Kriminológia - AJBKR277L8

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 

Kriminológia tantárgy

 

tárgykód: AJBKR277L8

 

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

 

2017/18. tanév II. félév

 

 

 

 

 

Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 4.

 

Egyidejű felvétel: -

 

Óraszám: 10 óra/félév

 

Számonkérés módja: kollokvium

 

Kreditpont: 2

 

 

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A tárgy oktatásának célja, hogy betekintést nyújtson a bűnözés jelenségkörébe, és áttekintse a kriminalitással kapcsolatos legfontosabb társadalomtudományi kérdéseket. A tantárgy felöleli a kriminológia tudományelméleti kérdéseinek, valamint a tudományterület hazai és külföldi fejlődésének ismertetését, illetve az egyes bűncselekmények és bűnelkövetői típusok kriminológiai vizsgálatát. Ezen keresztül képessé teszi a Hallgatókat arra, hogy a társadalomban megjelenő jogsértések mögötti folyamatokat, társadalmi és emberi tényezőket és az ezek közötti összefüggéseket felismerjék és megértsék.

 

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018.03.10. 08.30-12.40; XIX. ea. - Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

Bevezetés a kriminológiába. A kriminológia tudományelméleti kérdései. A klasszikus kriminológia. Kriminológiai elméletek. A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése. Megismerési módszerek a kriminológiában. A magyarországi bűnözés kriminálstatisztikai jellemzői. A látens bűnözés. Devianciák Magyarországon. Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései. Bűnözésábrázolás a médiában. Életkor, nem, kisebbségek és bűnözés. A gyermek- és fiatalkori bűnözés.

 

2018.04.07. 12.20-16.30; XIX. ea. - Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

Erőszak a társadalomban. A családon belüli erőszak. Viktimológia. Média és kriminalitás. A karrier-bűnözés. A vagyon elleni bűnözés. A korrupció. A gazdasági bűnözés. A szervezett bűnözés. Korai probléma-felismerés és bűnmegelőzés. Média és kriminalitás. A karrier-bűnözés. A vagyon elleni bűnözés. A korrupció. A gazdasági bűnözés. A szervezett bűnözés. Bűnmegelőzés.

 

 

3.    Az aláírás feltétele

 

A tanrendben előírt előadásokon a Hallgató köteles részt venni, mely az év végi aláírás feltétele. Az előadásokról három hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja.

 

 

 

4.    A számonkérés követelményei

 

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára szóbeli vagy írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a Hallgatóknak. A vizsga keretében a Hallgató a megadott tételek tartalmának megfelelően az érintett tananyag röviden kifejtésével, illetve a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

 

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        az előadásokon elhangzottak

 

- Borbíró A. - Gönczöl K. - Kerezsi K. - Lévay M.: Kriminológia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016 (ISBN: 978 963 295 605 3) hivatkozott részei

 

- S. Walklate: Understanding Criminology. Current theoretical debates. Open University Press, Berkshire, England & New York, 2007. On-line:

 

http://galilee.0catch.com/books/spring2009/Understanding.Criminology.3rd.Edition.Jun.2007.pdf

 

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

-     Borbíró A.-Gönczöl K.-Kerezsi K.-Lévay M.: Kriminológia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016 nem tárgyalt fejezetei

 

-     Adler F. - Mueller G. O. W. – Laufer W. S.: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

 

-     Gönczöl K. - Kerezsi K. - Korinek L. - Lévay M. (szerk.): Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.

 

-     Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.

 

-     Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

 

-     Irk Ferenc: Kétkedő kriminológia. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012.

 

-     Korinek László: Kriminológia I-II. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.

 

-     Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.

 

-     An Introduction to Criminological Theory. Criminal Justice: Contemporary Literature in Theory and Practice Routledge, 1997. On-line: http://www.alamoacademy.com/e-books/download/

 

-     S. Body-Gendrot-M. Hough-K. Kerezsi-R. Lévy-S. Snacken (eds.): The Routledge Handbook of European Criminology. Routledge, 2014. eBook publication date: August 2013. eBook ISBN: 9780203083505

 

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

 

A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására az ÁJK HKR-ben valamint a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

 

Miskolc, 2018. január

 

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

 

2011. tanév 2. félév

AJBKR257L8

 

1. A konzultációk témája, a vonatkozó írásos tananyag és a konzultációkat vezető oktatók:

 

I. Február 19. 8-13 óra, XXXII. ea.:

 

A kriminológia tudományelméleti kérdései. A kriminológiai nézetek és kutatások történeti áttekintése a XIX. század végéig. A biológiai-testi-lelki adottságokat vizsgáló elméletek és a személyiséggel        összefüggő irányzatok. Szociológiai jellegű irányzatok, a bűnelkövetés elméletei, a társadalmi struktúra elméletei, a soktényezős elmélet.

Írásos tananyag: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay (szerk.): Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006. 26-40. o.; 46-66. o.; 83-125. o.; 139-145. o.

 

A konzultációt vezeti: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

II. Március 5. 13-18 óra, XXXII. ea:

 

A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése. Devianciák Magyarországon. Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés.          A magyarországi kriminalitás általános jellemzői. A látens bűnözés. Életkor, nem, kisebbségek és bűnözés. A gyermek- és fiatalkori bűnözés

Írásos tananyag: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: 155-192. o.; 221-243. o.; 545-557, 581-594. o.; 249-269. o.; 525-539. o.; 469-496. o.

 

A konzultációt vezeti: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

III. Április 29. 14-18 óra, III. ea.

 

Családon belüli erőszak. Viktimológia. Az erőszakos bűnözés. A vagyon         elleni bűnözés. A karrier-bűnözés.

Írásos tananyag: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: 379-396. o.; 275-294. o.; 357-374. o.; 335-352. o.; 561-576. o.;

 

A konzultációt vezeti: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

IV. Május 7. 8-10 óra, II. ea.

 

A korrupció. A gazdasági bűnözés. Szervezett bűnözés. A bűnmegelőzés

Írásos tananyag: Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: 401-418. o.; 423-442. o.; 311-325. o.

 

A konzultációt vezeti: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

 

2. Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

 

3. A vizsgára bocsátás feltétele: a tanrendben előirt konzultációkon való aktív jelenlét. A hallgató a konzultációk 10 %-áról hiányozhat. Ezt meghaladó hiányzás esetén az aláírás megszerzéséhez a hallgató a félév tananyagából szóbeli beszámolót tesz.

 

4. A félév szóbeli vizsgával zárul. A vizsganapok jegyzékét a NEPTUN rendszerben közöljük. Vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik. A szóbeli vizsga a tételsor I. és II. részében található 1-1 tétel rövid ismertetéséből áll.

 

5. A Miskolci Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően kreditbeszámítást nyerhet a hallgató, ha korábban megszerzett tudása 75%-ban vagy ezt meghaladóan megegyezik a tárgy tananyagával és ezt megfelelő módon igazolja.

 

6. Vizsgakövetelmények:

 

Kötelező anyag:

a konzultáción elhangzottak (különös tekintettel egyes témákra - pl.: devianciák)

Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006. hivatkozott részei

 

Ajánlott irodalom:

Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006. nem tárgyalt fejezetei

F. Adler - G. O. W. Mueller - W. S. Laufer: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

Korinek László: Kriminológia I-II. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.

Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.

Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

 

7. Tárgyfelelős: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens.

Vissza