Kriminológia mesterképzés

A Kriminológia mesterképzési szak akkreditációja 2016-ban fejeződött be. A szakot a kar első alkalommal a 2017/18-as tanév őszi félévében hirdette meg nappali és levelező tagozaton. A szak célja olyan jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére. A képzést elvégzők alkalmasak lesznek a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. A végzettek emellett megfelelő ismeretekkel fognak rendelkezni a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. A képzés időtartama 4 félév (2 év).

Mintatanterv nappali 2017. szeptember 1-től

Mintatanterv levelező 2017. szeptember 1-től

- Tantárgyi tematikák

 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

jogszabály alapján

a 2017/18. tanévben kezdett évfolyam esetében irányadó Képzési és kimeneti követelmények

 

 

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

képzési és kimeneti követelményei

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: kriminológia (Criminology)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

- szakképzettség: okleveles kriminológus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist

3. Képzési terület: jogi

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a szociális munka, a szociálpedagógia, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia, az államtudományi képzési területről a bűnügyi igazgatási, az igazságügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási, a büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a pedagógus képzési területről a pedagógia, a gyógypedagógia, a társadalomtudomány képzési területről a kulturális antropológia, a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok, az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, a nemzetközi igazgatási, védelmi igazgatási alapképzési szak.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- a szak orientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék)

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 312

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező kriminológus szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A kriminológus

a) tudása

- Ismeri a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait.

- Ismeri a magyar igazságszolgáltatási rendszert, különös tekintettel a hagyományos büntető igazságszolgáltatásra és a helyreállító igazságszolgáltatásra.

- Ismeri a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, melyek hozzásegítik a szakmailag adekvát válaszok megadásához egy-egy jelenség kapcsán.

- Ismeri a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait, melyek elengedhetetlenek a deviáns problémák kezelése folyamán.

- Ismeri az emberi és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket szolgáló hazai és nemzetközi intézményrendszert, a nemzetközi szervezeteknek (különösen: az Egyesült Nemzetek Szervezete, Európa Tanács, Európai Unió) a bűnözés visszaszorítását, megelőzését szolgáló tevékenységét és intézményes eszközeit.

- Ismeri az integrált társadalomtudományi, statisztikai és tudományos kutatási módszereket, különös tekintettel a kriminológiában gyakorta használt kvalitatív és kvantitatív módszerekre.

- Felismeri a bűnözés jelenségével és a kontroll intézményeivel kapcsolatos etikai dilemmákat, új kihívásokat.

b) képességei

- Képes a kriminológiai ismeretek alkalmazására a pártfogó felügyelői, az áldozatsegítői, a bűnmegelőzési és a büntetés-végrehajtási intézményrendszerben, a gyermek- és ifjúságvédelem intézményeiben, mediátorként a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben, továbbá a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokban, valamint civil bűnmegelőzési programokban.

- Képes a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés intézményei közötti, jogállami követelményeknek megfelelő együttműködés tervezésére és kivitelezésére.

- Képes az integrált ismeretei alkalmazására a bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikák végrehajtása során.

- Képes a kriminálpolitika egyes részterületein a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló tervezés, döntés előkészítés és szakmai koncepciók, programok kidolgozására.

- Alkalmas a kriminálpolitikai stratégiák, koncepciók, kriminálpolitikai tárgyú jogszabálytervezetek, stratégiák, programok és jogszabályok tekintetében szaktanácsadásra és véleményezésére.

- Képes a bűnözés és részjelenségei elemzésére, értelmezésére, törvényszerűségeinek, társadalmi összefüggéseinek feltárására.

- Képes a büntető igazságszolgáltatási rendszer és egyes intézményei működésének elemzésére, a büntető igazságszolgáltatás és kriminalitás jellemzői közötti összefüggések vizsgálatára.

- Képes a kriminálstatisztikai adatok értékelésére.

- Képes viktimizációs kutatások lefolytatására.

- Képes kriminálpolitikai döntések és bűnmegelőzési programok értékelő vizsgálatára.

- Képes az etikai, jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő problémamegoldásra.

- Képes kriminológiai kutatási eredmények és ismeretek nyilvánosság előtti szakszerű kommunikációjára.

- Képes megalapozott helyzetelemzésre és probléma-felismerésre.

c) attitűdje

- Elkötelezett a segítő szakmákban szükséges objektivitás, diszkrimináció-mentesség, tolerancia és humánum iránt.

- Innovatív és rugalmas problémakezelés, valamint kritikai attitűd jellemzi, mely során használja az erőszakmentes kommunikációs, továbbá alapvető tárgyalástechnikai és mediációs ismereteit.

- Nyitott a szakmai továbbképzésben való részvételre.

- Kész folytonos, önálló tanulásra és új ismeretek megszerzésére.

- Igénye van a tudományos megközelítések értelmezésére, az újabb kriminológiai elméletek gyakorlati átültetésére.

- Tiszteli a humanizmus, emberi jogok, demokrácia, jogállam értékeit.

- Kritikusan viszonyul azokhoz a jelenségekhez, amelyek nem egyeztethetők össze a jogállami és demokratikus értékekkel.

- Elutasítja a humánus eljárásokat, az emberi méltóságot, a demokratikus és jogállami értékeket, az emberi jogokat kétségbe vonó jelenségeket.

- Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika és a gazdaság területén dolgozó szakértőkkel, hiszen tisztában van azzal, hogy a bűnmegelőzés és a bűnüldözés terén sikereket csak széleskörű együttműködés keretében tud megvalósítani.

- Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve és gyakorlata mellett.

- Nyitott a mediációra, konfliktusban álló felek közötti közvetítésre.

- Elkötelezett az igényes és minőségi munkára.

- Ismeri az általános, valamint szakmai etikai normákat.

- Motivált a bűnelkövetővé válás kockázati tényezőinek vizsgálatára.

d) autonómiája és felelőssége

- Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, a szakmai identitás alakítására, fellép a kriminológusi szakma értékeinek fejlesztése érdekében.

- Reflektív módon viszonyul a saját munkájához és azok következményeihez, elfogadja és beépíti a visszacsatolásokat, igénye van azokra.

- Értékelkötelezett módon használja a szakmai érdekérvényesítés eszközeit.

- Önállóan, pontosan végzi munkáját, törekszik a formai világosságra az írott és verbális feladatteljesítés során, hangsúlyosan a hátrányos helyzetű ügyfelekkel való kapcsolattartás során.

- Elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a kriminológus végzettségből fakadó rá háruló szerepeket és funkciókat, a közös munkából származó felelősséget.

- Segít a munkamegosztás kialakításában, működtetésében.

- Képes szakmai feladatok csoportmunkában való végzésére.

- Képes az önálló szakmai álláspont kialakítására, beépítve a releváns kriminológiai elméleteket és kriminálpolitikai megközelítéseket.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai ismeretek

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- kriminológiai alapismeretek [társadalomtudományi műveltséget megalapozó ismeretek, kriminológiai irányzatok, a társadalmi struktúra, a deviancia (a bűnözés, a bűnözés társadalmi reprodukciója), az egyetemes és a magyar kriminológia története, alkalmazott kriminológiai és kutatási módszertani ismeretek] 19-25 kredit;

- kriminológiai szakmai ismeretek (alkotmányjog, közigazgatás jog, családjog, jogszociológia, gyermekjog, gyámügy, kriminálpszichológia, szociálpolitika, rendészet, kriminálpolitika, büntetőjog, büntető-eljárásjog, büntető igazságszolgáltatás, a bűnözés tendenciái, az emberi jogok, szabálysértési jog, viktimológia, a helyreállító igazságszolgáltatás elméleti és gyakorlati kérdései a kriminálpolitikában, szakkriminológiai, pönológiai és büntetés-végrehajtási ismeretek) 45-55 kredit.

9.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának működése, a családszociológia és szocializáció, a családon belüli erőszak fontosabb jellemzői és okai, az addiktológiai, gender (nem) és bűnözés, a kisebbségszociológia és romológia, a közpolitikai ismeretek, a pártfogó felügyelet, az áldozatsegítés, a bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata, a szubkultúrák, a kulturális konfliktusok, a gyermekvédelem és reszocializáció, a bűnözés elleni fellépés nemzetközi szervezetei (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió), a kommunikáció területein szerezhető speciális ismeret.

A választható ismeretek kreditaránya a diplomamunkával együtt 27-45 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat az első két félév követelményeinek teljesítését követően a bűnözéskontroll egyes intézményeinek (pártfogói szolgálat, áldozatsegítés, közvetítői eljárás, bűnmegelőzés, büntetés-végrehajtás, speciális gyermekvédelem) tevékenységében való közreműködésből álló 200 órás szakmai munka, feladatterv alapján, tanszéki koordinációval, tereptanárok közreműködésével. A szakmai gyakorlat helyszíne lehet minden olyan állami, önkormányzati vagy nem állami (NGO) hatóság, intézmény vagy szervezet, amely bűnözési kontroll feladatokat lát el. A hallgató - az intézmény döntése alapján - a gyakorlatnak legfeljebb az ötven százalékát teljesítheti saját munkahelyén.

9.4. A 4.2 pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A belépéshez az alapképzési tanulmányok alapján az alábbi három területről legalább két területen 10-10 kredit szükséges:

- jogtudományi és igazgatási ismeretek;

- társadalomtudományi ismeretek (szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, pszichológia, kulturális antropológia);

- szociális és pedagógiai ismeretek (szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia).

 

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a következő feladatkörök tölthetők be az okleveles kriminológus végzettséggel:

-        Adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervező, programfejlesztő és szolgáltató feladatkör

-        Adóeljárási feladatkör

-        Adóhatósági járulék feladatkör

-        Adóigazgatási feladatkör

-        Pénzügyi nyomozói feladatkör

-        Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör

-        Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör

-        Adóügyi ellenőrzési feladatkör

-        Adóügyi előkészítő és adatszerzési feladatkör

-        Adóügyi hatósági feladatkör

-        Adóügyi tervezési feladatkör

-        Anya- és gyermekvédelme szakmai (védőnői) felügyeleti feladatkör

-        Állami bankfelügyeleti feladatkör

-        Biztonságtechnikai feladatkör

-        Családvédelmi szolgálat feladatkör

-        Európai uniós feladatkör

-        Felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok

-        Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

-        Gyógyszerellátási és kábítószerekkel kapcsolatos szakmai felügyeleti és irányítási, illetve hatósági feladatkör

-        Kárpótlással összefüggő feladatkör

-        Áldozatsegítési feladatkör

-        Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző

-        Pártfogó felügyelő

-        Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző

-        Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

-        Közoktatási és szakképzési igazgatási feladatok

-        Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatkör

-        Külügyi feladatkör

-        Nemzetközi segélykoordinációs feladatkör

-        Parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör

-        Rendvédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, rendészeti) feladatkör

-        Sajtó- és tájékoztatási feladatkör

-        Statisztikai elméleti, módszertani, fejlesztési feladatkör

-        Statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör,

-        Gazdaságstatisztikai munkaterületen

-        Társadalomstatisztikai munkaterületen

-        Statisztikai koordinátori feladatkör

-        Statisztikai szakügyintézői, adatgyűjtő, adatátvevő, adatfelvételező feladatkör

-        Gazdaságstatisztikai munkaterületen

-        Társadalomstatisztikai munkaterületen

-        Statisztikai információs adatszolgáltató feladatkör

-        Stratégiai feladatkör

-        Szakképzések, átképzések makroszintű fejlesztésével, irányításával összefüggő feladatkör

-        Szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör

-        Titkársági és igazgatási feladatkör

-        Vámigazgatási feladatkör

-        Szerencsejáték ellenőrzési feladatkör

-        Szerencsejáték hatósági feladatkör

-        Kormányzati döntés-előkészítési feladatkör

-        Családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör

-        Arcképelemzési, kiértékelési tevékenységet támogató feladatkör

Vissza