Közpolitika

Közpolitika

AJJOE513ML3

2013/14. tanév I. félév

 

 

1. Az oktatás célja:

A tárgy célja a politikai döntéshozás intézményi környezetének, modelljeinek és szereplőinek a bemutatása, valamint a döntéshozás összetevőivel, racionalitás-kritériumaival és ellenőrzésével kapcsolatos fogalmak és nézetek bemutatása.

 

2. A konzultációk:

A konzultációk célja egyrészt a tananyag elsajátításának megkönnyítése, másrészt az egyéni felkészülés során adódó kérdések megbeszélése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező tananyag jellege és terjedelme évközi készülést is igényel a vizsga sikeres teljesítése érdekében. A konzultációk korlátozott száma nem teszi lehetővé a tananyag teljes és elmélyült áttekintését, csupán segítséget kínál az egyéni felkészüléshez.

 

3. A számonkérés:

A tananyag elsajátításának ellenőrzése írásbeli kollokvium formájában történik. A vizsga értékelésére ötfokozatú skála (1 – 5) szolgál. Az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre a Tanulmányi követelményrendszerben előírt szabályok vonatkoznak. A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella.

 

4. Tematika

1. A közpolitika alapfogalmai – áttekintés

2. A közpolitika elmélete és gyakorlata

3. Az információgyűjtés és információkezelés módszertana

4. A közpolitikai ciklus I.: a probléma definiálása

5. A közpolitikai ciklus II.: a célok meghatározása

6. A közpolitikai ciklus III.: az alternatívák felállítása

7. A közpolitikai ciklus IV.: az érdekegyeztetés

8. A közpolitikai ciklus V.: az alternatívák értékelése

9. A közpolitikai ciklus VI.: a döntés

10. A közpolitikai ciklus VII.: a megvalósítás tervezése

11. A közpolitikai ciklus VIII.: a megvalósítás

12. A közpolitikai ciklus IX.: az értékelés

 

5. A tananyag:

Kötelező tananyag:

Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. Budapest: HVG – Orac, 2010. III. rész: „A közpolitika gyakorlata” kijelölt részei

 

Ajánlott irodalom:

Gulyás Gyula – Jenei György: Bevezetés a közpolitikába. Budapest: 1997.

Jenei György: Szemelvények a közpolitika köréből. Budapest, 1997.

Gulyás Gyula – Jenei György: Összehasonlító közpolitika. Budapest: Aula, 2003.

Körösényi András et al.: A magyar politikai rendszer. Budapest: Osiris, 2005.

Pesti Sándor: Közpolitika. Szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel, 2001.

 

6. A tárgy leckekönyvi jegyzője:

Dr. Szabó Miklós tanszékvezető egyetemi tanár

 

Miskolc, 2013. szeptember 1.

 

                                                                                  Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

 

Vissza