Közigazgatási ügyvitel

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatási ügyvitel tantárgyból

 tárgykód: AJKOI811JFN3

Jogi felsőoktatási szakképzés, nappali tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István

Előtanulmányi kötelezettség: Közigazgatási alapismeretek

Egyidejű felvétel:-

Óraszám: 4/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a megszerzett, alapvetően elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók továbbfejlesszék a jogalkalmazási készségüket. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók iratszerkesztő, jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Hét

Témakör

1.

A hatósági eljárás szakaszai. Az Ákr. alapelvei és a törvény hatálya

2.

Alapvető rendelkezések I.

3.

Alapvető rendelkezések II.

4.

A kérelemre induló hatósági eljárás I.

5.

A kérelemre induló hatósági eljárás II.

6.

A hatóság döntései

7.

Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás. A hatósági ellenőrzés

8.

A hivatalbóli eljárás, a különös szabályok

10.

Jogorvoslatok.

11.

Az iratkezelés jogi alapjai.

12.

Az iratkezelés folyamata I.

13.

Az iratkezelés folyamata II.

14.

Ügyvitel a hivatali eljárás során.

15.

Titokvédelmi ismeretek. Adatvédelmi ismeretek.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A beszámoló

A hallgatók a tananyagból beszámolót tesznek. A beszámolóra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A beszámoló szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-    Az előadáson elhangzottak

-    Kötelező jogszabályok:

- A köziratokról, a közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényt (levéltári törvény),

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr).

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet, valamint

 

6.    Ajánlott irodalom

  1. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)
  2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Hétfő

10:00-12:00.

A6/216.

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

 Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza