Kriminológia - AJBKR277N8

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Kriminológia c. tantárgyból

tárgykód: AJBKR277N8

osztatlan jogászképzés nappali tagozat

2015/16 tanév II. félév

 

Az előadások időpontja és helye: kedd 10-11:30, XVIII. ea.

Tematika a 2015/2016. tanév 2. félévben

 

Tárgyfelelős: CsemánéDr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens, Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár, dr. Gilányi Eszter egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, hogy betekintést nyújtson a bűnözés jelenségkörébe, és áttekintse a kriminalitással kapcsolatos legfontosabb társadalomtudományi kérdéseket. A tantárgy felöleli a kriminológia tudományelméleti kérdéseinek, valamint a tudományterület hazai és külföldi fejlődésének ismertetését, illetve az egyes bűncselekmények és bűnelkövetői típusok kriminológiai vizsgálatát. Ezen keresztül képessé teszi a Hallgatókat arra, hogy a társadalomban megjelenő jogsértések mögötti folyamatokat, társadalmi és emberi tényezőket és az ezek közötti összefüggéseket felismerjék és megértsék.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

- Bevezetés a kriminológiába. A kriminológia tudományelméleti kérdései. A klasszikus kriminológia.
- Kriminológiai elméletek.
- A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése. Megismerési módszerek a kriminológiában
- Devianciák Magyarországon. Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései.
- A magyarországi bűnözés kriminálstatisztikai jellemzői. A látens bűnözés. 
- Bűnözésábrázolás a médiában. Életkor, nem, kisebbségek és bűnözés
- A gyermek- és fiatalkori bűnözés (elméletek, okok, megelőzési lehetőségek)
- Erőszak a társadalomban – az erőszakos bűnözés megelőzési lehetőségei
- A családon belüli erőszak – szociológiai és kriminológiai megközelítés
- Média és kriminalitás
- A karrier-bűnözés. A vagyon elleni bűnözés.
- A korrupció. A gazdasági bűnözés. A szervezett bűnözés.
- Viktimológia
- Az elkövetővé és áldozattá válás pszichológiai összefüggései 
- Bűnmegelőzés. Jó gyakorlatok

3. Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt előadásokon a Hallgató köteles részt venni, mely az év végi aláírás feltétele. Az előadásokról három hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4. A számonkérés követelményei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét. A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára írásbeli vagy szóbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a Hallgatóknak. A vizsga keretében a Hallgató a megadott tételek tartalmának megfelelően az érintett tananyag röviden kifejtésével, illetve a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5. Kötelező tananyag

 

6. Ajánlott irodalom

  • Gönczöl K. - Kerezsi K. - Korinek L. - Lévay M. (szerk.): Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006. nem tárgyalt fejezetei
  • Adler F. - Mueller G. O. W. – Laufer W. S.: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
  • Korinek László: Kriminológia I-II. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.
  • Irk Ferenc: Kétkedő kriminológia. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012.
  • Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.
  • Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
  • Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.
  • An Introduction to Criminological Theory. Criminal Justice: Contemporary Literature in Theory and Practice Routledge, 1997. On-line: http://www.alamoacademy.com/e-books/download/
  • S. Body-Gendrot-M. Hough-K. Kerezsi-R. Lévy-S. Snacken (eds.): The Routledge Handbook of European Criminology. Routledge, 2014. eBook publication date: August 2013. eBook ISBN: 9780203083505

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására az ÁJK HKR-ben valamint a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2015. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza