Közigazgatási alapismeretek gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási alapismeretek gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI102KSZN1

Közigazgatás-szervező alapszak nappali tagozat

2014/2015. tanév I. félév

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István, Dr. Czékmann Zsolt, Dr. Kárpáti Orsolya, Dr. Szabó Balázs, Dr. Szabó Eszter

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 1 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja az, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, továbbá lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog szakkifejezéseivel, és a közigazgatási jogalkalmazás néhány alapvető gyakorlati kérdésével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1.

A közigazgatás társadalmi környezete

2.

A hatalommegosztás elmélete

3.

A közigazgatás helye a társadalom irányítási rendszerében I.

4.

A közigazgatás helye a társadalom irányítási rendszerében II.

5.

A közigazgatás helye az államszervezetben I.

6.

A közigazgatás helye az államszervezetben II.

7.

A jogállamok közigazgatásával szembeni elvárások I.

8.

A jogállamok közigazgatásával szembeni elvárások II.

9.

A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága I.

10.

A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága II.

11.

A közigazgatás alapelvei I.

12.

A közigazgatás alapelvei II.

13.

A közigazgatás belső kontrollja

14.

A közigazgatás külső kontrollja I.

15.

A közigazgatás külső kontrollja II.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

A hallgatók a szemeszter során két feladatlapot írnak, azokért – maximális teljesítmény esetén – 25-25 pontot, összesen 50 pontot kaphatnak. További pontokat, összesen 25 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint 25 pontot a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen: 0 – 51 pontig

Elégséges: 51 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Kötelező tananyag

Torma András (szerk.): Magyar Közigazgatási Jog Általános rész 1. Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013. megjelölt fejezetei

 

5.    Ajánlott irodalom

Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András  COMPLEX Kiadó Budapest, 2013. I – III. kötet

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

Kedd

9.00-10.00.

A1/ 309.

 

Miskolc, 2014. július

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza