Közigazgatási alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási alapismeretek

c. tantárgyból

tárgykód: AJKOI101KSZL1

Közigazgatás-szervező alapszak levelező tagozat

2014/2015. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: AJKOI102KSZL1 Közigazgatási alapismeretek gyakorlat

Óraszám: 15 óra / hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatás és társadalmi környezetének kapcsolatát, a jogállamok közigazgatásával kapcsolatos elvárásokat, az állami méretű szervező tevékenység sajátosságait, a közigazgatás működésének alapelveit és a közigazgatás külső és belső kontrollját. További cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatáshoz kapcsolódó alapfogalmakkal és a leendő tevékenységükhöz kapcsolódó alapvető jogintézményekkel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A közigazgatás társadalmi környezete
 2. A hatalommegosztás elmélete
 3. A közigazgatás helye a társadalom irányítási rendszerében I.
 4. A közigazgatás helye a társadalom irányítási rendszerében II.
 5. A közigazgatás helye az államszervezetben I.
 6. A közigazgatás helye az államszervezetben II.
 7. A jogállamok közigazgatásával szembeni elvárások I.
 8. A jogállamok közigazgatásával szembeni elvárások II.
 9. A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága I.
 10. A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága II.
 11. A közigazgatás alapelvei I.
 12. A közigazgatás alapelvei II.
 13. A közigazgatás belső kontrollja
 14. A közigazgatás külső kontrollja I.
 15. A közigazgatás külső kontrollja II.
 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Torma András (szerk.): Magyar Közigazgatási Jog Általános rész 1. Miskolci Egyetemi Kiadó Miskolc, 2013. megjelölt fejezetei

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2005.
 2. Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (vonatkozó fejezetek) Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs 2009.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

Szeptember 26.

(péntek)

14.20 - 18.10

A1/308

November 7.

(péntek)

14.20 - 18.10

A1/308

December 6.

(szombat)

8.30 - 12.30

A1/308

 

Miskolc, 2014. július

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza