Közigazgatás-szervezés és vezetés 1.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatás-szervezés és vezetés 1.

c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI110ISZL5

Igazgatásszervező alapszak levelező tagozat

2015/2016. tanév 1. félév

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Cseh Gergely tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI106ISZL4 Szakigazgatás 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 18 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 6

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának hármas célja van. Egyfelől az, hogy a hallgatók megismerjék a szervezés- és vezetéstudomány kialakulásának körülményeit, egyes irányzatait, a szervezetek és a közigazgatási szervezetek jellemzőit, továbbá az igazgatás – irányítás - vezetés kapcsolatrendszerét. Másfelől az, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás-menedzsment komplex rendszerébe, ide értve a stratégiai tervezés kérdését is. A tárgy oktatásának célja végül az is, hogy a hallgatók elsajátíthassák az Európai Unió fejlesztési célú támogatásai megszerzéséhez szükséges egyik legfontosabb eszköz, a Projekt Ciklus Menedzsment alapismereteit.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Alapvető fogalmak a közigazgatás-szervezés és vezetés témakörében; a szervezés és vezetés történeti kialakulása; A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai I.
 2. A szervezéstudomány kialakulása és irányzatai II.; a közigazgatási szerv, mint a szervezési tevékenység színtere
 3. Szervezési módszerek a közigazgatás szervezetében
 4. Vezetés a közigazgatásban; A Projekt Ciklus Menedzsment alapjai a közigazgatásban

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

4.    Vizsgára bocsátás feltételei

Kollokviumot csak az a hallgató tehet, akinek a leckekönyvét a tárgy leckekönyvi jegyzője aláírta. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Közigazgatás-szervezés és vezetés Kalas Tibor (szerk.) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. (+az előadáson elhangzottak)
 2. Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2003. (ISBN: 9639310786)
 3. Torma András: Adalékok a szervezéstudomány irányzataihoz, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2007. Tomus 25/2 463-486. old.
 4. Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

6.         Ajánlott irodalom

 1. Antal Zsuzsanna-Dobák Miklós: Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése, Aula Kiadó Kft., 2010.
 2. Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 3. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest (KJK) 1996.
 4. Frederick Winslow Taylor: The Principles of Scientific Management, Dover Publications (July 8, 1997), ISBN-10: 0486299880, ISBN-13: 978-0486299884

Egyéb tudnivalók:

Az előzetesen megszerzett tudás elismerése: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

Október 3.

(szombat)

8.30 - 12.40

A1/308

November 6.

(péntek)

14.20 - 18.30

A1/308

November 20.

(péntek)

14.20 - 18.30

A6/216

December 5.

(szombat)

9.00 - 11.30

A6/216

Miskolc, 2015. szeptember

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza