Közpolitika

Közpolitika

 

Tanegység kódja:

AJIMT101KSZN1

Tanegység jellege: előadás

Helye a mintatantervben: 1. félév

Kreditérték: 2 kredit

Óraszám: Nappali: 2 óra/hét

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László

Előadók: Dr.Szabó Máté, Dr. Majtényi László

Előtanulmányi kötelezettség:

Számonkérés módja: kollokvium

Képzés nyelve: magyar

 

A tantárgy oktatásának célja: A tárgy célja a közpolitika jelentésének, a politikai rendszerben betöltött szerepnek, a közpolitika szereplőinek és folyamatának ismertetése, valamint a kormányzat és a közigazgatási szervek közpolitikában betöltött szerepének bemutatása.

 

A tantárgy részletes (témakörök szerinti) tematikája:

 

Szeptember 13.

Bevezető óra

Szeptember 17.

A közpolitika fogalma, tárgya, módszerei

Szeptember 24.

Elméleti megközelítések, a közpolitika története, tudománya

Október 1.

A közpolitika fogalmai, fogalmi környezete

Október 8.

A közpolitika eszközei, szereplői

Október 15.

Döntéshozatal modelljei, alternatívák

Október 29.

Önkéntes zárthelyi dolgozat

November 5.

Megvalósítási folyamatok és értékelésük

November 12.

Roma- és szegénységpolitika; foglalkoztatáspolitika

November 19.

Jogpolitika általában, jogalkotás közpolitikai feladatai

November 26.

Állami büntetőpolitika

December 3.

Információ- és médiapolitika

December 10.

Elővizsga lehetőség

 

Kötelező tananyag és irodalom:

Gajduschek  György, Hajnal György: Közpolitika, az elmélet gyakorlata, a gyakorlat elmélete HVG ORAC, 2010.

 

Ajánlott irodalom:

A közpolitika formálásának gyakorlata a brit és a magyar közigazgatásban, szerk: Gajduschek  György, Civil Service College Magyar Közigazgatási Hivatal, London – Budapest, 2002.

- G. Almond – Powell: Összehasonlító politológia. I., II. Rész, Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

- Politika és politikatudomány. szerk: Bihari Mihály, Gondolat kiadó, Budapest, 1982.

- Paczolay Péter – Szabó Máté: A politikaelmélet rövid története. Kossuth könyvkiadó, Budapest, 1984.

- Robert Dahl: A pluralista demokrácia. Osiris kiadó, Budapest, 1996.

- Michael Crozier: A bürokrácia jelensége. KJK, Budapest, 1981.

- Richard Stillman: Közigazgatás. Osiris kiadó, Budapest, 1994.

 

 

A számonkérés követelményei és módozata:

Az előadások látogatása ajánlott. A tananyag elsajátításának ellenőrzése írásbeli kollokvium formájában történik. Az önkéntes zárthelyi dolgozat a vizsgán – a hallgató kívánsága szerint felmentést jelenthet azon kérdések megválaszolása alól, amelyek a zárthelyi dolgozat témáihoz tartoznak. Beszámítani a kiválóan megfeleltre értékelt dolgozatot lehet, az jeles eredménnyel kerül beszámításra. A vizsga értékelésére ötfokozatú skála (elégtelen – elégséges – közepes – jó – jeles) szolgál.

 

Önellenőrző és vizsgakérdések

 

(Az 1-22. tételek mögött megadott oldalszámok a Gajduschek-Hajnal: Közpolitika, az elmélet gyakorlata, a gyakorlat elmélete című könyvére vonatkoznak)

 

1. Közpolitikai alapfogalmak: polity, politics, public policy (17-19. o.)

2. Közpolitikai fogalmának elemei (19-20. o.)

3. Közpolitika rendszertani megközelítése, input, output, outcome (22-24. o.)

4. Eredményesség és hatékonyság a piaci és állami szférában (22-28-o.)

5. A közpolitika ciklusmodellje (31-34. o)

6. AZ NPM jelenség lényege és alkalmazási területei (41-46. o.)

7. A kormányzati feladatok változására ható tényezők a 90’-es évektől (48-51. o.)

8. Közpolitikák típusai (61-63. o.)

9. A közpolitika eszközei (63-68- o.)

10. A közpolitikát befolyásoló szereplők fogalmi megközelítései (69-73. o.)

11. Egyes közpolitikai szereplők (77-85. o.)

12. Probléma,  társadalmi probléma,  közpolitikai  probléma  fogalma és konstruált volta

(86-90. o.)

13. Közpolitikai napirend fogalma és azt meghatározó tényezők (90. o. és 97-102. o.)

14. A közpolitikai célmeghatározás nehézségének okai , gyakorlati haszna (105-109. o.)

15. A közpolitika megvalósításának tervezése (119-121. o.)

16. A döntés racionalitásának problémája (121-126. o.)

17. A megvalósítási folyamatok állami szereplői (132-138. o.)

18. A megvalósítási folyamatok nem-állami szereplői (139-142. o.)

19. A semleges közigazgatás mítosza és annak felszámolása (142-147. o.)

20. Közpolitikai értékelés fogalma és funkciója (148-150. o.)

21. Közpolitikai  értékelések  típusai  (politikai,  rendszerszerű,  formatív,  összegző,

idődimenzió szerint) (151-155. o.)

22. Közpolitikai értékelések lehetséges tárgyai (155-158. o.)

23. A jogpolitika tudomány-rendszertani helye

24. A jogpolitikai probléma-értelmezés intellektuális feladatai

25. A jogpolitika helye a tudományok között

26. A problémaértelmezés lépései a jogpolitikában

27. A büntetőjogi eszközrendszer sajátosságai

28. Büntetőpolitikai célok

29. A politikai nyilvánosság

30. A civil szervezetek (NGO) sajátosságai

31. Melyek voltak az 1961-es párthatározat főbb megállapításai és célkitűzései a romák

kapcsán?

32. Melyek az uniós Roma Stratégia fő irányvonalai?

33. Milyen okok fedezhetőek fel a munkanélküliség általánossá válásának hátterében?

34. Mit  nevezünk  támogató  szolgáltatásnak,  és  fejlődésének  milyen  korszakai

különböztethetők meg?

Vissza