Latin nyelv I.

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Latin nyelv I. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT290N1

Jogász szak nappali tagozat

2017/2018 tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens, Dr. Gedeon Magdolna, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség/Egyidejű felvétel: -

:Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 1 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2 kreditpont

1.     A tantárgy feladata és célja

A latin nyelv kötelezően oktatott szaknyelv, melynek célja, hogy a hallgatók a képzési idő végére olyan ismeretekre tegyenek szert, aminek birtokában önállóan is képesek eligazodni a modern európai – kontinentális és angolszász – jogi kultúra latin gyökerű nyelvi világában. A grammatikai és speciális lexikai ismeretek elsajátításán túl a hallgatót hozzásegíti olyan készségek kifejlesztéséhez, melyek elengedhetetlenek a jogi szaknyelvvel összefüggő magasabb szintű fogalmi-logikai gondolkodás megismeréséhez, tökéletesítéséhez. Ezzel párhuzamosan segítséget nyújt a római jog, az egyetemes, valamint a magyar állam- és jogtörténet alapvető fogalmi készletének, fontosabb latin nyelvű forrásainak megismeréséhez, az egyes jogágakhoz tartozó jogi szakkifejezések, jogelvek bemutatásához.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Szept. 12.-13. Félév teendők megbeszélése.  Lectio prima. A latin kiejtés és helyesírás. (Segédanyag 2-4. o[1].)
 2. Szept. 26.-27. Lectio secunda. Grammatikai kifejezések.  (5-6. o.) Lectio tertia. A főnevek szótári alakja. A névszóragozás rendszere. I. declinatio Praepositiók használata. Birtokos szerkezet. (7-13. o.) A római államszervezettel kapcsolatos fontosabb kifejezések (129-130. o.)
 3. Okt. 3-4..Lectio quarta. A coniugatio általában. Az ige szótári alakja. Az ige tövei. Indicativus praesens imperfectum activi. Az ige infinitivus imprefectus activi alakja. Rendhagyó igék: sum, esse, fui; possum, posse potui. (14-20. o.)  A római államszervezettel kapcsolatos fontosabb kifejezések (129-130. o.)
 4. Okt. 10-11.. Lectio quinta. A II. declinatio. (20. o) A római normarendszerrel kapcsolatos kifejezések (130-134. o.)
 5. Okt. 17.-18. Az I-II. declinatio szerint ragozandó melléknevek. 20-26 o. Lectio sexta. A birtokos névmás. (27. o.)  A római normarendszerrel kapcsolatos kifejezések (130-134. o.)
 6. Nov. 7.-8. A III. declinatio msh.-tővű főnevek ragozása  (27. o). Eljárásjogi kifejezések (134-136. o.)
 7. Nov. 6-8. 1. Zárthelyi dolgozat (anyaga: az 1-5 gyakorlatok)
 8. Nov. 14-15. A III. declinatiós gyenge és erős i-tövű főnevek (28-32.o.); Eljárásjogi kifejezések (134-136. o.)
 9. Nov. 21.-22. Lectio septima. Szenvedő igeragozás – szenvedő mondatszerkezet. Az igék indicativus praesens imperfectum passivi alakja. (33-38. o.) Eljárásjogi kifejezések (134-136. o.)
 10. Nov. 28-29. Lectio octava. Személyes névmás. Visszaható névmás. Az igék indicativus praeteritum imperfectum activi és passivi valamint az indicativus futurum imperfectum activi és passivi alakjai. (39-44. o.) Személyi és családjogi kifejezések (136-140. o.) Lectio nona. A III. declinatióba tartozó melléknevek. (45-47. o.) Személyi és családjogi kifejezések (136-140. o.)
 11. Dec. 5-6. 2. Zárthelyi dolgozat (anyaga: a 6, 8-10 gyakorlatok)
 12. Dec. 12.-13. A félév lezárása. Pót-zárthelyi dolgozat

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele: a foglalkozásokon való részvétel. Amennyiben a hallgató a gyakorlati foglalkozások legalább 70%-án nincs jelen és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az aláírás véglegesen megtagadható, a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja.

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Nappali tagozaton: A latin nyelv I. során a hallgatók félévi munkáját a gyakorlatvezető gyakorlati jeggyel 1-5 fokozattal értékeli. Megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok megírása. Az a hallgató, aki valamelyik dolgozatát elégtelenre (1) írta, köteles azt kijavítani. Akinek a dolgozati eredményei között elégtelen (1) jegy szerepel a félévi gyakorlati jegy kialakításánál még elégséges (2) minősítést sem kaphat.

Minden hallgató köteles a zárthelyi dolgozatokat a saját tankörével, a kijelölt időpontban megírni.

A zárthelyi dolgozat anyaga: a tematikában megjelölt kötelező tananyag vonatkozó részei. A gyakorlaton a zárthelyi dolgozatok alapján meghatározott eredményt az utolsó gyakorlati foglalkozáson, ugyancsak a saját tankörök gyakorlati foglalkozásának időpontjában lehet egyszer javítani. Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.

Levelező tagozaton a hallgatók a tananyagból az utolsó konzultáción adnak számot. A hallgatók írásbeli dolgozatát ötfokozatú értékeléssel minősítjük, amely a gyakorlati jegyet adja.

5.    Kötelező tananyag:

 1. Latin nyelvi segédanyag – joghallgatók számára, Összeállította: Dr. Petrasovszky Anna http://jogikar.uni-miskolc.hu/jogtorteneti_tanszek_tansegedletek
 2. Floyd L. Moreland and Rita M. Fleischer: Latin: An Intensive Course, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1977.
 3. Törvénytudományi Műszótár, közre bocsátja A’ Magyar Tudós Társaság, Második, Tetemesen Bűvített Kiadás, Pesten, Eggenberger J. és Fiai Acad. Könyvárusoknál, 1874. http://mek.oszk.hu/06200/06283. pd
 4. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M. Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

6.    Ajánlott irodalom

 1. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára, Diósdi György, Szilágyi Lászlóné, Tankönyvikadó, Bp, 1992.
 2. Latiny nyelvkönyv joghallgatók számára, Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, 2005.
 3. Latin-Magyar Törvénykezési Műszótár, II. Kiadás, Kolozsvárott, 1845. http://mek.oszk.hu/06200/06283. pdf
 4. Takács György: Ha a jogász latinul beszél, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1991.
 5. A tizenkéttáblás törvény töredékei, Szerkesztette: Zlinszky János, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1991. Budapest
 6. Nótári Tamás: A jognak asztalánál … -1111 jogi regula és szentencia latinul és magyararul, Magyar Közlöny Lap- és Könyv Kft. Kiadó, 2008.
 7. Corpus Juris Hungarici 1000-1895 Milleniumi emlékkiadás (szerkesztette: Márkus Dezső), Franklin-Társulat, Budapest, 1899.
 8. 1.         Egyéb tudnivalók: Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját. Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba. Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. augusztus 30.                                                              Jogtörténeti Tanszék

                                                                                             

 

 [1] Figyelem! Az oldalszámok az egyes letöltésekkor változhatnak!

Vissza