Közigazgatástörténet

Tájékoztató

az Igazgatásszervező alapszakos levelező hallgatók részére

2013/2014. tanév I. félév

 

A KÖZIGAZGATÁSTÖRTÉNET című tantárgy oktatásának célja, hogy megismertessük a hallgatókat a kontinens, és benne Magyarország közigazgatás-történetének legfontosabb alaptendenciáival. További célunk, hogy történeti és műveltségi alapokat biztosítsunk a modernkori állami végrehajtói tevékenység megismeréséhez, és kellő elméleti ismereteket nyújtsunk a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

A félév során konzultációs ügyeleteket tartunk. Ezek időpontjait az első foglalkozáson ismertetjük. A tanszék minden hallgató számára kötelezővé teszi a konzultációkon való jelenlétet. Az itt elhangzott előadási anyagot félévi kollokviumon kérdezzük. A megjelenés azért is célszerű, mert a konzultációkon aktuális feladatokról, esetleg olyan tanrendi változásról is tájékoztatnunk kell, amelyet más módon nem tudunk a hallgatók tudomására hozni.

Amint a konzultációs tematikából látható, a tárgyból az aláírásért nem íratunk kötelező zárthelyi dolgozatot. Az előző félév (más tárgybeli) tapasztalatai igazolják: a tananyag elsajátítása alapos felkészülést, és jelentős időbefektetést igényel. A felkészüléshez minden szakmai segítséget megadok. Ha kérdésük van, hívhatnak a (46) 565111/1360-as hivatali telefonszámon, vagy elérhetnek a jogstipt@uni-miskolc.hu email címen.

 

Kötelező tananyag: Lehotay Veronika: A modern állam és jog történeti alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó. 2010., továbbá a konzultáción leadott anyag.

Ajánlott irodalom: Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976. című könyvének konzultációkon hivatkozott oldalai.

 

A tankönyvi vizsgatételek:

 

 1. A városi jog kialakulása 35-36, középkori gyökerek a városi jogban 46. o.
 2. A magyar országgyűlés előzményei, reformok 1848-ban 53-55. o.
 3. A neoabszolutizmus időszaka 55-56. o.
 4. A törvényhozás története 56-59. o.
 5. A központi hatalom: király 61-63. o.
 6. A kormány, kormányzó 63-66. o.
 7. Helyi szervek 1848 előtt 66-67. o.
 8. Helyi szervek 1919-ig 67-70. o.
 9. Helyi szervek 1919 és 1945 között 70-72. o.
 10. Királyi kúria, nemesi bíróságok 72-74. o.
 11. Városi bíráskodás, az úriszék 74-75. o.
 12. Magyar jogforrások 1848 előtt 78-80. o.
 13. Magyar jogforrások 1848 után 80-81. o.

 

A konzultációk várható témakörei:

 

 1. Fogalmi, elméleti alapkérdések. A felvilágosult abszolutizmus és a modern közigazgatás kezdetei; III. Károly, Mária Terézia államszervezeti reformjai. A hivatásos közszolgálat kialakulása, a korabeli hivatali szervezet jellemzése.
 2. II. József közigazgatási tárgyú intézkedéseinek történelmi háttere. A központi, területi és helyi szervek reformjai. A közszolgálati jog helyzete a jozefinista időszakban.
 3. A közigazgatás átalakulása Nyugat-Európában a 19. század elején. Magyarországi helyzet, reformtörekvések: Eötvös József, Csengery Antal és Kossuth Lajos felfogása a közigazgatási modernizációról.
 4. A közigazgatás európai modernizációja a 19 század közepén. A magyar 1848. évi törvények és a közigazgatás központi szervei. A közigazgatás területi szervezete.
 5. A vertikális hatalommegosztásra irányuló 19. századi kísérletek. A helyi autonómiák kérdésköre a korai polgári időszakban Magyarországon.
 6. A neoabszolutizmus közigazgatási rendszerének főbb jellemzői a hazai gyakorlat tükrében. A központi, megyei és községi élet centralizációja. A magyarországi pénz, oktatási és adóügyek szabályozásának előremutató elemei.
 7. A kiegyezési törvények legfontosabb közigazgatási rendelkezései. Kormányzat, végrehajtási apparátus általános jellemzői. A közigazgatás és bíráskodás elválasztása.
 8. Az önkormányzatok újjászervezése a kontinensen. A magyar törvényhatósági és községi törvény. Az önkormányzat kialakítására irányuló tervezetek, ezek sorsa.
 9. A kiépült dualizmus közigazgatási rendszere. Központi ellenőrzés szervei. Területrendezés és koordináció. Tisza Kálmán legfontosabb reformjai 1880 és 1890 között.
 10. Közigazgatás az első világháború és a forradalmak idején. Kormánybiztosok, különleges megbízottak szerepe. A „Magyar Népköztársaság” közigazgatása. A Tanácsköztársaság igazgatási rendszere.
 11. Közigazgatási rendszer főbb sajátosságai Európában a két világháború között. A kormányzati struktúra átalakítása. A fontosabb önkormányzati reformok. Szakigazgatási szervek rendszerének újjászervezése.
 12. A közigazgatás általános jellemzői a II. világháború után. A III. Magyar Köztársaság központi és helyi végrehajtó szervei. Integrációs alaptendenciák.

 

Miskolc, 2013. augusztus 25.

                                                                                                                                                                                            Jó felkészülést kíván:

                                                                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Stipta István

                                   egyetemi tanár

 

 

Vissza