Államháztartási ismeretek 2_nappali

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Államháztartási ismeretek 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN103KSZN5

Közigazgatás-szervező szak nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói:   Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                 Dr. habil. Nagy ZoltánPhD egyetemi docens

                                 Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Államháztartási ismeretek 1.

Egyidejű felvétel: Államháztartási ismeretek gyakorlat

Óraszám/hét: 2 óra

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adójogi, és az adóigazgatási eljárási jog alapismereteivel, ezen belül elsősorban a vállalakozások alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel, és a magánszemélyekre vonatkozó adójogi, eljárásjogi és illetékjogi szabályokkal.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 2. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 3. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 5. Az EVA szabályai.
 6. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 7. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 8. A vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási eljárás szabályai I. Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései, a törvény hatálya, a jogviszony alanyai, jogok és kötelezettségek az adóigazgatási eljárásban.
 11. Az adózás rendje II. Szankciók, jogkövetkezmények az adóigazgatási eljárásban.
 12. Az adózás rendje III. A végrehajtás szabályai, elévülés.
 13. Az illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. Az illeték meghatározásának módja és menete. Elévülés az illetékjogban.
 15. A jövedéki adó szabályai

 

Okt. hét

Időpont

Államháztartási ismeretek 2.

hétfő 14 órától A /6. 216. ÁTI Könyvtár

1.

IX. 05.

Bevezetés az adójogba, adójogi alapfogalmak      

2.

IX. 12.

Magánszemélyek jövedelemadója I.                     

3.

IX. 19.

Magánszemélyek jövedelemadója II.                   

4.

IX. 26.

Magánszemélyek jövedelemadója III.                  

5.

X. 03.

Társasági adó                                                        

6.

X. 10.

Általános forgalmi adó I.                                      

7.

X.17.

Általános forgalmi adó II.                                     

8.

X. 24.

Illeték

9.

X. 31.

Rektori szünet

10.

XI. 07.

Jövedéki adó                                                          

11.

XI. 14.

Gépjárműadó                                                          

12.

XI. 21.

Az adózás rendje I.                                                

13.

XI. 28.

Az adózás rendje II.                                              

14.

XII. 05.

Közösségi vámjog

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-    2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

-    2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-    a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-    a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-    a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-    2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (EVA)

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

Miskolc, 2016. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Vissza