Kriminalisztika - AJBUE271D7

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Kriminalisztika, Jogász osztatlan képzés, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Kriminalisztika

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE271N9 (nappali)

AJBUE271L9 (levelező)

AJBUE271D7 (diplomás levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus, meghívott előadók

Javasolt félév:

AJBUE271N9:9Ő

AJBUE271L9:9Ő

AJBUE271D7: 7Ő

Előfeltétel:

Büntetőeljárási jog 3. (nappali és levelező)

Büntetőeljárási jog 2. (diplomás levelező)

AJBUE277N7 (nappali)

AJBUE277L7 (levelező)

AJBUE227D6 (diplomás levelező)

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező: 6 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedhessenek a bűnfelderítés elméleti kérdéseivel, illetve gyakorlati technikai lebonyolításával és az ennek során alkalmazott szervezési módszerek, technikai eszközök alkalmazásával.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T13

képesség: K4

attitűd: A7, A8

autonómia és felelősség: F1

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

Nappali tagozat:

Az előadások ideje: csütörtök 12.00-14.00 óra

Helye: XX. ea.

Szeptember 13.:         Nyomozás és kriminalisztika

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Szeptember 20.:         Helyszín, helyszíni szemle. Azonosítás I.

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Szeptember 27.:         Azonosítás II. (ujjnyom, szag, DNS, stb.)

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Október 4.:                Nyomozás-tervezés, forrónyom. A verziók szerepe a nyomozásban.

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Október 11.:               Bűnüldözési célú adatkezelés Magyarországon és az Európai Unióban

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Október 18.:              Az emberölés nyomozása

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Október 25.:              Testi épség, egészség elleni bűncselekmények nyomozása

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

November 8.:             A vagyon elleni bűncselekmények nyomozása

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

November 15.:           Kihallgatás – kihallgatási taktika

                                   Előadó: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

November 22.:           Kihallgatási módszerek

                                   Előadó: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

November 29.:           A poligráfos vizsgálat

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

December 6.:              Hibaforrások a nyomozásban

                                   Előadó: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

December 13.:            Konzultáció

                                   Előadó: Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Levelező tagozat:

Az előadások ideje: Október. 20. (szombat) 8.30 – 13.30

Helye:XX. előadó

 1. Nyomozás és kriminalisztika
 2. Azonosítás
 3. Helyszín, helyszíni szemle
 4. Nyomozás-tervezés, forrónyom
 5. A verziók szerepe a nyomozásban
 6. Az emberölés nyomozása
 7. Testi épség, egészség elleni bűncselekmények nyomozása
 8. A vagyon elleni bűncselekmények nyomozása
 9. A gazdasági bűncselekmények nyomozása
 10. Kihallgatás – kihallgatási taktika
 11. Kihallgatási módszerek
 12. A poligráfos vizsgálat
 13. Hibaforrások a nyomozásban
 14. Bűnüldözési célú adatkezelés Magyarországon és az Európai Unióban

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

-

Gyakorlati jegy / kollokvium / beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja. A beszámoló megírásának feltétele, hogy a hallgató az aláírást megszerezze. A tárgy oktatása (max. 28 pontos) írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú (0-14 pont: nem felelt meg, 15-23 pont: megfelelt, 24-28 pont: kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez ppt anyag készül. Az előadásokat esetismertetések gazdagítják.

Kötelező irodalom:

 1. Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Budapest –Pécs, Dailóg Campus Kiadó, 2012.
 2. Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 3. Ross M. Gardner: Practical Crime Scene Processing and Investigation. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. 2005
 4. a konzultáción elhangzottak

Ajánlott irodalom:

 1. Bíró Gyula: Kriminalisztika. Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem ÁJK Lícium-ART Könyvkiadó Kft., 2007.
 2. Bócz Endre – Finszter Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008.
 3. Inbau, Fred E. – Reid, John E. – Buckley, Joseph P. – Jayne, Brian C.: Criminal Interrogation and Confessions. Jones and Bartlett Publishers, Boston, Toronto, London, Singapore, 2004.
 4. Platt, Richard: Tettesek és tetthelyek. Aréna Kiadó, Budapest, 2006.
 5. Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba: Kriminalisztika: Tankönyv és atlasz. Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2005.

Vissza