Közigazgatási ügyvitel

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Közigazgatási ügyvitel; jogi felsőoktatási szakképzés (FSZ)

(nappali és levelező tagozat)

Tantárgy neve:

Közigazgatási ügyvitel

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI811JFN3

Levelező: AJKOI811JFL3

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):

Dr. Turkovics István adjunktus

Javasolt félév:

Előfeltétel:

Nappali: AJKOI812JFN1 Közigazgatási alapismeretek

Levelező: AJKOI812JFL1 Közigazgatási alapismeretek

Óraszám:

Nappali: 4 óra/hét

Levelező: 20 óra/félév

Számonkérés módja:

Beszámoló

Kreditpont:

3

Munkarend:

Nappali és Levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a megszerzett, alapvetően elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók továbbfejlesszék a jogalkalmazási készségüket. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók iratszerkesztő, jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T6

képesség: K1, K2, K19

attitűd: A6, A9

autonómia és felelősség: F2, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. A hatósági eljárás szakaszai. Az Ákr. alapelvei és a törvény hatálya
 2. Alapvető rendelkezések I.
 3. Alapvető rendelkezések II.
 4. A kérelemre induló hatósági eljárás I.
 5. A kérelemre induló hatósági eljárás II.
 6. A hatóság döntései
 7. Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés
 8. A hivatalbóli eljárás, a különös szabályok
 9. Jogorvoslatok.
 10. Az iratkezelés jogi alapjai.
 11. Az iratkezelés folyamata I.
 12. Az iratkezelés folyamata II.
 13. Ügyvitel a hivatali eljárás során I.
 14. Ügyvitel a hivatali eljárás során II.

 

 

 

Beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

A hallgatók a tananyagból beszámolót tesznek. A beszámoló szóban vagy írásban történik.

A beszámoló értékelése a következőképpen történik:

Elégtelen (1) 0 – 50 %

Elégséges (2) 51 – 63 %

Közepes (3) 64 – 77 %

Jó (4) 78 – 89 %

Jeles (5) 90 – 100 %

Kötelező irodalom:

Az előadáson elhangzottak

Az Általános Közigazgatási Rendtartásról – Jogszabálytükör, Komplex kiadó, Budapest, 2018.

William Wade: Administrative Law. , Oxford, 311-680.p.

 

Kötelező jogszabályok:

A köziratokról, a közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényt (levéltári törvény),

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr).

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet, valamint

 

Ajánlott irodalom:

A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

A közigazgatási eljárás szabályai I. - Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata (Szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2017.

Bull, Hans-Peter/Mehde, Veith: Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre, 7. Aufl. 2005.

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza