félév:

Előfeltétel:

Nappali: AJKOI254N6 Közigazgatási jogi gyakorlat 3.

Levelező: AJKOI254L6 Közigazgatási jogi gyakorlat 3.

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja:

Gyakorlat

Kreditpont:

1

Munkarend:

Nappali és Levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja a közigazgatási szervek és a közigazgatási ügyekkel foglalkozó bíróság gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeinek megismertetése és a cselekvések gyakoroltatása.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T4, T5, T10, T11, T13, T14, T15, T17, T18

képesség: K1, K4, K6, K12, K14, K15, K20, K26, K28, K31

attitűd: A2, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14

autonómia és felelősség: F1, F3, F5, F7

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

A gyakorlatok témáját - a foglalkozást megelőző alkalommal - a gyakorlatvezető határozza meg, a következők figyelembevételével. A gyakorlatokon a közigazgatási szervek és a közigazgatási ügyekkel foglalkozó bíróság gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeket és cselekvéseket kell gyakoroltatni. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani:

1-2. az önkormányzatok alapvető dokumentumainak szerkesztésére (rendelet, megállapodás, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírás, előterjesztés, képviselőtestület és bizottság határozata, kinevezés, minősítés)

3-7. iratszerkesztése (beadvány, értesítés eljárás megindításáról, jegyzőkönyv, határozat, végzés, fellebbezés, ügyészi óvás, hatósági bizonyítvány, keresetlevél, ítélet stb.)

8-9. a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveinek működésével kapcsolatos dokumentumok (SZMSZ, ügyrend, határozat, végzés, az önkormányzatok tevékenysége)

10-12. tárgyalások megszervezésére (szabálysértési, birtokháborítási ügyekben, versenytárgyalás, kisajátítási tárgyalás és közigazgatási bírósági tárgyalás)

13. közigazgatási bírósági tárgyaláson való részvételre

14. a központi közigazgatási szervek működésével kapcsolatos feladatok (a Kormány ülésének megszervezése, előterjesztés, stb, miniszteri rendelet megalkotása, egy minisztérium, egy kormányhivatal és egy központi hivatal SZMSZ-ének megalkotása)

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján A „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén - 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek előadások, prezentációk tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

Levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A gyakorlaton a hallgatók feladatlapot írnak meg, amelyeknek értékelése során legfeljebb 15 pontot szerezhetnek. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 7 pontig

Elégséges: 8 – 9 pontig

Közepes: 10 – 11 pontig

Jó: 12 – 13 pontig

Jeles: 14 – 15 pontig

 

A tantárgy keretében az óra témájához kapcsolódó esettanulmányokat, jogeseteket oldanak meg a hallgatók. Az esettanulmány, jogeset megoldása során csoportmunkában, szerepjátékokban kell részt venniük. A hallgatók a témához kapcsolódó kiselőadásokat tartanak a gyakorlatok során.

 

Kötelező irodalom:

A gyakorlatokon kiadott iratminták, szakanyagok.

ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure - Book III – Single Case Decision-Making http://reneual.eu/images/Home/BookIII-Single_CaseDecision-Making_individualized_final_2014-09-03.pdf

 

Ajánlott irodalom:

A közigazgatási jog nagy kézikönyve (döntések fejezet) (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.

Dr. Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex Wolters  Kluwer Csoport, Budapest, 2010.

Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States (Szerk: René Seerden, F. A. M. Stroink) Intersentia Uitgevers Antwerpen – Groningen 2002

 

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza