Közigazgatási ügyvitel

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatási ügyvitel tantárgyból

 tárgykód: AJKOI811JFL3 

Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Turkovics István egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István

Előtanulmányi kötelezettség: Közigazgatási alapismeretek

Egyidejű felvétel:-

Óraszám: 20/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a megszerzett, alapvetően elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók továbbfejlesszék a jogalkalmazási készségüket. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók iratszerkesztő, jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 

Témakör

1.

Az iratkezelés jogi alapjai.

2.

Az iratkezelés folyamata I.

3.

Az iratkezelés folyamata II.

4.

 Elektronikus iratkezelés.

5.

Az önkormányzatok alapvető dokumentumainak szerkesztésére I. (rendelet, megállapodás, SZMSZ

6.

Az önkormányzatok alapvető dokumentumainak szerkesztésére II. (munkaköri leírás, előterjesztés, képviselőtestület. és bizottság határozata, kinevezés, minősítés)

7.

Ügyvitel a járási hivatalokban.

8.

A kormányhivatalok működésével kapcsolatos dokumentumok I. (SZMSZ, ügyrend, határozat, végzés)

10.

A kormányhivatalok működésével kapcsolatos dokumentumok II. (az önkormányzatok tevékenysége határozat, az önkormányzatok tevékenysége feletti törvényességi ellenőrzés módszerei, eszközei)

11.

A központi közigazgatási szervek működésével kapcsolatos feladatok I. (a Kormány ülésének megszervezése, előterjesztés, stb, miniszteri rendelet megalkotása)

12.

A központi közigazgatási szervek működésével kapcsolatos feladatok II. (egy minisztérium, egy kormányhivatal és egy központi hivatal SZMSZ-ének megalkotása)

13.

Titokvédelmi ismeretek.

14.

Adatvédelmi ismeretek.

15.

Beszámoló

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A beszámoló

 

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. Az utolsó foglalkozáson feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

5.    Kötelező tananyag

-    Az előadáson elhangzottak

-    Kötelező jogszabályok:

A köziratokról, a közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi

LXVI. törvényt (levéltári törvény),

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvényt (Ket.),

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló

335/2005. (XII.29.) kormányrendelet, valamint

 

6.    Ajánlott irodalom

  1. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

November 5.

(szombat)

8.30 - 12.40

A6/216

November 18.

(péntek)

14.10 - 18.20

A6/216

November 19.

(szombat)

8.30 - 12.40

13.30 - 17.30

A6/216

 

 

Miskolc, 2016. szeptember

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza