Magánbiztosítási rendszerek

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) MAGÁNBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK c. tantárgyból

tárgykód: AJKER140MBATSL2

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

Társadalombiztosítási specializáció

I. évf. levelező tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit egyetemi docens, Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Az egyes előadások tárgyköre, tervezett időbeosztása:

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a magyar kötelező, illetve önkéntes nyugdíjbiztosítás fejlődési útját, különös tekintettel a magánintézmények megjelenésére és szerepére. A tárgy ráirányítja a figyelmet az aktuális problémákra, az öngondoskodás jelentőségére, és annak hazai formáira. A hallgatók megismerkednek a rendszerváltást követő magyar nyugdíjrendszer átalakításának igényével, annak társadalmi, gazdasági, demográfiai okaival, az 1997-es reform főbb vonásaival, a kötelező tőkefedezeti nyugdíjrendszer bevezetésével és helyzetével napjainkig. A magyar nyugdíjrendszer átfogó ismerete, ezen belül a tisztán állami és a kiegészítő rendszerek sajátosságainak, jellemzőinek áttekintése, összehasonlítása, szintén a tananyag részét képezik.

A magyar nyugdíjrendszert, különösen az állami nyugdíjat kiegészítő megoldásokat nem lehet elszigetelten kezelni, a nemzetközi tendenciák (demográfiai, gazdasági viszonyok), az OECD államok és az EU nyugdíjpolitikája is komoly hátteret és ismeretanyagot szolgáltat annak megértéséhez.

A tárgy feladata, hogy a hallgatók átlássák és megértsék a magyar nyugdíjrendszer egyes elemeinek jelentőségét, működését, finanszírozását, tisztában legyenek annak várható változásaival, azok okaival, mindamellett átlássák a nemzetközi és uniós hátteret is. Cél, hogy a hallgatók olyan ismereteket szerezzenek, melyek segítségével képesek megalapozott döntést hozni saját nyugdíjas éveik jövőjéről és képesek legyenek munkájuk révén másoknak is ebben segítséget nyújtani.

Elengedhetetlen tehát, hogy a hallgatók akik egyrészt mint munkavállalók tagjai e rendszernek, másrészt mint akár ezen a területen majdan dolgozók megismerkedjenek e kiemelkedő jogintézményekkel.

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye:

2018. IV. 28. (szombat) 12.20-17.20-ig – A/1. 308.            Dr. Barta Judit egy. doc. 6 óra

1. A magyar nyugdíjrendszer történeti fejlődése, különös tekintettel a szakmai és vállalati nyugdíjszolgáltatókra.

2. A nyugdíjrendszert, nyugdíjszolgáltatást meghatározó tényezők, a nyugdíjrendszerben érvényesülő alapelvek. A nyugdíjrendszerek finanszírozási megoldásai (felosztó-kirovó, tőkefedezeti, várományfedezeti).

3. A magánnyugdíjrendszerek szerepe. A kiegészítő nyugdíjrendszer megjelenése a magyar nyugdíjrendszerben a XX. században. A nyugdíjrendszer 1997-es reformja.

4. A tőkefedezeti magánnyugdíjpénztári rendszer legfőbb ismérvei, finanszírozása. A tőkefedezeti magánnyugdíjpénztári rendszer változásai napjainkig. Alkotmányossági kérdések.

5. A Világbanki modell és annak bevezetése, jelenlegi megítélése a dél amerikai országokban és a közép-kelet európai államokban.

6. Egyes nyugdíjrendszerek bemutatása, különös tekintettel a kiegészítő pillérekre: német, angol, holland, svéd, egyesült államokbeli, szingapúri megoldások.

7. Nemzetközi kitekintés, különös tekintettel a kiegészítő nyugdíjrendszerek megítélésére: OECD államok, EU tagállamok. Az Unió kiegészítő nyugdíjrendszereket érintő nyugdíjpolitikája, Fehér könyv, Zöld Könyv, legújabb fejlemények.

 

2018. V. 12. (szombat) 12.20-17.20-ig – A/1. 309. Dr. Harsányi Gyöngyi egy. doc. 3 óra- Dr. Barta Judit 3 óra

8. Alapvető befektetési ismeretek, a befektetés jelentősége a kiegészítő rendszerekben. Választható portfóliós rendszerek jellemzői. Tájékoztatási követelmények.

9. A tőkefedezeti magánnyugdíjpénztári jogviszony létrejötte, tartalma. A tőkefedezeti magánynyugdíjpénztár szolgáltatásai. Hátramaradottak helyzete és a rokkantság kezelése.

10. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak és szolgáltatásaik.

11. Foglalkoztatói kiegészítő nyugdíj.

12. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár és szolgáltatásai.

13. Nyugdíjelőtakarékossági számla (NYESZ).

14. Nyugdíjcélú életbiztosítás.

15. Egyéb, nem adótámogatott nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségek

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az oktató rendszeresen ellenőriz. Legalább 1 előadáson a jelenlét kötelező. Amennyiben a hallgató legalább 1 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után. Pótlásra Tanszéki hatáskörben, legfeljebb a vizsgaidőszak első két hetének utolsó napjáig van lehetőség:

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsga írásban történik, 50 perc alatt teljesítendő teszt formájában. Elfogadási határ az elérhető pont 60 %-ának a megszerzése. A minősítés ötfokozatú érdemjeggyel történik. A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A vizsgák anyaga a kötelező irodalom és az előadáson elhangzott hatályos joganyag.

 

5.    Kötelező tananyag

  1. Az előadások teljes anyaga és az előadásokon megjelölt jogszabályok

 

6.    Ajánlott irodalom

  1. Harsányi Gyöngyi: Az értékpapír

In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) IV. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 327-352.

 

  1. Barta Judit: Visszatérés az egypilléres kötelező nyugdíjrendszerhez (a 2010. december 13-án elfogadott törvénycsomag értékelése) In.: Gazdaság és Jog XIX. évf. 3. szám 2011. március 9-15. pp.

 

  1. Barta Judit: A magánnyugdíjpénztári rendszer helye és szerepe a magyar nyugdíjrendszerben In.: Miskolci Jogi Szemle VI. évf. 2011. különszám ME ÁJK. folyóirata 7-30 pp.

 

  1. Prof. Dr. Prugberger Tamás: A magyar társadalombiztosítás reformja a nyugat-európai rendszerek tükrében In.: Polgári Szemle 2012. június 8. évfolyam 1-2. szám 1-9. pp.

 

  1. Barta Judit: A foglalkoztatói kiegészítő nyugdíj In.: Magyar Jog 2013. július, 7. szám, Hatvanadik évfolyam, 426-435 pp.

 

  1. Barta Judit: AZ INTÉZMÉNYESÍTETT KÖTELEZŐ, AVAGY „KÖTETLEN” ELŐGONDOSKODÁS SZEREPE ÉS FORMÁI MAGYARORSZÁGON

http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Barta%20Judit.pdf

 

  1. Barta Judit: Az állami nyugdíjrendszert kiegészítő pillér Magyarországon, különös tekintettel a magánnyugdíjpénztári rendszerre In.: Szerk.: Csemáné Dr. Váradi Erika: Aktuális kérdések és európai válaszok a jog és igazságszolgáltatás területén Romániában és Magyarországon, ME ÁJK. és Universitatea Din Oradea közös kiadványa, 2015., 7-15. pp.

 

  1. Barta Judit: Örökölhetőség, és hozzátartozói ellátás kérdése a magyar kiegészítő nyugdíjpillér egyes intézményeiben. In.: Szerk.: Mélypataki Gábor A szociális jog aktuális kérdései Magyarországon és az Európai Unióban. Konferenciakötet, 2016. 02. 11., 22-29.pp.

Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, (ISBN:978-963-358-123-0)

http://jogikar.uni-miskolc.hu/projectSetup/files/kiadvanyok/a-szocialis-jog-aktualis-kerdesei-magyarorszagon-es-az-europai-unioban.pdf, vagy Friedrich Ebert Stiftung

http://fesbp.hu/common/pdf/A_szocialis_jog_aktualis_kerdesei_2017.pdf

 

  1. Barta Judit - Dezse Tivadar: The hungarian pension system: the present and a possible future In.: European Integration Studies, Miskolc University Press, Volume 12, Number 1 (2016), 87-99.

 

 

Idegennyelvű szakirodalom:

 

1. Barta Judit: The Role And Function of the PAY-AS-YOU-EARN pension system int the hungarian pension system In.: European Integration Studies, Miskolc Iniversity Press, Volume 9., Number 1 (2011) 5-15 pp.

 

2. Franz Schrank: Betriebliche Altersvorsorge und Betriebsrat: Interessencertretungspflicht und Systemwechsel In.: Österreichisches Recht und Wirtschaft RdW 3/2014

 

3. Peter Weiss: Die betriebliche Altersversorgung hat einen festen Platz auf der Agenda BetrAV 02/2014, 15. marz. 2014., 69. Jahrgang

 

Miskolc, 2018. február 8.                                                Dr. Barta Judit

                                                                                     Intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza