Magyar állam- és jogtörténeti gyakorlat II.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Magyar állam- és jogtörténet gyakorlat II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT373L2

 Jogász szak/ levelező tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra / félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kreditpont

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók néhány újabb kori jogesettel ismerkedjenek meg a második félév Magyar állam- és jogtörténet 2. főtárgy tananyagához igazodva. Minden hallgató az alább megadott perek közül EGY szabadon választott per anyagát dolgozza fel egyénileg, a megadott kérdések alapján. A perekhez megjelölt irodalom az egyetemi könyvtárban megtalálható.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. 1.      A félévi tematika és a követelmények ismertetése.
 2. 2.      A magyar jogforrási rendszer fejlődése.
 3. 3.      Büntetőjog önálló jogággá válásának lépései. A korai büntetőjogi kodifikációs kísérletek és
 4. 4.      Az első magyar büntetőtörvénykönyv (Csemegi-kódex)

A Csemegi-kódex novellái és a kihágási kódex. A Wessellényi per

 1. 5.      I. Zárthelyi dolgozat 1-3; 14-15; 29-35
 2. 6.      Személyi jog, dologi jog, adományrendszer a rendi korban. Családi jog, öröklési jog és kötelmi jog a rendi korban

A polgári kor személyi joga, családjoga öröklési és kötelmi joga

 1. 7.       Perjogunk fejlődése a polgári átalakulásig. A büntető és polgári per szétválása.
 2. 8.      Az 1896. évi bűnvádi perrendtartás. A Mindszenty per.
 3. 9.      II. Zárthelyi dolgozat 4-6;19-22;38-41
 4. 10.  Az 1911. évi Polgári perrendtartás. Az Athenaeum per.

Közigazgatási anyagi és eljárásjogi tendenciák a polgári Magyarországon; A magyar kereskedelmi jog fejlődése; Az értékpapírok.

 1. 11.  Pót-zárthelyi dolgozat

 

 

 

 

3.    Aláírás feltétele

A konzultáción való megjelenés, és a vizsgadolgozat megírása. (A konzultációra fel kell készülni a kiválasztott perből, mert azon csak a vizsgadolgozat megírására kerül sor!)

 

4.    Számonkérés követelményei

A vizsgadolgozat a tíz megadott kérdés közül, a konzultáción feltett két kérdés írásbeli kidolgozásával történik, melyre ötfokozatú érdemjegyet kapnak.

 

Az aláírás pótlása

Azok a hallgatók, akik a félévi konzultáción nem jelentek meg, vagy megjelentek, de dolgozatuk eredményén javítani kívánnak, a Tájékoztató füzetben megjelölt időpontban és előadóban megtehetik.

Az egyes perekkel kapcsolatos kérdések:

A Wessellényi per

 

 1. Mi volt a vád tárgya?
 2. Milyen szabályok vonatkoztak a hűtlenségi perek első szakaszára?
 3. Milyen szabályok vonatkoztak a hűtlenségi perek második szakaszára?
 4. Milyen nehézségekbe ütközött a per megindítása?
 5. Milyen megoldások voltak a per elkerülésére, mivel védekezett Wesselényi a „felségfolyamodványban”?
 6. A per megindulása után mit tartalmazott Wesselényi első „replicája”, és mit válaszolt rá a fiscus?
 7. Mit tartalmazott Wesselényi második „replicája”, és hogyan válaszoltak rá?
 8. Hogyan próbálta Wesselényi a fővádat megcáfolni?
 9. Milyen indoklással, milyen ítéletet hoztak a királyi táblán?
 10. Milyen ítéletet hozott a hétszemélyes tábla, hogyan hajtották végre az ítéletet?

 

Irodalom: Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós hűtlenségi pere; Helikon Kiadó, Bp. 1986.

 

 

Az Athenaeum-per (Az első magyar sajtóper)

 

 1. Ki indította ki ellen a pert, milyen okok alapján?
  1. Milyen fórumon indult a per, mi volt a per tárgya, mit adott elő az alperes és a felperes, milyen ítélettel zárult a per első szakasza?
  2. Mi jellemző a bírói parancsra általában, mit tartalmazott ebben az ügyben?
  3. Milyen külső körülmények voltak hatással a perre?
  4. A per második szakaszában melyek voltak a védekezés főbb pontjai?
  5. Mi volt a felperes válasza, milyen külső tényezők voltak rá hatással?
  6. Miről szólt a „Szózat a pesti Magyar Színház ügyében c. röpirat, és milyen hatása volt?
  7. Milyen okból „tette le” a felperes a pert, milyen következményekkel járt?
  8. Mit jelent az „ügyvédszó visszavonása”, milyen következményekkel járt a perben?
  9. Mi volt az ítélet, miért döntött így a bíróság? 

 

Irodalom: Bajza Kálmán: Az Athenaeum-per, Az első magyar sajtóper története;

                 Argumentum Kiadó, Bp. 1997

 

A Mindszenty per

 

 1. Miért került sor Mindszenty megfigyelésére?
 2. Mi volt a célja az ÁVO egyházi alosztályának, hogyan működött?
 3. Milyen rágalmakat hoztak fel Mindszenty ellen a per politikai előkészítésének szakaszában?
 4. Milyen módszereket és milyen eredménnyel alkalmazott az ÁVH a „vizsgálati szakaszban”?
 5. Milyen vádak alapján vették Mindszentyt őrizetbe, milyen témákban folytak a kihallgatásai?
 6. Milyen módon folytak a kihallgatások?
 7. Hogyan befolyásolta Rákosi a kihallgatások eredményét?
 8. Hogyan biztosította az ÁVH a per alatt az épületet és a per lefolyását?
 9. Mit tartalmazott a perben bemutatott, Mindszentynek tulajdonított levél, valódi volt-e?
 10. Mi volt az ítélet, milyen fórumon, milyen módon folyt le a másodfokú tárgyalás, milyen eredménnyel?

 

Irodalom: Gergely Jenő: A Mindszenty-per; Kossuth Kiadó, Bp. 2001.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. 1.       Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós hűtlenségi pere; Helikon Kiadó, Bp. 1986.
 2. 2.       Bajza Kálmán: Az Athenaeum-per, Az első magyar sajtóper története; Argumentum Kiadó, Bp. 1997.
 3. 3.       Gergely Jenő: A Mindszenty-per; Kossuth Kiadó, Bp. 2001.
 4. 4.       Magyar jogtörténet (szerk. Mezey Barna) 4. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2007.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. 1.      József Ruszoly: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte (Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker. (Herausgegeben von Barna Mezey) Gondolat Kiadó. Budapest, 2009.
 2. 2.      Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar állam- és jogtörténet Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 3. 3.      Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet Osiris Kiadó, Budapest 2000.

 

 

 

 

 1. 5.         Egyéb tudnivalók: Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját. Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba. Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. január 30.

                                                                                              Dr. Petrasovszky Anna

                                                                                              Egyetemi docens, tárgyfelelős

 

Vissza