Kriminológia - AJBKR277L8

TANTÁRGYI TEMATIKA

 Kriminológia

AJBKR277L8

Tematika a 2018/2019. tanév 2. félévében

2011. tanév 2. félév

AJBKR257L8

 

1. A konzultációk témája, a vonatkozó írásos tananyag és a konzultációkat vezető oktatók:

 

I. Február 19. 8-13 óra, XXXII. ea.:

 

A kriminológia tudományelméleti kérdései. A kriminológiai nézetek és kutatások történeti áttekintése a XIX. század végéig. A biológiai-testi-lelki adottságokat vizsgáló elméletek és a személyiséggel        összefüggő irányzatok. Szociológiai jellegű irányzatok, a bűnelkövetés elméletei, a társadalmi struktúra elméletei, a soktényezős elmélet.

Írásos tananyag: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay (szerk.): Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006. 26-40. o.; 46-66. o.; 83-125. o.; 139-145. o.

 

A konzultációt vezeti: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

II. Március 5. 13-18 óra, XXXII. ea:

 

A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése. Devianciák Magyarországon. Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés.          A magyarországi kriminalitás általános jellemzői. A látens bűnözés. Életkor, nem, kisebbségek és bűnözés. A gyermek- és fiatalkori bűnözés

Írásos tananyag: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: 155-192. o.; 221-243. o.; 545-557, 581-594. o.; 249-269. o.; 525-539. o.; 469-496. o.

 

A konzultációt vezeti: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

III. Április 29. 14-18 óra, III. ea.

 

Családon belüli erőszak. Viktimológia. Az erőszakos bűnözés. A vagyon         elleni bűnözés. A karrier-bűnözés.

Írásos tananyag: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: 379-396. o.; 275-294. o.; 357-374. o.; 335-352. o.; 561-576. o.;

 

A konzultációt vezeti: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

IV. Május 7. 8-10 óra, II. ea.

 

A korrupció. A gazdasági bűnözés. Szervezett bűnözés. A bűnmegelőzés

Írásos tananyag: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: 401-418. o.; 423-442. o.; 311-325. o.

 

A konzultációt vezeti: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

2. Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

 

3. A vizsgára bocsátás feltétele: a tanrendben előirt konzultációkon való aktív jelenlét. A hallgató a konzultációk 10 %-áról hiányozhat. Ezt meghaladó hiányzás esetén az aláírás megszerzéséhez a hallgató a félév tananyagából szóbeli beszámolót tesz.

 

4. A félév szóbeli vizsgával zárul. A vizsganapok jegyzékét a NEPTUN rendszerben közöljük. Vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik. A szóbeli vizsga a tételsor I. és II. részében található 1-1 tétel rövid ismertetéséből áll.

 

5. A Miskolci Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően kreditbeszámítást nyerhet a hallgató, ha korábban megszerzett tudása 75%-ban vagy ezt meghaladóan megegyezik a tárgy tananyagával és ezt megfelelő módon igazolja.

 

6. Vizsgakövetelmények:

 

Kötelező anyag:

a konzultáción elhangzottak (különös tekintettel egyes témákra - pl.: devianciák)

Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006. hivatkozott részei

 

Ajánlott irodalom:

Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006. nem tárgyalt fejezetei

F. Adler - G. O. W. Mueller - W. S. Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

Korinek László: Kriminológia I-II. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.

Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.

Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

 

7. Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens.

Vissza