Logika

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Logika. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOE280L2, AJJOE280D2

jogász szak levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szabó Miklós egyetemi taná)

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy alapozó jellegű ismereteket közvetít, melynek célja, hogy fejlessze a fogalmak kezelésének, a nyelvi kifejezések megszerkesztésének és azokból következtetések levonásának a készségét. A képzési ciklus elején ismerteti a logika tudományának helyét, jellegét, legalapvetőbb fogalmait és műveleteit, valamint a jogtudományok és a joggyakorlat számára mutatkozó jelentőségét.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

                                                                                                        

1. A logika elmélete és története: A logika tárgya és természete; A logika és a határtudományok; A logikai rendszerek típusai; A logika fejlődésének nagy korszakai és alakjai; Tradicionális logika; Antik, középkori, újkori logika; Modern szimbolikus és matematikai logika

 

2. Klasszikus logika: A logikai szerkezet; Jelölések; Funktorok; Logikai jelek: Negáció, Konjunkció, Alternáció, Kizáró vagylagosság, Kondicionális, Bikondicionális; Metalogikai jelek; Logikai törvények; Azonosság; Kategorikus állítások; Kvantorok és kvantifikáció; Univerzális és egzisztenciaállítások; Következtetések; Nevezetes következtetési formák; Kategorikus szillogizmusok; A következtetések ellenőrzése; A klasszikus logika kiterjesztése: Intenzionális logika; Modális logika; Modális operátorok; Lehetséges világok elmélete; időlogika

 

3. Deviáns logika: Gyakorlati logika; A cselekvés logikája; Gyakorlati szillogizmusok; Deontikus logika; Norma és normatív ítélet; Normatív következtetés; Többértékű logika; „Fuzzy” logika; „Fuzzy” értékek ésszillogizmusok; Nem monologikus logika:; Dialektika; Dialogika; Nem monotonikus logika: Nem-formális logika, Esendő logika

 

4. Jogi logika: Jog és logika; Moór Gyula felfogása; Szabó József nézetei; A jog számára releváns logika; A jogi szövegek logikai szerkezete; Jogi szillogizmus

 

5. A logikán túl: Retorika: A retorika születése; Retorikai eszközök; Jog és retorika; Érvelés-elmélet: az argumentáció; az érvek szerkezete; érvelési hibák.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Jelenlét.

 

4.    Vizsgakövetelmények

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga írásbeli beszámoló, amely négy kérdés megválaszolásából áll. A vizsga anyaga a kötelező tananyag. A vizsga menete a személyazonosság ellenőrzéséből, a kérdések kiadásából és megválaszolásából áll. A vizsga kezdete 13.00 óra, a vége 13.30 óra.

 

5.    Kötelező tananyag

Szabó Miklós: Logica Magna. Utazások a logika birodalmában. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2014. (Megjelenés alatt).

Bódig M. – Szabó M. (szerk.): Logikai olvasókönyv joghallgatók számára. Bíbor Kiadó, 2014, 93-161. o.

E. T. Feteris: Fundamentals of Legal Argumentation. Dordrecht: Kluwer, 1999, 26-39. o.

 

6.    Ajánlott irodalom

Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába. Budapest: Szt. István, 2010, 85-153. o.

Solt Kornél: Jogi logika. I-II. Budapest: MTA – Seneca, 1996.

John Wood: ‘A History of Fallacies in Western Logic.’ In D. M. Gabbay – J. Woods (ed):. Handbook of the History of Logic. vol. 11. Amsterdam etc.: Elsevier, 2012, 513-610. o.

 

Egyéb tudnivalók:

A tanulmányokra, az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre a Tanulmányi követelményrendszerben előírt szabályok vonatkoznak.A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. A vizsganapok jegyzékét a vizsgaidőszak megkezdését megelőzően egy hónappal függesztjük ki a tanszéki hirdetőtáblán, illetve ismertetjük az utolsó előadás alkalmával. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2016. február 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Intézeti Tanszék

 

Vissza