Kriminológia mesterképzés

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

jogszabály alapján

a 2017/18. tanévben kezdett évfolyam esetében irányadó Képzési és kimeneti követelmények

 

 

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

képzési és kimeneti követelményei

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: kriminológia (Criminology)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles kriminológus

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist

3. Képzési terület: jogi

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudomány képzési

területről a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a szociális munka, a

szociálpedagógia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, az államtudományi

képzési területről a bűnügyi igazgatási, az igazságügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási, a

büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a

pedagógus képzési területről a pedagógia, a gyógypedagógia, a társadalomtudomány képzési

területről a kulturális antropológia, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok, az

államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, a nemzetközi

igazgatási, védelmi igazgatási alapképzési szak.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a szak orientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék)

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti

tanulmányi területi besorolása: 312

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel

rendelkező kriminológus szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi

integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök

betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika

és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a

társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői

feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve

áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására.

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A kriminológus

a) tudása

Ismeri a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait.

Ismeri a magyar igazságszolgáltatási rendszert, különös tekintettel a hagyományos büntető

igazságszolgáltatásra és a helyreállító igazságszolgáltatásra.

Ismeri a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, melyek hozzásegítik a szakmailag

adekvát válaszok megadásához egy-egy jelenség kapcsán.

Ismeri a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait, melyek

elengedhetetlenek a deviáns problémák kezelése folyamán.

Ismeri az emberi és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket

szolgáló hazai és nemzetközi intézményrendszert, a nemzetközi szervezeteknek (különösen: az

Egyesült Nemzetek Szervezete, Európa Tanács, Európai Unió) a bűnözés visszaszorítását,

megelőzését szolgáló tevékenységét és intézményes eszközeit.

Ismeri az integrált társadalomtudományi, statisztikai és tudományos kutatási módszereket,

különös tekintettel a kriminológiában gyakorta használt kvalitatív és kvantitatív módszerekre.

Felismeri a bűnözés jelenségével és a kontroll intézményeivel kapcsolatos etikai dilemmákat,

új kihívásokat.

b) képességei

Képes a kriminológiai ismeretek alkalmazására a pártfogó felügyelői, az áldozatsegítői, a

bűnmegelőzési és a büntetés-végrehajtási intézményrendszerben, a gyermek- és ifjúságvédelem

intézményeiben, mediátorként a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben, továbbá a személy-

és vagyonvédelmi vállalkozásokban, valamint civil bűnmegelőzési programokban.

Képes a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés

intézményei közötti, jogállami követelményeknek megfelelő együttműködés tervezésére és

kivitelezésére.

Képes az integrált ismeretei alkalmazására a bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikák

végrehajtása során.

Képes a kriminálpolitika egyes részterületein a jogállami követelményeknek megfelelő és a

társadalmi integrációt szolgáló tervezés, döntés előkészítés és szakmai koncepciók, programok

kidolgozására.

Alkalmas a kriminálpolitikai stratégiák, koncepciók, kriminálpolitikai tárgyú

jogszabálytervezetek, stratégiák, programok és jogszabályok tekintetében szaktanácsadásra és

véleményezésére.

Képes a bűnözés és részjelenségei elemzésére, értelmezésére, törvényszerűségeinek,

társadalmi összefüggéseinek feltárására.

Képes a büntető igazságszolgáltatási rendszer és egyes intézményei működésének

elemzésére, a büntető igazságszolgáltatás és kriminalitás jellemzői közötti összefüggések

vizsgálatára.

Képes a kriminálstatisztikai adatok értékelésére.

Képes viktimizációs kutatások lefolytatására.

Képes kriminálpolitikai döntések és bűnmegelőzési programok értékelő vizsgálatára.

Képes az etikai, jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő

problémamegoldásra.

Képes kriminológiai kutatási eredmények és ismeretek nyilvánosság előtti szakszerű

kommunikációjára.

Képes megalapozott helyzetelemzésre és probléma-felismerésre.

c) attitűdje

Elkötelezett a segítő szakmákban szükséges objektivitás, diszkrimináció-mentesség,

tolerancia és humánum iránt.

Innovatív és rugalmas problémakezelés, valamint kritikai attitűd jellemzi, mely során

használja az erőszakmentes kommunikációs, továbbá alapvető tárgyalástechnikai és mediációs

ismereteit.

Nyitott a szakmai továbbképzésben való részvételre.

Kész folytonos, önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére.

Igénye van a tudományos megközelítések értelmezésére, az újabb kriminológiai elméletek

gyakorlati átültetésére.

Tiszteli a humanizmus, emberi jogok, demokrácia, jogállam értékeit.

Kritikusan viszonyul azokhoz a jelenségekhez, amelyek nem egyeztethetők össze a jogállami

és demokratikus értékekkel.

Elutasítja a humánus eljárásokat, az emberi méltóságot, a demokratikus és jogállami

értékeket, az emberi jogokat kétségbe vonó jelenségeket.

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika és a gazdaság területén dolgozó

szakértőkkel, hiszen tisztában van azzal, hogy a bűnmegelőzés és a bűnüldözés terén sikereket

csak széleskörű együttműködés keretében tud megvalósítani.

Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata mellett.

Nyitott a mediációra, konfliktusban álló felek közötti közvetítésre.

Elkötelezett az igényes és minőségi munkára.

Ismeri az általános, valamint szakmai etikai normákat.

Motivált a bűnelkövetővé válás kockázati tényezőinek vizsgálatára.

d) autonómiája és felelőssége

Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, a szakmai identitás alakítására, fellép a

kriminológusi szakma értékeinek fejlesztése érdekében.

Reflektív módon viszonyul a saját munkájához és azok következményeihez, elfogadja és

beépíti a visszacsatolásokat, igénye van azokra.

Értékelkötelezett módon használja a szakmai érdekérvényesítés eszközeit.

Önállóan, pontosan végzi munkáját, törekszik a formai világosságra az írott és verbális

feladatteljesítés során, hangsúlyosan a hátrányos helyzetű ügyfelekkel való kapcsolattartás

során.

Elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a kriminológus végzettségből fakadó rá háruló

szerepeket és funkciókat, a közös munkából származó felelősséget.

Segít a munkamegosztás kialakításában, működtetésében.

Képes szakmai feladatok csoportmunkában való végzésére.

Képes az önálló szakmai álláspont kialakítására, beépítve a releváns kriminológiai

elméleteket és kriminálpolitikai megközelítéseket.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai ismeretek

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

kriminológiai alapismeretek [társadalomtudományi műveltséget megalapozó ismeretek,

kriminológiai irányzatok, a társadalmi struktúra, a deviancia (a bűnözés, a bűnözés társadalmi

reprodukciója), az egyetemes és a magyar kriminológia története, alkalmazott kriminológiai és

kutatási módszertani ismeretek] 19-25 kredit;

kriminológiai szakmai ismeretek (alkotmányjog, közigazgatás jog, családjog, jogszociológia,

gyermekjog, gyámügy, kriminálpszichológia, szociálpolitika, rendészet, kriminálpolitika,

büntetőjog, büntető-eljárásjog, büntető igazságszolgáltatás, a bűnözés tendenciái, az emberi

jogok, szabálysértési jog, viktimológia, a helyreállító igazságszolgáltatás elméleti és gyakorlati

kérdései a kriminálpolitikában, szakkriminológiai, pönológiai és büntetés-végrehajtási

ismeretek) 45-55 kredit.

9.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a fiatalkorúak büntető

igazságszolgáltatásának működése, a családszociológia és szocializáció, a családon belüli

erőszak fontosabb jellemzői és okai, az addiktológiai, gender (nem) és bűnözés, a

kisebbségszociológia és romológia, a közpolitikai ismeretek, a pártfogó felügyelet, az

áldozatsegítés, a bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata, a szubkultúrák, a kulturális

konfliktusok, a gyermekvédelem és reszocializáció, a bűnözés elleni fellépés nemzetközi

szervezetei (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió), a kommunikáció területein szerezhető

speciális ismeret.

A választható ismeretek kreditaránya a diplomamunkával együtt 27-45 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél

szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat az első két félév követelményeinek teljesítését követően a

bűnözéskontroll egyes intézményeinek (pártfogói szolgálat, áldozatsegítés, közvetítői eljárás,

bűnmegelőzés, büntetés-végrehajtás, speciális gyermekvédelem) tevékenységében való

közreműködésből álló 200 órás szakmai munka, feladatterv alapján, tanszéki koordinációval,

tereptanárok közreműködésével. A szakmai gyakorlat helyszíne lehet minden olyan állami,

önkormányzati vagy nem állami (NGO) hatóság, intézmény vagy szervezet, amely bűnözési

kontroll feladatokat lát el. A hallgató - az intézmény döntése alapján - a gyakorlatnak legfeljebb

az ötven százalékát teljesítheti saját munkahelyén.

9.4. A 4.2 pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési

ciklusba való belépés minimális feltételei:

A belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján az alábbi három területről legalább két

területen 10-10 kredit szükséges:

jogtudományi és igazgatási ismeretek;

társadalomtudományi ismeretek (szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia,

pszichológia, kulturális antropológia);

szociális és pedagógiai ismeretek (szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia).

 

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok

1.

a) A képzés kódja: MSZKKRI

b) A képzés nyelve: magyar

c) A képzés munkarendje: nappali

d) Szakirány(ok): -

e) Specializáció(k): -

f) Műveltségterület(ek): -

g) A nyilvántartásba vétel ideje:

• FNYF/1316-5/2016. számú határozat (2016. november 24.) szerint

h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2016/2017. tanév II. félév

i) A meghirdetés utolsó tanéve: -

j) Képzési együttműködések: -

k) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: -

l) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: -

m) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem

n) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:

• ME 201/2016. számú szenátusi határozat (2016. június 27.)

• MAB 2016/8/XII/7. számú MAB határozat (2016. október 28.)

o) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657

2.

a) A képzés kódja: MSZKKRI

b) A képzés nyelve: magyar

c) A képzés munkarendje: levelező

d) Szakirány(ok): -

e) Specializáció(k): -

f) Műveltségterület(ek): -

g) A nyilvántartásba vétel ideje:

• FNYF/1316-5/2016. számú határozat (2016. november 24.) szerint

h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2016/2017. tanév II. félév

i) A meghirdetés utolsó tanéve: -

j) Képzési együttműködések: -

k) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: -

l) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: -

m) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem

n) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:

• ME 201/2016. számú szenátusi határozat (2016. június 27.)

• MAB 2016/8/XII/7. számú MAB határozat (2016. október 28.)

o) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657

 

Részletes feltételeket a http://www.felvi.hu hivatalos internetes oldal tartalmazza.

 

 

Képz. forma

 

Tagozat

 

Fin. forma

 

 

Válaszható szak

 

 

Költségtérítés     (félév)

 

Képzési idő (félév)

 

Irány-szám

 

Vizsga-forma

M

N

A

kriminológia

támogatott (állami ösztöndíjas)

4

5>30

 

szóbeli vizsga

M

N

K

kriminológia

önköltséges

4

5>30

 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Szóbeli felvételi vizsga díja: 4000 Ft (csak intézményi csekken fizethető be, amit a felvételi behívóval együtt küldünk ki), amelynek eredeti feladóvevényét kérjük, hogy a vizsgára hozza magával.

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell

- a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok) másolatát,

- felsőfokú oklevél másolatát.

 

A jelentkezési határidő 2017. február 15. A kért okmányokat pótlólagosan a legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani. A megjelölt határidők jogvesztőek, elmulasztásuk a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

 

Vizsgakövetelmények (szóbeli vizsga tárgyát képező szakirodalom):

A szóbeli vizsgáról a felvételizők írásos értesítést kapnak.

 

A belépéshez szükséges szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

-        a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a szociális munka, a  szociálpedagógia;

-        a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia;

-        az államtudományi képzési területről a bűnügyi igazgatási, az igazságügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási, a büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szak.

További nevesített szakok:

-        a pedagógus képzési területről a pedagógia, a gyógypedagógia;

-        a társadalomtudomány képzési területről a kulturális antropológia, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok;

-        az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, a nemzetközi igazgatási, védelmi igazgatási alapképzési szak.

A nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok esetében a sikeres felvételi előfeltétel, hogy a felvételiző az alábbi három területről legalább két területen 10 - 10 kreditpont értékben rendelkezzen előtanulmányokkal:

-        jogtudományi és igazgatási ismeretek;

-        társadalomtudományi ismeretek (szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, pszichológia, kulturális  antropológia);

-        szociális és pedagógiai ismeretek (szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia).

 

Felvételi pontok számítása

Felvételi elbeszélgetés: 90 pont

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.

 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 9 pont

    - fogyatékosság: 3 pont

    - gyermekgondozás: 3 pont

    - hátrányos helyzet: 3 pont

 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 - oklevél minősítése: 5 pont

 - OTDK 1-3. hely: 10 pont

 - OTDK különdíj: 10 pont

 - OTDK részvétel: 5 pont

 - szakirányú oklevél: 10 pont

 - szakmai publikáció: 10 pont

 - TDK: 3 pont

 - TDK 1-3. hely: 7 pont

 

A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A mesterképzési szakon végzettek ismerik

-        a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait,

-        a magyar igazságszolgáltatási rendszert,

-        a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat,

-        a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait,

-        az emberi- és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket szolgáló hazai és nemzetközi intézményrendszert,

-        nemzetközi szervezetek (különösen: az Egyesült Nemzetek Szervezete, Európa Tanács, Európai Unió) a bűnözés visszaszorítását, megelőzését szolgáló tevékenységét, és intézményes eszközeit,

-        integrált társadalomtudományi, statisztikai és tudományos kutatási módszereket,

-        számítógépes kommunikáció alkalmazói szintű ismereteit,

-        a szakmai és etikai normákat.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak

-        kriminológiai ismeretek alkalmazására a pártfogó felügyelői, az áldozatsegítői, a bűnmegelőzési és a büntetés-végrehajtási intézményrendszerben, a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben, mediátorként a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben,  továbbá a személy és vagyonvédelmi vállalkozásokban, valamint civil bűnmegelőzési programokban,

-        a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés intézményei közötti, jogállami követelményeknek megfelelő együttműködés tervezésére és kivitelezésére,

-        integrált ismeretek alkalmazására a bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikák végrehajtása során,

-        a kriminálpolitika egyes részterületein a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló tervezés, döntés előkészítés és szakmai koncepciók, programok kidolgozására,

-        kriminálpolitikai stratégiák, koncepciók, kriminálpolitikai tárgyú jogszabálytervezetek, stratégiák, programok és jogszabályok véleményezésére,

-        szaktanácsadásra az előző tárgykörökben,

-        a bűnözés és részjelenségei elemzésére, értelmezésére, törvényszerűségeinek, társadalmi összefüggéseinek feltárására,

-        a büntető igazságszolgáltatási rendszer és egyes intézményei működésének elemzésére, a büntető igazságszolgáltatás és kriminalitás jellemzői közötti összefüggések vizsgálatára,

-        kriminálstatisztikai adatok értékelésére,

-        a bűnelkövetővé válás kockázati tényezőinek vizsgálatára,

-        viktimizációs kutatásokra,

-        kriminálpolitikai döntések és bűnmegelőzési programok értékelő vizsgálatára,

-        kriminológiai kutatási eredmények és ismeretek nyilvánosság előtti szakszerű kommunikációjára.

 

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Alapozó ismeretkörök (kriminológiai alapismeretek, alapvető elméleti irányzatok, korunk főbb kriminológiai irányzatai, társadalmi struktúra, devianciák, bűnözés; a devianciák szociológiája, társadalmi reprodukciója; az egyetemes és a magyar kriminológia története; a jelenkori kriminálpolitika és bűnözés kontroll tendenciái; alkalmazott kriminológiai ismeretek; kutatási módszertan a kriminológiában)

A szakmai törzsanyag (alkotmányjogi, közigazgatási jogi és családjogi alapismeretek, jogszociológiai alapismeretek, gyermekjogi- és gyámügyi alapismeretek, kriminálpszichológiai alapismeretek, szociálpolitikai alapismeretek, kriminálpolitika, büntetőjog, büntető-eljárásjog és büntető igazságszolgáltatás, emberi jogok, szabálysértési jog, viktimológia, helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakorlata a kriminálpolitikában, szakkriminológia, pönológia, büntetés-végrehajtási ismeretek)

Differenciált szakmai ismeretek (fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása, családszociológia és szocializáció, családon belüli erőszak, addiktológia, gender (nem) és bűnözés, kisebbségszociológia és romológia, közpolitika, pártfogó felügyelet, áldozatsegítés, bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata, szubkultúrák, kulturális konfliktusok és a bűnmegelőzés, gyermekvédelem és reszocializáció, büntetés-végrehajtás és reszocializáció, rendészeti alapismeretek, a bűnözés elleni fellépés intézményes eszközei nemzetközi szervezetekben (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió), kommunikációs alapismeretek, szakmai gyakorlat)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Okleveles kriminológus (MA)

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a következő feladatkörök tölthetők be az okleveles kriminológus végzettséggel:

-        Adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervező, programfejlesztő és szolgáltató feladatkör

-        Adóeljárási feladatkör

-        Adóhatósági járulék feladatkör

-        Adóigazgatási feladatkör

-        Pénzügyi nyomozói feladatkör

-        Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör

-        Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör

-        Adóügyi ellenőrzési feladatkör

-        Adóügyi előkészítő és adatszerzési feladatkör

-        Adóügyi hatósági feladatkör

-        Adóügyi tervezési feladatkör

-        Anya- és gyermekvédelme szakmai (védőnői) felügyeleti feladatkör

-        Állami bankfelügyeleti feladatkör

-        Biztonságtechnikai feladatkör

-        Családvédelmi szolgálat feladatkör

-        Európai uniós feladatkör

-        Felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok

-        Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

-        Gyógyszerellátási és kábítószerekkel kapcsolatos szakmai felügyeleti és irányítási, illetve hatósági feladatkör

-        Kárpótlással összefüggő feladatkör

-        Áldozatsegítési feladatkör

-        Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző

-        Pártfogó felügyelő

-        Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző

-        Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

-        Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

-        Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatkör

-        Külügyi feladatkör

-        Nemzetközi segélykoordinációs feladatkör

-        Parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör

-        Rendvédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, rendészeti) feladatkör

-        Sajtó- és tájékoztatási feladatkör

-        Statisztikai elméleti, módszertani, fejlesztési feladatkör

-        Statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör,

-        Gazdaságstatisztikai munkaterületen

-        Társadalomstatisztikai munkaterületen

-        Statisztikai koordinátori feladatkör

-        Statisztikai szakügyintézői, adatgyűjtő, adatátvevő, adatfelvételező feladatkör

-        Gazdaságstatisztikai munkaterületen

-        Társadalomstatisztikai munkaterületen

-        Statisztikai információs adatszolgáltató feladatkör

-        Stratégiai feladatkör

-        Szakképzések, átképzések makroszintű fejlesztésével, irányításával összefüggő feladatkör

-        Szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör

-        Titkársági és igazgatási feladatkör

-        Vámigazgatási feladatkör

-        Szerencsejáték ellenőrzési feladatkör

-        Szerencsejáték hatósági feladatkör

-        Kormányzati döntés-előkészítési feladatkör

-        Családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör

-        Arcképelemzési, kiértékelési tevékenységet támogató feladatkör

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: kriminológia (Criminology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat szakképzettség: okleveles kriminológus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist 3. Képzési terület: jogi 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a szociális munka, a szociálpedagógia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, az államtudományi képzési területről a bűnügyi igazgatási, az igazságügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási, a büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szak. 4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a pedagógus képzési területről a pedagógia, a gyógypedagógia, a társadalomtudomány képzési területről a kulturális antropológia, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok, az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, a nemzetközi igazgatási, védelmi igazgatási alapképzési szak. 5. A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit a szak orientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék) a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 312 8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező kriminológus szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 8.1.1. A kriminológus a) tudása Ismeri a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait. Ismeri a magyar igazságszolgáltatási rendszert, különös tekintettel a hagyományos büntető igazságszolgáltatásra és a helyreállító igazságszolgáltatásra. Ismeri a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, melyek hozzásegítik a szakmailag adekvát válaszok megadásához egy-egy jelenség kapcsán. Ismeri a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait, melyek elengedhetetlenek a deviáns problémák kezelése folyamán. Ismeri az emberi és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket szolgáló hazai és nemzetközi intézményrendszert, a nemzetközi szervezeteknek (különösen: az Egyesült Nemzetek Szervezete, Európa Tanács, Európai Unió) a bűnözés visszaszorítását, megelőzését szolgáló tevékenységét és intézményes eszközeit. Ismeri az integrált társadalomtudományi, statisztikai és tudományos kutatási módszereket, különös tekintettel a kriminológiában gyakorta használt kvalitatív és kvantitatív módszerekre. Felismeri a bűnözés jelenségével és a kontroll intézményeivel kapcsolatos etikai dilemmákat, új kihívásokat. b) képességei Képes a kriminológiai ismeretek alkalmazására a pártfogó felügyelői, az áldozatsegítői, a bűnmegelőzési és a büntetés-végrehajtási intézményrendszerben, a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben, mediátorként a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben, továbbá a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokban, valamint civil bűnmegelőzési programokban. Képes a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés intézményei közötti, jogállami követelményeknek megfelelő együttműködés tervezésére és kivitelezésére. Képes az integrált ismeretei alkalmazására a bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikák végrehajtása során. Képes a kriminálpolitika egyes részterületein a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló tervezés, döntés előkészítés és szakmai koncepciók, programok kidolgozására. Alkalmas a kriminálpolitikai stratégiák, koncepciók, kriminálpolitikai tárgyú jogszabálytervezetek, stratégiák, programok és jogszabályok tekintetében szaktanácsadásra és véleményezésére. Képes a bűnözés és részjelenségei elemzésére, értelmezésére, törvényszerűségeinek, társadalmi összefüggéseinek feltárására. Képes a büntető igazságszolgáltatási rendszer és egyes intézményei működésének elemzésére, a büntető igazságszolgáltatás és kriminalitás jellemzői közötti összefüggések vizsgálatára. Képes a kriminálstatisztikai adatok értékelésére. Képes viktimizációs kutatások lefolytatására. Képes kriminálpolitikai döntések és bűnmegelőzési programok értékelő vizsgálatára. Képes az etikai, jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő problémamegoldásra. Képes kriminológiai kutatási eredmények és ismeretek nyilvánosság előtti szakszerű kommunikációjára. Képes megalapozott helyzetelemzésre és probléma-felismerésre. c) attitűdje Elkötelezett a segítő szakmákban szükséges objektivitás, diszkrimináció-mentesség, tolerancia és humánum iránt. Innovatív és rugalmas problémakezelés, valamint kritikai attitűd jellemzi, mely során használja az erőszakmentes kommunikációs, továbbá alapvető tárgyalástechnikai és mediációs ismereteit. Nyitott a szakmai továbbképzésben való részvételre. Kész folytonos, önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére. Igénye van a tudományos megközelítések értelmezésére, az újabb kriminológiai elméletek gyakorlati átültetésére. Tiszteli a humanizmus, emberi jogok, demokrácia, jogállam értékeit. Kritikusan viszonyul azokhoz a jelenségekhez, amelyek nem egyeztethetők össze a jogállami és demokratikus értékekkel. Elutasítja a humánus eljárásokat, az emberi méltóságot, a demokratikus és jogállami értékeket, az emberi jogokat kétségbe vonó jelenségeket. Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika és a gazdaság területén dolgozó szakértőkkel, hiszen tisztában van azzal, hogy a bűnmegelőzés és a bűnüldözés terén sikereket csak széleskörű együttműködés keretében tud megvalósítani. Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata mellett. Nyitott a mediációra, konfliktusban álló felek közötti közvetítésre. Elkötelezett az igényes és minőségi munkára. Ismeri az általános, valamint szakmai etikai normákat. Motivált a bűnelkövetővé válás kockázati tényezőinek vizsgálatára. d) autonómiája és felelőssége Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, a szakmai identitás alakítására, fellép a kriminológusi szakma értékeinek fejlesztése érdekében. Reflektív módon viszonyul a saját munkájához és azok következményeihez, elfogadja és beépíti a visszacsatolásokat, igénye van azokra. Értékelkötelezett módon használja a szakmai érdekérvényesítés eszközeit. Önállóan, pontosan végzi munkáját, törekszik a formai világosságra az írott és verbális feladatteljesítés során, hangsúlyosan a hátrányos helyzetű ügyfelekkel való kapcsolattartás során. Elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a kriminológus végzettségből fakadó rá háruló szerepeket és funkciókat, a közös munkából származó felelősséget. Segít a munkamegosztás kialakításában, működtetésében. Képes szakmai feladatok csoportmunkában való végzésére. Képes az önálló szakmai álláspont kialakítására, beépítve a releváns kriminológiai elméleteket és kriminálpolitikai megközelítéseket. 9. A mesterképzés jellemzői 9.1. Szakmai ismeretek 9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: kriminológiai alapismeretek [társadalomtudományi műveltséget megalapozó ismeretek, kriminológiai irányzatok, a társadalmi struktúra, a deviancia (a bűnözés, a bűnözés társadalmi reprodukciója), az egyetemes és a magyar kriminológia története, alkalmazott kriminológiai és kutatási módszertani ismeretek] 19-25 kredit; kriminológiai szakmai ismeretek (alkotmányjog, közigazgatás jog, családjog, jogszociológia, gyermekjog, gyámügy, kriminálpszichológia, szociálpolitika, rendészet, kriminálpolitika, büntetőjog, büntető-eljárásjog, büntető igazságszolgáltatás, a bűnözés tendenciái, az emberi jogok, szabálysértési jog, viktimológia, a helyreállító igazságszolgáltatás elméleti és gyakorlati kérdései a kriminálpolitikában, szakkriminológiai, pönológiai és büntetés-végrehajtási ismeretek) 45-55 kredit. 9.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának működése, a családszociológia és szocializáció, a családon belüli erőszak fontosabb jellemzői és okai, az addiktológiai, gender (nem) és bűnözés, a kisebbségszociológia és romológia, a közpolitikai ismeretek, a pártfogó felügyelet, az áldozatsegítés, a bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata, a szubkultúrák, a kulturális konfliktusok, a gyermekvédelem és reszocializáció, a bűnözés elleni fellépés nemzetközi szervezetei (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió), a kommunikáció területein szerezhető speciális ismeret. A választható ismeretek kreditaránya a diplomamunkával együtt 27-45 kredit. 9.2. Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 9.3. A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat az első két félév követelményeinek teljesítését követően a bűnözéskontroll egyes intézményeinek (pártfogói szolgálat, áldozatsegítés, közvetítői eljárás, bűnmegelőzés, büntetés-végrehajtás, speciális gyermekvédelem) tevékenységében való közreműködésből álló 200 órás szakmai munka, feladatterv alapján, tanszéki koordinációval, tereptanárok közreműködésével. A szakmai gyakorlat helyszíne lehet minden olyan állami, önkormányzati vagy nem állami (NGO) hatóság, intézmény vagy szervezet, amely bűnözési kontroll feladatokat lát el. A hallgató - az intézmény döntése alapján - a gyakorlatnak legfeljebb az ötven százalékát teljesítheti saját munkahelyén. 9.4. A 4.2 pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei: A belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján az alábbi három területről legalább két területen 10-10 kredit szükséges: jogtudományi és igazgatási ismeretek; társadalomtudományi ismeretek (szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, pszichológia, kulturális antropológia); szociális és pedagógiai ismeretek (szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia). Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 1. a) A képzés kódja: MSZKKRI b) A képzés nyelve: magyar c) A képzés munkarendje: nappali d) Szakirány(ok): - e) Specializáció(k): - f) Műveltségterület(ek): - g) A nyilvántartásba vétel ideje: • FNYF/1316-5/2016. számú határozat (2016. november 24.) szerint h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2016/2017. tanév II. félév i) A meghirdetés utolsó tanéve: - j) Képzési együttműködések: - k) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - l) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - m) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem n) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: • ME 201/2016. számú szenátusi határozat (2016. június 27.) • MAB 2016/8/XII/7. számú MAB határozat (2016. október 28.) o) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657 2. a) A képzés kódja: MSZKKRI b) A képzés nyelve: magyar c) A képzés munkarendje: levelező d) Szakirány(ok): - e) Specializáció(k): - f) Műveltségterület(ek): - g) A nyilvántartásba vétel ideje: • FNYF/1316-5/2016. számú határozat (2016. november 24.) szerint h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2016/2017. tanév II. félév i) A meghirdetés utolsó tanéve: - j) Képzési együttműködések: - k) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - l) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - m) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem n) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: • ME 201/2016. számú szenátusi határozat (2016. június 27.) • MAB 2016/8/XII/7. számú MAB határozat (2016. október 28.) o) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Csemáné Dr. Váradi Erika, 72131884657

Vissza