Latin nyelv II.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Latin nyelv II. c. tantárgyból

Jogász szak nappali tagozat

2017/2018-as tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/ Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens,

                               Dr. Sáryné Dr. Gedeon Magdolna egyetemi docens,

Előtanulmányi kötelezettség: Latin nyelv I.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 1 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      A latin nyelv az általános nyelvi képzésen túl kötelezően oktatott szaknyelv is, melynek célja, hogy a hallgatók a képzési idő végére olyan ismeretekre tegyenek szert, aminek birtokában önállóan is képesek eligazodni a modern európai – kontinentális és angolszász – jogi kultúra latin gyökerű nyelvi világában. A grammatikai és speciális lexikai ismeretek elsajátításán túl a hallgatót hozzásegíti olyan készségek kifejlesztéséhez, melyek elengedhetetlenek a jogi szaknyelvvel összefüggő magasabb szintű fogalmi-logikai gondolkodás megismeréséhez, tökéletesítéséhez. Ezzel párhuzamosan segítséget nyújt a római jog, az egyetemes, valamint a magyar állam- és jogtörténet alapvető fogalmi készletének, fontosabb latin nyelvű forrásainak megismeréséhez, az egyes jogágakhoz tartozó jogi szakkifejezések, jogelvek bemutatásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Február 12.-13.

1. A második félévi követelmények ismertetése.

Ismétlés: az igék szótári alakja, imperfectum tő képzése, cselekvő személyragok,   indicativus praesens imperfectum igealak ragozása – segédanyag 9.; 15-16.; 17., 22. és 29. oldalak, (az egyes letöltések esetén eltolódhatnak.) Lectio septima: Szenvedő igeragozás (indicativus praesens imperfectum passivi) – segédanyag 35-38. oldalak

Február 19.-20.

2. Szenvedő mondatszerkezet, ablativus auctoris, ablativus rei efficientis Translatio – segédanyag 39. o.;  Dologi jogi kifejezések – segédanyag 141-145. o. (Ajánlott translatio: De iustitia et iure – segédanyag 106. o.).

3. Lectio octava: Személyes névmások, visszaható névmás – segédanyag 42-43. o.

Február 26.-27.

4. Lectio octava: Az igék indicativus praeteritum és futurum imperfectum activi és passivi alakjai, a létige indicativus praeteritum és futurum imperfectuma; 43-46. oldalak; Translatio; (Ajánlott translatio De iure naturali, gentium et civium – segédanyag 108. o.)

 Március 5.-6.

5. Lectio nona: A III. declinatióba tartozó i tövű főnevek; A III. declinatióba tartozó melléknevek és ragozásuk,  Translatio – segédanyag 50. o.; Kötelmi jogi kifejezések.145-149. oldalak;

Március 12.-13.

6. Lectio decima: Az igék indicativus praesens perfectum activi és passivi alakjai. Translatio; -  segédanyag 52-55. o.

Március 26.-27.

7. Lectio decima: Melléknév-fokozás; Határozószók képzése és fokozása Translatio; Kötelmi jogi kifejezések, segédanyag - 145-149. o.

Április 9.-10.

8. Lectio undecima: IV. declinatio; vonatkozó, kérdő, és határozatlan névmások; segédanyag 60-64. o. (Ajánlott translatio: De iure scripto – segédanyag 109. o.); Névmási melléknevek; Translatio – segédanyag 60-64. oldalak; Deliktuális  felelősséggel kapcsolatos kifejezések - segédanyag 149-150. o.

Április 16.– 17.

9. (Önkéntes zárthelyi dolgozat) Lectio duodecima: V. declinatio; mutató névmások; imperativuszok; Translatio – segédanyag 67-71. o.; Öröklésjogi kifejezések. – segédanyag 150-152. o.

 

Április 23.-24.

10. Lectio tertia decima:infinitivus imperfectus activi és passivi; participiumok; Translatio. – segédanyag 75-84. oldalak; Fontosabb jogelvek. – segédanyag 152-153. oldalak. (Ajánlott translatio De iurisdictione – segédanyag 110. old.)

11. Lectio quarta decima: Álszenvedő és félig álszenvedő igék; számnevek;

 

Május

7-8.

12. Lectio quinta decima: Körülírt igeragozás Translatio; 84-90. oldalak; Fontosabb jogelvek. – segédanyag 152-153. oldalak. (Ajánlott translatio  De actionibus I-II. 11-112. old)

13. Lectio quinta decima: gerundium; gerundivumos szerkezet, supinum;

 

Május

14.-15.

14. ablativus absolutus; accusativus cum infinitivo; Translatio - segédanyag 93-99. oldalak; Legfontosabb jogelvek– segédanyag 152-153. oldalak.;

 (Ajánlott translatio De iure personarum I-III. – segédanyag 113-114. o.)

Az eddig tanultak összegzése. (Ajánlott olvasmányok: De tutelis, De     curatoribus, De capitis deminutione. – segédanyag 116-117. o.)

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

A leckekönyvi aláírás feltétele: a konzultációkon való megjelenés.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A leckekönyvi aláírás megszerzése után a hallgatók a vizsgaidőszakban az első és második félév anyagából szóbeli összevont vizsgát tesznek.

 

 

 

 

 

Az összevont vizsga anyaga:

 1. Kiejtési szabályok, kiejtési rendszerek, helyesírás.
 2. Főbb nyelvtani kifejezések.
 3. A főnévragozás rendszere: I-V. declinatiók
 4. Melléknevek ragozása.
 5. Jelzős szerkezetek egyeztetése, ragozása.
 6. Névmások (birtokos névmás, személyes névmás, vonatkozó névmás, mutató névmás)
  1. A coniugatio renszere; az ige szótári alakja; igetövek (imperfectum tő, perfectum tő, supinum tő);
 7. Az infinitivuszok (infinitivus imperfectum activi és passivi).
  1. Indicativus alakok ragozása (praesens imperfectum activi és passivi; praesens perfectum activi és passivi.)
 8. Melléknévfokozás.
 9. Adverbium képzése, fokozása.
 10. A szenvedő mondatszerkezet.
 11. Álszenvedő igék.
 12. Számnevek
  1. Participiumok (participium imperfectum activi; participium perfectum passivi, participium instans activi, participium instans passivi).
 13. Gerundium.
 14. Supinum.
 15. Rendhagyó igék.
 16. I-II. imperativus.
  1. Jogi szakkifejezések: a római államszervezettel és normarendszerrel kapcsolatos kifejezések, eljárásjogi, személyi és családjogi, dologi jogi, kötelmi jogi, öröklésjogi kifejezések, fontosabb jogelvek.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Latin nyelvi segédanyag (Összeállította: Petrasovszky Anna) http://jogikar.uni-miskolc.hu/romai_jogi_tanszek_tansegedletek
 2. Floyd L. Moreland and Rita M. Fleischer: Latin: An Intensive Course, University of Califormia Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1977.
 3. Törvénytudományi Műszótár, közre bocsátja A’ Magyar Tudós Társaság, Második, Tetemesen Bűvített, Kiadás, Pesten, Eggenberger J. és Fiai Acad. Könyvárusoknál,1847, http://mek.oszk.hu/05200/05267/
 4. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M. Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára, Diósdi György, Szilágyi Lászlóné, Tankönyvkiadó, Bp, 1992;
 2. Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, 2005.
 3. Takács György: Ha a jogász latinul beszél, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1991.
 4. A tizenkéttáblás törvény töredékei, Szerkesztette: Zlinszky János, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1991. Budapest
 5. Nótári Tamás: A jognak asztalánál … - 111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul, Magyar Közlöny Lap- és Könyv Kft. kiadó, 2008.
 6. Corpus Iuris Hungarici 1000-1895 Milleniumi emlékkiadás (szerk: Márkus Dezső) Franklin-Társulat, Budapest, 1899.

 

 

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella        A/6.épület 222. szoba            Tel: 0646/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018. január 29.

Dr. Petrasovszky Anna

Jogtörténeti Tanszék

tárgyfelelős

 

 

 

 

 

 

Vissza