Latin nyelv II.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Latin nyelv II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT279L2

Jogász szak levelező tagozat

2017/2018. tanév második félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/ Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Latin nyelv I.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév:

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont:

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      A latin nyelv kötelezően oktatott szaknyelv, melynek célja, hogy a hallgatók a képzési idő végére olyan ismeretekre tegyenek szert, aminek birtokában önállóan is képesek eligazodni a modern európai – kontinentális és angolszász – jogi kultúra latin gyökerű nyelvi világában. A grammatikai és speciális lexikai ismeretek elsajátításán túl a hallgatót hozzásegíti olyan készségek kifejlesztéséhez, melyek elengedhetetlenek a jogi szaknyelvvel összefüggő magasabb szintű fogalmi-logikai gondolkodás megismeréséhez, tökéletesítéséhez. Ezzel párhuzamosan segítséget nyújt a római jog, az egyetemes, valamint a magyar állam- és jogtörténet alapvető fogalmi készletének, fontosabb latin nyelvű forrásainak megismeréséhez, az egyes jogágakhoz tartozó jogi szakkifejezések, jogelvek bemutatásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

     A félév során az órabeosztásnak megfelelően három konzultációra kerül sor, amelyeken – a tantárgy jellegénél fogva is – a részvétel kötelező.

A konzultációk tematikája:

 1. I.                   konzultáció
 2. A második félévi követelmények ismertetése. Ismétlés
 3. Lectio septima: Szenvedő igeragozás. (indicativus praesens imperfectum activi)
 4. Szenvedő mondatszerkezet, ablativus auctoris, ablativus rei efficientis Translatio; Ismétlés
 5. Lectio octava: Személyes névmások, visszaható névmás. Kötelmi jogi kifejezések.
 6. Lectio octava: Az igék indicativus praeteritum és futurum imperfectum activi és passivi alakjai  a létige indicativus praeteritum és futurum imperfectuma;  Translatio; Kötelmi jogi kifejezések. (Önkéntes zárhelyi dolgozat)
 7. Lectio nona: A III. declinatióba tartozó i tövű főnevek; Translatio; Kötelmi jogi kifejezések. A III. declinatióba tartozó melléknevek és ragozásuk
 8. Lectio decima: Az igék indicativus praesens perfectum activi és passivi alakjai. Translatio;

 

 1. II.                konzultáció

 

 1. Lectio decima: Melléknév-fokozás; Határozószók képzése és fokozása Translatio; Kötelmi jogi kifejezések.
 2. Lectio undecima: IV. declinatio; vonatkozó, kérdő, és határozatlan névmások;
 3. Névmási melléknevek; Translatio; Deliktuális felelősséggel kapcsolatos kifejezések. (Önkéntes zárthelyi dolgozat)
 4. Lectio duodecima: V. declinatio; mutató névmások; imperativus; Translatio. Öröklésjogi kifejezések.
 5. Lectio tertia decima:infinitivus imperfectus activi és passivi; participiumok; Translatio. Fontosabb jogelvek.

 

 1. III.             konzultáció

 

 1. Lectio quarta decima: Álszenvedő és félig álszenvedő igék; számnevek Lectio quinta decima: Körülírt igeragozás Translatio; Fontosabb jogelvek.
 2. Lectio quinta decima: gerundium; gerundivumos szerkezet, ablativus absolutus; accusativus cum infinitivo; Translatio; Legfontosabb jogelvek; (Önkéntes zárthelyi dolgozat)
 3. De iustitia et iure; De iure naturali, gentium et civium olvasmányok fordítása. Az eddig tanultak összegzése.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A leckekönyvi aláírás feltétele: a konzultációkon való megjelenés, (katalógust nem tartunk).

A távolmaradás megengedett mértéke: 1 konzultáció.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A leckekönyvi aláírás megszerzése után a hallgatók a vizsgaidőszakban az első és második félév anyagából szóbeli összevont vizsgát tesznek.

Az összevont vizsga anyaga:

 1. Kiejtési szabályok, kiejtési rendszerek, helyesírás.
 2. Főbb nyelvtani kifejezések.
 3. A főnévragozás rendszere: I-V. declinatiók
 4. Melléknevek ragozása.
 5. Jelzős szerkezetek egyeztetése, ragozása.
 6. Névmások (birtokos névmás, személyes névmás, vonatkozó névmás, mutató névmás)
  1. A coniugatio renszere; az ige szótári alakja; igetövek (imperfectum tő, perfectum tő, supinum tő);
  2. Az infinitivuszok (infinitivus imperfectum activi és passivi).
   1. Indicativus alakok ragozása (praesens imperfectum activi és passivi; praesens perfectum activi és passivi.)
   2. Melléknévfokozás.
   3. Adverbium képzése, fokozása.
   4. A szenvedő mondatszerkezet.
   5. Álszenvedő igék.
   6. Számnevek
    1. Participiumok (participium imperfectum activi; participium perfectum passivi, participium instans activi, participium instans passivi).
    2. Gerundium.
    3. Supinum.
    4. Rendhagyó igék.
    5. I-II. imperativus.
     1. Jogi szakkifejezések: a római államszervezettel és normarendszerrel kapcsolatos kifejezések, eljárásjogi, személyi és családjogi, dologi jogi, kötelmi jogi, öröklésjogi kifejezések, fontosabb jogelvek.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Latin nyelvi segédanyag (Összeállította: Petrasovszky Anna) http://jogikar.uni-miskolc.hu/romai_jogi_tanszek_tansegedletek
 2. Floyd L. Moreland and Rita M. Fleischer: Latin: An Intensive Course, University of Califormia Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1977.
 3. Törvénytudományi Műszótár, közre bocsátja A’ Magyar Tudós Társaság, Második, Tetemesen Bűvített, Kiadás, Pesten, Eggenberger J. és Fiai Acad. Könyvárusoknál,1847, http://mek.oszk.hu/05200/05267/
 4. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára, Diósdi György, Szilágyi Lászlóné, Tankönyvkiadó, Bp, 1992;
 2. Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, 2005.
 3. Latin-Magyar Törvénykezési Műszótár, II. Kiadás, Kolozsvárott, 1845. http://mek.oszk.hu/06200/06283/06283.pdf
 4. Takács György: Ha a jogász latinul beszél, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1991.
 5. A tizenkéttáblás törvény töredékei, Szerkesztette: Zlinszky János, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1991. Budapest
 6. Nótári Tamás: A jognak asztalánál … - 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul, Magyar Közlöny Lap- és Könyv Kft. kiadó, 2008.
 7. Corpus Iuris Hungarici 1000-1895 Milleniumi emlékkiadás (szerk: Márkus Dezső) Franklin-Társulat, Budapest, 1899.

 

Egyéb tudnivalók:

Lehetőség van arra, hogy a hallgatók jeles vagy érdemjegyű megajánlott vizsgajegyet szerezzenek, amelynek eredménye kiváltja az összevont vizsgát. A megajánlott jegy megszerzése fakultatív lehetőség, így azt egy fakultatív jellegű dolgozatok megírásával lehet teljesíteni.

 

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella        A/6.épület 222. szoba            Tel: 0646/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018.január.29.

Dr. Petrasovszky Anna

Jogtörténeti Tanszék

tárgyfelelős

 

 

 

 

Vissza