Közpolitika II.

 

T

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közpolitika II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOE105ISZL6

igazgatásszervező szak levelező tagozat

2015/2016 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: -

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: 0

 

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy a záróvizsgára való felkészítés céljából ismétlő és összefoglaló jellegű ismereteket közvetít a tanulmányaik végén járó hallgatók számára. Ennek érdekében a záróvizsga-tételekhez kapcsolódva újra áttekinti a korábban feldolgozott tananyag alapvető ismereteit, ezen ismeretek rendszerét, területeit és fő fogalmait

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

                                                                                                        

A konzultációk feladata az, hogy a vizsgatételek eredményes megválaszolásához szükséges legfontosabb ismeretek rendszerezetten áttekintse, az anyaggal való megismerkedés során felmerült kérdéseket megválaszolja és a bizonytalanságokat eloszlassa.

 

A vizsgatételek:

 

1. Közpolitikai alapfogalmak; a közpolitika fogalmának elemei

2. A közpolitikák típusai

3. A közpolitika kialakulása

4. A közpolitika rendszertani megközelítése

5. A közpolitikai folyamat

6. A közpolitika eredményessége: input, output, outcome

7. Eredményesség és hatékonyság a piaci és állami szférában

8. A közpolitika háttérelméletei I. (deduktív elméletek)

9. A közpolitika háttérelméletei II. (induktív elméletek)

10. A közpolitikai eszközök

11. A közpolitikai szereplők

12. Probléma, társadalmi probléma, közpolitikai probléma

13. A tematizálás

14. A közpolitikai napirend

15. A közpolitikai célmeghatározás

16. A közpolitikai döntés

17. A közpolitika megvalósításának tervezése

18. A közpolitika megvalósítását befolyásoló tényezők

19. A közpolitika megvalósításának szereplői

20. A közpolitikai értékelés

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Önálló félévi számonkérés nincs.

 

5.    Kötelező tananyag

Gajduschek Gy. – Hajnal Gy.: Közpolitika.. Budapest: HVG_Orac, 2010.

Jenei György - Gulyás Gyula:Összehasonlító Közpolitika.Budapest:Aula, 2002.

Terry L. Cooper – Thomas A. Bryer – Jack W. Meek: ‘Citizen-Centered

Collaborative Public Management.’ Public Administration Review (2006/1): 76–88. o.

 

6.    Ajánlott irodalom

Jenei György: Közpolitika. Budapest Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1996.

Ágh Attila: ‘Az európai közpolitika.’ Politikatudományi Szemle (1995/2)

Gene A. Brewer:. ‘Building social capital: Civic attitudes and behavior of public

servants.’ Journal of Public Administration Research and Theory (20031):5-26. o.

                                                             

Egyéb tudnivalók:

Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2016. február 1.

 

                        Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

 

Vissza