Pénzügyi és adójogi ismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév Pénzügyi és adójogi ismeretek

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási MA szak

levelező

Tantárgy neve:

Pénzügyi és adójogi ismeretek

Tantárgy Neptun-kódja:

Levelező tagozat: AJPEN600MMAL2

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet

Pénzügyi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező tárgy

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Javasolt félév:

2. félév- tavaszi

Előfeltétel:

-

Óraszám:

levelező:12óra/félév

 

03.01. péntek 12:30-15:50 A/1. 11.

03.02. szombat 8:30-11:50 A/1. 226.

04.27. szombat 12:20-15:40 A/1. 226.

 

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

6 kredit

Munkarend:

 levelező

Tantárgy feladata és célja:

 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, az adójogra vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T4, T6, T8, T9, T13

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K13, K14, K15

attitűd: A1, A5, A7                   

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9, F10.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 1. A pénzügyi jog alapfogalmai
 2. Államháztartás rendszere (különös tekintettel a Társadalombiztosítási Alapra és a Nemzeti Foglalkoztatáspolitikai Alapra)
 3. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 4. Hazai adórendszer bemutatása
 5. Az adózás rendje
 6. Adózók és az adóhatóság feladatai, Adózók és az adóhatóság jogai és kötelezettségei
 7. Adó-és járulék megállapítás és ellenőrzés
 8. A személyi jövedelemadó szabályai
 9. Szja. és a társadalombiztosítás kapcsolata, valamint az szja. és a munkajog kapcsolata
 10. A szociális hozzájárulási adó
 11. A jövedéki adó
 12. Társaságok és egyéb szervezetek adóztatása
 13. Az általános forgalmi adó fontosabb szabályai
 14. Az illetékek szabályai

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

Kollokviumteljesítésének módja, értékelése:

 

Az írásbeli feladatlap értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.
 2. Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

 1. Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

Ajánlott irodalom:

 1. Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 200
 2. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Kötelező jogszabályok:

-    2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

-    2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-    a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-    a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-    a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

 

 

 

Vissza