Magyar állam- és jogtörténeti gyakorlat I.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Magyar állam- és jogtörténeti gyakorlat I. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT273L1

Jogász szak nappali tagozat

2016/2017-es tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens; Dr. Gedeon Magdolna, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A Magyar Állam- és jogtörténeti gyakorlat I. tantárgy célja egyrészt a Magyar állam- és jogtörténet I. főtárgy tematikáját anyag követő módszerrel kiegészítse, gyakorlati oldalról világosítsa meg a főtárgy előadásain elhangzott elméleti felvetéseket. Másrészt a főtantárgyi előadáshoz kapcsolódóan felépített tematika szerint a fontosabb, részletesebb elemzést kívánó anyagok kis csoportokban történő elemzése. A hallgatók otthoni készüléssel, valamint a tanórákon való aktív részvétellel sajátítják el a gyakorlat anyagát. Harmadrészt az, hogy a hallgatók olyan jogesetekkel ismerkedjenek meg, amelyek a történelem során híres - hírhedt perekként kerültek be a köztudatba. Az első félév Magyar állam- és jogtörténet I. főtárgy tananyagához igazodva néhány különleges történelmi per képezi az ismeretanyagot: Boszorkányperek Magyarországon, Zách Felícián pere, Protestáns prédikátorok elleni perek.

2.    A tantárgy tematikus leírása

Minden hallgató EGY szabadon választott per illetve percsoport anyagát dolgozza fel egyénileg.

1. Boszorkányperek Magyarországon anyaga Schram Feremc: Magyarországi boszorkányperek 1529-1768 című könyv III. kötetének tanulmány részében található meg; 2. Zách Felícián pere Marczali Henrik: Zah Felician pöre In: Budapesti Szemle, 276. szám, 1899. 379-390.o.; Almási Tibor: Záh Felicián ítéletlevele In: Aetas 2000/1-2. című munkák alapján dolgozható fel.

3. A protestáns prédikátorok elleni perek S. Varga Katalin: Vitetnek ítélőszékre/ Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. Pozsony 2002.; Péter Katalin: A magyarországi protestáns prédikátorok és tanítók elleni per 1674-ben. Rádai Gyűjtemény Évkönyvei, Budapest, 1983. művekben találhatóak meg.

A könyvek beszerezhető a könyvesboltokban, továbbá hozzáférhető általában a könyvtárakban.

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja. (Aláírás feltétele. A félév elfogadásának feltételei)

 

A konzultáción való megjelenés, és a vizsgadolgozat megírása.

A hallgatók az első félév során az „Magyar állam- és jogtörténeti gyakorlat I.” tárgy konzultációján írásban adnak számot arról, milyen alapossággal készültek fel az általuk kiválasztott per anyagából. A dolgozat megírása során a kiválasztott perhez kapcsolódó kérdések közül az oktató által feltett két kérdésre kell válaszolni. 5 fokozatú szabályozás alapján a hallgatók gyakorlati jegyet kapnak.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása. (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

 

Levelező tagozaton a hallgatók a konzultáción a megadott perek valamelyikéről számot adnak. A hallgatók írásbeli dolgozatát ötfokozatú értékeléssel minősítjük, amely a gyakorlati jegyet adja. Az oktató az elkészített dolgozat alapján megajánlott gyakorlati jegyet ad.

 

Önellenőrző kérdések

 

Boszorkányperek Magyarországon

(Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768. III. kötet, 29-38. oldal)

 

 1. Mit tartott a magyar néphit a boszorkányok külsejéről?
 2. Mire utal a vén boszorkány kifejezés?
 3. Milyen erkölcstelen cselekmények miatt kerültek bíróság elé a boszorkányok? Említsen néhány konkrét esetet!
 4. Mi volt a kialakult vélemény a boszorkányokról?
 5. Ismertessen egy esetet a félelem továbbgyűrűzésével kapcsolatban!
 6. Hogyan védekezett a falu lakossága a boszorkány ellen?
 7. Hogyan vélekedtek a hatóságok a szóba kerülésről, a gyanúról?
 8. Milyen pozitív tevékenységét említettek a tanúk a boszorkányoknak?
 9. Hogyan alakult a boszorkányperekben a családtagok, hozzátartozók tanúskodása? Említsen néhány példát!
 10. Mire panaszkodtak a férjek egy Bihar megyei falu összes boszorkánya ellen folyt kihallgatás során?

 

Zách Felicián pere

(Marczali Henrik: Zah Felician pöre In: Budapesti Szemle, 276. szám, 1899. 379-390.o.; Almási Tibor: Záh Felicián ítéletlevele In: Aetas 2000/1-2.)

 

 1. Ismertesse röviden Zách Felicián életének főbb állomásait! (mely nemzetség tagja, hol voltak birtokaik, pályafutása)
 2. Milyen okokból követte el Zách Felicián a király elleni merényletet?
 3. Hol, mikor és hogyan követte el Zách Felicián a bűncselekményt?
 4. Milyen „eredménnyel” zárult, milyen stádiumig jutott el a bűncselekmény?
 5. Milyen büntetéssel sújtották Zách Feliciánt és családját az elkövetett tettért?
 6. Hogyan vélekedik Marczali Henrik a merénylet okáról?
 7. Milyen megállapításokra jutott Almási Tibor Zách Felicián ítéletlevelének az elemzése során?
 8. Milyen tényezők játszhattak szerepet a Zách Felicián elleni kegyetlen büntetés meghozatalában?
 9. Ismertesse Zách Klára történetét!
 10. Hogyan reagált a korabeli Európa a kegyetlen ítéletre?

 

A protestáns prédikátorok elleni perek

(S. Varga Katalin: Vitetnek ítélőszékre/ Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. Pozsony 2002.; Péter Katalin: A magyarországi protestáns prédikátorok és tanítók elleni per 1674-ben. Rádai Gyűjtemény Évkönyvei, Budapest, 1983.)

 

 1. Ismertesse a per történeti hátterét!
 2. Hogyan zajlott a protestáns vallásszabadságért folyó harc az 1646/1647. évi országgyűlésen?
 3. Melyek voltak az 1647-ben zajló perben a protestáns prédikátorok elleni vád legfontosabb pontjai?
 4. Mikor, hol és hogyan zajlott a tárgyalás?
 5. Hogyan alakult a bíróság összetétele?
 6. Kik voltak a perben a szembenálló felek?
 7. Ismertesse Malajti István szerepét a perben!
 8. Hány protestáns prédikátor elítélésére került sor?
 9. Hogyan szólt a protestáns prédikátorok elleni per ítélete?
 10. Ismertesse az ítélet végrehajtását és következményeit! (gályarabság)

 

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Schram Feremc: Magyarországi boszorkányperek 1529-1768című könyv III. kötetének tanulmány része
 2. Marczali Henrik: Zah Felician pöre In: Budapesti Szemle, 276. szám, 1899. 379-390.o.;
 3. Almási Tibor: Záh Felicián ítéletlevele In: Aetas 2000/1-2.
 4. S. Varga Katalin: Vitetnek ítélőszékre/ Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve. Pozsony 2002.
 5. Péter Katalin: A magyarországi protestáns prédikátorok és tanítók elleni per 1674-ben. Rádai Gyűjtemény Évkönyvei, Budapest, 1983.
 6. Bölöny József: Magyar közjog I-II. Bp., 1942/43.
 7. Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) 5. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2003. [a tételsorban At. rövidítéssel]
 8. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet Osiris Kiadó, Budapest 2000.
 9. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. József Ruszoly: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte (Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker. (Herausgegeben von Barna Mezey) Gondolat Kiadó. Budapest, 2009.
 2. 2.      Magyar állam- és jogtörténet forrásai (szöveggyűjtemény) (szerk: Mezey Barna) Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
 3. 3.      Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar állam- és jogtörténet Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 4. Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar jogtörténet Bp., 1936.

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Petrasovszky Anna                       A/6-os épület 224-es szoba     Tel: 06-46/565-111

e-mail: jogpetra@uni-miskolc.hu

Dr. Gedeon Magdolna            A/6-os épület 225-ös szoba    Tel: 06-46/565-111

                                                                                  e-mail: joglehot@uni-miskolc.hu

 

Az ügyelet időpontjait az első előadáson ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. szeptember 5.

Jogtörténeti Tanszék

Vissza