Kriminológia - AJBKR277N8

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Kriminológia tantárgyból

tárgykód: AJBKR277N8

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/18. tanév II. félév

 

Ideje: kedd 10-11.30 óra; helye: XIX. ea.

 

 

Tárgyfelelős: CsemánéDr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens, Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 4.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, hogy betekintést nyújtson a bűnözés jelenségkörébe, és áttekintse a kriminalitással kapcsolatos legfontosabb társadalomtudományi kérdéseket. A tantárgy felöleli a kriminológia tudományelméleti kérdéseinek, valamint a tudományterület hazai és külföldi fejlődésének ismertetését, illetve az egyes bűncselekmények és bűnelkövetői típusok kriminológiai vizsgálatát. Ezen keresztül képessé teszi a Hallgatókat arra, hogy a társadalomban megjelenő jogsértések mögötti folyamatokat, társadalmi és emberi tényezőket és az ezek közötti összefüggéseket felismerjék és megértsék.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

- Bevezetés a kriminológiába. A kriminológia tudományelméleti kérdései. A klasszikus kriminológia.

- Kriminológiai elméletek.

- A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése. Megismerési módszerek a kriminológiában

- Devianciák Magyarországon. Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései

- A magyarországi bűnözés kriminálstatisztikai jellemzői. A látens bűnözés

- Az elkövetővé és áldozattá válás pszichológiai, pszichiátriai összefüggései

- Bűnözésábrázolás a médiában

- Életkor, nem, kisebbségek és bűnözés

- A gyermek- és fiatalkori bűnözés.

- Időskorúak és bűnözés.

- Nők és bűnözés.

- Erőszak a társadalomban, erőszak a családban – szociológiai és kriminológiai megközelítés. - Média és kriminalitás.

- Viktimológia

- A karrier-bűnözés. A vagyon elleni bűnözés.

- A korrupció. A gazdasági és a szervezett bűnözés.

- Korai probléma-felismerés és bűnmegelőzés.

- Jó gyakorlatok. 

 

3.    Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt előadásokon a Hallgató köteles részt venni, mely az aláírás feltétele. Az előadásokról három hiányzás engedélyezett. Az előadásokon való részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4.    A számonkérés követelményei

A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára szóbeli vagy írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk. A vizsga keretében a Hallgató a megadott tételek tartalmának megfelelően az érintett tananyag röviden kifejtésével, illetve a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a követelményekben meghatározottakat elsajátította. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelésére ötfokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel kerül sor.

 

5.    Kötelező tananyag

-        az előadásokon elhangzottak

- Borbíró A. - Gönczöl K. - Kerezsi K. - Lévay M.: Kriminológia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016 (ISBN: 978 963 295 605 3) hivatkozott részei

- S. Walklate: Understanding Criminology. Current theoretical debates. Open University Press, Berkshire, England & New York, 2007. On-line:

http://galilee.0catch.com/books/spring2009/Understanding.Criminology.3rd.Edition.Jun.2007.pdf

 

6.    Ajánlott irodalom

-     Borbíró A.-Gönczöl K.-Kerezsi K.-Lévay M.: Kriminológia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016 nem tárgyalt fejezetei

-     Adler F. - Mueller G. O. W. – Laufer W. S.: Kriminológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

-     Gönczöl K. - Kerezsi K. - Korinek L. - Lévay M. (szerk.): Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.

-     Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológiai ismeretek - Bűnözés - Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1999.

-     Horváth Tibor - Lévai Miklós: Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény I-II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

-     Irk Ferenc: Kétkedő kriminológia. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012.

-     Korinek László: Kriminológia I-II. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.

-     Vigh József: Kriminológiai alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. Gönczöl-Kerezsi-Korinek-Lévay: Kriminológia, Szakkriminológia. Complex, Budapest, 2006.

-     An Introduction to Criminological Theory. Criminal Justice: Contemporary Literature in Theory and Practice Routledge, 1997. On-line: http://www.alamoacademy.com/e-books/download/

-     S. Body-Gendrot-M. Hough-K. Kerezsi-R. Lévy-S. Snacken (eds.): The Routledge Handbook of European Criminology. Routledge, 2014. eBook publication date: August 2013. eBook ISBN: 9780203083505

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására az ÁJK HKR-ben, valamint a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

Miskolc, 2018. január

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza