Magyar állam- és jogtörténeti gyakorlat II.

 

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Magyar állam- és jogtörténet gyakorlat II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT273N2

 Jogász szak nappali tagozat

2016/2017. tanév II. félév

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

                                   Dr. Gedeon Magdolna, egyetemi docens

                                   Dr. Jámbor Adrienn, egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét : 2 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kreditpont

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A gyakorlat célja a „Magyar állam- és jogtörténet” főtantárgyi előadáshoz kapcsolódóan felépített tematika szerint a fontosabb, részletesebb elemzést kívánó anyagok kis csoportokban történő elemzése, a tananyaghoz kapcsolódó jogesetek megoldása, jogforrások elemzése, a problémás kérdések megbeszélése. A félév folyamán olyan jogesetek feldolgozására is sor kerül, amelyek a történelem során híres - hírhedt perekként kerültek be a köztudatba.

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1.  febr.6.,7.        A félévi tematika és a követelmények ismertetése.
 2. febr. 13., 14.   A magyar jogforrási rendszer fejlődése.
 3. febr.20., 21.    Büntetőjog önálló jogággá válásának lépései. A korai büntetőjogi kodifikációs kísérletek és
 4. febr. 27., 28.   Az első magyar büntetőtörvénykönyv (Csemegi-kódex)

A Csemegi-kódex novellái és a kihágási kódex. A Wessellényi per

 1. márc. 6., 7.     I. Zárthelyi dolgozat 1-3; 14-15; 29-35
 2. márc. 13., 14. Személyi jog, dologi jog, adományrendszer a rendi korban. Családi jog, öröklési jog és kötelmi jog a rendi korban

A polgári kor személyi joga, családjoga öröklési és kötelmi joga

 1.  márc. 20.,21. Perjogunk fejlődése a polgári átalakulásig. A büntető és polgári per szétválása.
 2. ápr. 3.,4.         Az 1896. évi bűnvádi perrendtartás. A Mindszenty per.
 3. ápr.10.,11.      II. Zárthelyi dolgozat 4-6;19-22;38-41
 4. ápr. 24., 25.    Az 1911. évi Polgári perrendtartás. Az Athenaeum per.

Közigazgatási anyagi és eljárásjogi tendenciák a polgári Magyarországon; A magyar kereskedelmi jog fejlődése; Az értékpapírok.

 1. máj. 8.,9.        Pót-zárthelyi dolgozat


 

 

 1. 3.        Aláírás feltétele

 

Az aláírás feltétele: a foglalkozásokon való részvétel. Hiányozni igazolással, vagy anélkül a félév során kettő alkalommal lehet. A további hiányzások beszámolási kötelezettséggel járnak. A beszámoló témakörei a hiányzás idején elhangzott gyakorlati anyagok. A beszámoló időpontja: az oktató által kijelölt időpont a szorgalmi időszakon belül.

 

4.    Számonkérés követelményei

 

A jogtörténeti gyakorlat során a hallgatók félévi munkáját a gyakorlatvezető gyakorlati jeggyel 1-5 fokozattal értékeli. Megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok megírása. Az a hallgató, aki valamelyik dolgozatát elégtelenre (1) írta, köteles azt kijavítani. Akinek a dolgozati eredményei között elégtelen (1) jegy szerepel a félévi gyakorlati jegy kialakításánál még elégséges (2) minősítést sem kaphat.

 

Minden hallgató köteles a zárthelyi dolgozatokat a saját tankörével, a kijelölt időpontban megírni. Az első gyakorlaton minden hallgató vállalhat referátumot és korreferátumot, amelyet az oktatóval megbeszélt időpontban kell megtartania. Az év végi gyakorlati jegybe az oktató beszámítja a kiselőadás eredményét.

 

A zárthelyi dolgozat anyaga: a tematikában megjelölt, az órákon megbeszélt anyag és a hozzá kapcsolódó tankönyvi részek. A zárthelyi típusa tétel kidolgozás esszé formában.

A gyakorlaton a zárthelyi dolgozatok alapján meghatározott eredményt az utolsó gyakorlati foglalkozáson, ugyancsak a saját tankörök gyakorlati foglalkozásának időpontjában lehet egyszer javítani. Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.

 

 1. 5.      Kötelező tananyag

 

 1. 1.       Magyar jogtörténet (szerk. Mezey Barna) 4. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2007.
 2. 2.       Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós hűtlenségi pere; Helikon Kiadó, Bp. 1986.
 3. 3.       Bajza Kálmán: Az Athenaeum-per, Az első magyar sajtóper története; Argumentum Kiadó, Bp. 1997.
 4. 4.       Gergely Jenő: A Mindszenty-per; Kossuth Kiadó, Bp. 2001.

 

 1. 6.      Ajánlott irodalom

 

 1. 1.      József Ruszoly: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte (Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker. (Herausgegeben von Barna Mezey) Gondolat Kiadó. Budapest, 2009.
 2. 2.      Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar állam- és jogtörténet Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 3. 3.      Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet Osiris Kiadó, Budapest 2000.

 

 

 1. 7.      Egyéb tudnivalók:

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató önálló tárgy keretében korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba.

Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. február 7.

 

Dr. Petrasovszky Anna

egyetemi docens, tárgyfelelős

 

            Dr. Gedeon Magdolna                                                          Dr. Jámbor Adrienn

            egyetemi docens                                                                   egyetemi tanársegéd

Vissza