Kriminalisztika - AJBUE271L9

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Kriminalisztika tantárgy

tárgykód: AJBUE271L9

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár, Dr. Jánosi Andrea adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárási jog 3.

Egyidejű felvétel:

Óraszám/félév: 6 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedhessenek a bűnfelderítés elméleti kérdéseivel, illetve gyakorlati technikai lebonyolításával és az ennek során alkalmazott szervezési, technikai eszközök alkalmazásával.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

November. 11. (szombat) 12.20 – 17.20

Helye:XXI. előadó

Nyomozás és kriminalisztika.

Helyszín, helyszíni szemle.

Azonosítás I.

Azonosítás II. (ujjnyom, szag, DNS, stb.)

Nyomozás-tervezés, forrónyom.

A verziók szerepe a nyomozásban.

Bűnüldözési célú adatkezelés Magyarországon és az Európai Unióban

Az emberölés nyomozása                  

Testi épség, egészség elleni bűncselekmények nyomozása

A vagyon elleni bűncselekmények nyomozása.

Kihallgatás – kihallgatási taktika

Kihallgatási módszerek

A poligráfos vizsgálat

Hibaforrások a nyomozásban

Konzultáció

Előadó: Dr. Jánosi Andrea egyetemi adjunktus

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (előadás) a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.

A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 • Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Budapest –Pécs, Dailóg Campus Kiadó, 2012.
 • A konzultáción elhangzottak
 • Farkas Ákos – Jánosi Andrea: Büntetőjogi tényállások komplex elemzése informatikai és kommunikációs eszközök támogatásával, e-learning tananyag (jogikar.uni-miskolc.hu/e-learning)
 • Ross M. Gardner: Practical Crime Scene Processing and Investigation. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. 2005

 

6. Ajánlott irodalom

 • Bíró Gyula: Kriminalisztika. Egyetemi jegyzet. Debreceni Egyetem ÁJK Lícium-ART Könyvkiadó Kft., 2007.
 • Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008.
 • Bócz Endre – Finszter Géza: Kriminalisztika joghallgatóknak. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008.
 • Inbau, Fred E. – Reid, John E. – Buckley, Joseph P. – Jayne, Brian C.: Criminal Interrogation and Confessions. Jones and Bartlett Publishers, Boston, Toronto, London, Singapore, 2004.
 • Leisztner László-Bujtás Piroska: Az anyag vallomása a bűnügyben. Prizma Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.
 • Platt, Richard: Tettesek és tetthelyek. Aréna Kiadó, Budapest, 2006.
 • Thorvwald, Jürgen: Detektívek évszázada. Minerva, Budapest, 1969.
 • Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba: Kriminalisztika: Tankönyv és atlasz.  Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2005.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok

A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza