Pénzügyi és adójogi ismeretek

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi és adójogi ismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN510MML2

munkaügyi mesterszak levelező tagozat

2017./2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói:   Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                 Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

                                 Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 12 óra

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 3

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, az adójogra vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A pénzügyi jog alapfogalmai
 2. Államháztartás rendszere (különös tekintettel a Társadalombiztosítási Alapra és a Nemzeti Foglalkoztatáspolitikai Alapra)
 3. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 4. Hazai adórendszer bemutatása
 5. Az adózás rendje
 6. Adózók és az adóhatóság feladatai, Adózók és az adóhatóság jogai és kötelezettségei
 7. Adó-és járulék megállapítás és ellenőrzés
 8. A személyi jövedelemadó szabályai
 9. Szja. és a társadalombiztosítás kapcsolata, valamint az szja. és a munkajog kapcsolata
 10. Járulékszabályok
 11. A szociális hozzájárulási adó
 12. A jövedéki adó
 13. Társaságok és egyéb szervezetek adóztatása
 14. Az általános forgalmi adó fontosabb szabályai
 15. Az illetékek szabályai

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

 

Konzultációs időpontok:

2018.03.23. péntek 16:00-19:30 A/6. 203

2018.04.13. péntek 16:00-19:30 A/6. 203.

2018.05.11. péntek 16:00-19:30 A/6. 203.

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

6.    Ajánlott irodalom

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-    2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

-    2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-    a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-    a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-    a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-    2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (EVA)

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Vissza