Magyar állam- és jogtörténeti gyakorlat I.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Magyar állam- és jogtörténeti gyakorlat I. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT273N1

Jogász szak nappali tagozat

2016/2017-es tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens; Dr. Gedeon Magdolna, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A Magyar Állam- és jogtörténeti gyakorlat I. tantárgy célja egyrészt a Magyar állam- és jogtörténet I. főtárgy tematikáját anyag követő módszerrel kiegészítse, gyakorlati oldalról világosítsa meg a főtárgy előadásain elhangzott elméleti felvetéseket. Másrészt a főtantárgyi előadáshoz kapcsolódóan felépített tematika szerint a fontosabb, részletesebb elemzést kívánó anyagok kis csoportokban történő elemzése. A hallgatók otthoni készüléssel, valamint a tanórákon való aktív részvétellel sajátítják el a gyakorlat anyagát. Harmadrészt az, hogy a hallgatók olyan jogesetekkel ismerkedjenek meg, amelyek a történelem során híres - hírhedt perekként kerültek be a köztudatba. Az első félév Magyar állam- és jogtörténet I. főtárgy tananyagához igazodva néhány különleges történelmi per képezi az ismeretanyagot: Boszorkányperek Magyarországon, Zách Felícián pere, Protestáns prédikátorok elleni perek.

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. 2016. 09. 06., 07. ‒ Félévi feladatok megbeszélése
 2. 2016. 09. 13., 14. ‒ Az államalapítás. A király és a királyi tanács az Árpádok korában.
 3. 2016.09. 27.,28. - A trónbetöltési elvek változásai; hatáskörei, a király helyettesítése (a kormányzó és a nádor) Az országos méltóságok 1526-ig Hűbériség kialakulása Magyarországon (Záh Felíciánpere)

                             Rendiség Magyarországon (Protestáns prédikátorok pere)

 1. 2016. 10. 04., 05. ‒ Az Aranybullák évszázada (Boszorkányperek Magyarországon)

                             Központi szervek a vegyes-házi királyok időszakától 1848-ig

 1. 2016. 10. 11., 12.Helyi szervek 1848 előtt
 2. 2016. 10. 18., 19. ‒ 1. Zárthelyi dolgozat: MÁJT I. 12-21 tankönyvi tételek
 3. 2016. 10. 25., 26. ‒ Választójog fejlődése Magyarországon
 4. 2016. 11. 08., 09. ‒ Az országgyűlés szervezete és működése 1848-ig
 5. 2016. 11. 15., 26. ‒ Központi és helyi szervek 1848/1849-ben
 6. 2016. 11. 22., 23. 2. Zárthelyi dolgozat: MÁJT I. 31-40 tankönyvi tételek
 7. 2016. 11. 29., 30. ‒ Központi és helyi szervek a polgári Magyarországon 1867-1918
 8. 2016. 12. 06., 07. ‒ Pótzárthelyi dolgozatok írása. Félév zárásával kapcsolatos technikai feladatok megbeszélése

3.    Félévközi számonkérés módja. (Aláírás feltétele. A félév elfogadásának feltételei)

 

Az aláírás feltétele: a foglalkozásokon való részvétel. Hiányozni igazolással, vagy anélkül a félév során kettő alkalommal lehet. A harmadik és negyedik vagy további hiányzás esetén beszámolási kötelezettsége jelenik meg a hallgatónak. A beszámoló témakörei a hiányzás idején elhangzott gyakorlati anyagok. A beszámoló időpontja: az oktató által kijelölt időpont a szorgalmi időszakon belül.

Az első gyakorlaton minden hallgató vállalhat referátumot és korreferátumot, amelyet az oktatóval megbeszélt időpontban kell megtartania. Az év végi gyakorlati jegybe az oktató beszámítja a kiselőadás eredményét.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása. (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

 

A jogtörténeti gyakorlat során a hallgatók félévi munkáját a gyakorlatvezető gyakorlati jeggyel 1-5 fokozattal értékeli. Megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok megírása. Az a hallgató, aki valamelyik dolgozatát elégtelenre (1) írta, köteles azt kijavítani. Akinek a dolgozati eredményei között elégtelen (1) jegy szerepel a félévi gyakorlati jegy kialakításánál még elégséges (2) minősítést sem kaphat.

Minden hallgató köteles a zárthelyi dolgozatokat a saját tankörével, a kijelölt időpontban megírni.

A zárthelyi dolgozat anyaga: a tematikában megjelölt Magyar állam- és jogtörténet I. című tantárgy tankönyvi vizsgatételei. A félév során megírt két dolgozat eredményeit, valamint a kiselőadásokat vesszük figyelembe a félévvégi gyakorlati jegy kialakításánál.

A gyakorlaton a zárthelyi dolgozatok alapján meghatározott eredményt az utolsó gyakorlati foglalkozáson, ugyancsak a saját tankörök gyakorlati foglalkozásának időpontjában lehet egyszer javítani. Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.

Levelező tagozaton a hallgatók a konzultáción a megadott perek valamelyikéről számot adnak. A hallgatók írásbeli dolgozatát ötfokozatú értékeléssel minősítjük, amely a gyakorlati jegyet adja. Az oktató az elkészített dolgozat alapján megajánlott gyakorlati jegyet ad.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Schram Feremc: Magyarországi boszorkányperek 1529-1768című könyv III. kötetének tanulmány része
 2. Marczali Henrik: Zah Felician pöre In: Budapesti Szemle, 276. szám, 1899. 379-390.o.;
 3. Almási Tibor: Záh Felicián ítéletlevele In: Aetas 2000/1-2.
 4. S. Varga Katalin: Vitetnek ítélőszékre/ Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. Pozsony 2002.
 5. Péter Katalin: A magyarországi protestáns prédikátorok és tanítók elleni per 1674-ben. Rádai Gyűjtemény Évkönyvei, Budapest, 1983.
 6. Bölöny József: Magyar közjog I-II. Bp., 1942/43.
 7. Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) 5. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2003. [a tételsorban At. rövidítéssel]
 8. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet Osiris Kiadó, Budapest 2000.
 9. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. József Ruszoly: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte (Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker. (Herausgegeben von Barna Mezey) Gondolat Kiadó. Budapest, 2009.
 2. 2.      Magyar állam- és jogtörténet forrásai (szöveggyűjtemény) (szerk: Mezey Barna) Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
 3. 3.      Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar állam- és jogtörténet Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 4. Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar jogtörténet Bp., 1936.

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Petrasovszky Anna                       A/6-os épület 224-es szoba     Tel: 06-46/565-111

e-mail: jogpetra@uni-miskolc.hu

Dr. Gedeon Magdolna            A/6-os épület 225-ös szoba    Tel: 06-46/565-111

                                                                                  e-mail: joglehot@uni-miskolc.hu

 

Az ügyelet időpontjait az első előadáson ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. szeptember 5.

 

Jogtörténeti Tanszék

Vissza